عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 220

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع پژوهش بررسی رابطه تهاجم فرهنگی با دینداری جوانان است که در این راستا برای رسیدن به هدف، رابطه نمره تهاجم فرهنگی و مؤلفه های آن با دینداری و مؤلفه های دین مورد بررسی قرار می گیرد. روش اجرای اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود.نمونه 285 نفر از میان دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی شهر کرمان در سال 1391 بود، که به شيوه تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها از طريق پرسشنامه تهاجم فرهنگی خدابخش و پرسشنامه دینداری شریفی جمع آوري گرديد و همچنين اطلاعات پژوهش از طريق ...

هویت فرهنگی عبارت است از: تاکید بر خصوصیات و ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی یک جامعه. بی‌تفاوتی در حفظ هویت فرهنگی در هرجامعه، منجر به مسخ فرهنگی، خودباختگی و از خود بیگانگی آحاد آن جامعه می‌شود و جامعه را به لقمه قابل بلعی برای مهاجمان فرهنگی تبدیل می‌کند. در بررسی علل تهاجم فرهنگی به دو دسته علل و عوامل برخورد می‌کنیم: "علل بیرونی" یا تمایلات و انگیزه‌های طرف مهاجم و "علل درونی" یا زمینه‌های پذیرش فرهنگ مهاجم از سوی کشور مورد تهاجم به کشورهای توسعه‌یافته صنعتی غرب به ...
نمایه ها:
رادیو | 
رسالت | 

تحقیق حاضر مشتمل بر 6 بخش است . در بخش اول به کلیات بحث پرداخته شده و پس از بررسی مفاهیمی چون فرهنگ ، انقلاب و انقلاب اسلامی به موقعیت انقلاب اسلامی و ایران در صحنه حاضر جهانی پرداخته و با تبیین شرایط جدید در رویارویی اسلام و غرب ، به بررسی مفهوم تهاجم فرهنگی پرداخته و تفاوت آنرا با تبادل فرهنگی بیان می‌کنیم. در ادامه نیز به برداشتها و دیدگاههای مختلف پیرامون تهاجم فرهنگی غرب پرداخته و در جمع‌بندی برداشت نگارنده از تهاجم فرهنگی ارائه می‌شود. بررسی عامل تکنولوژی در تاثیرگذاری ...

بی‌تفاوتی در حفظ هویت فرهنگی در هر جامعه، منجر به فسخ فرهنگی، خودباختگی و از خودبیگانگی آحاد آن جامعه می‌شود و جامعه را به لقمه قابل بلعی برای مهاجمان فرهنگی تبدیل می‌کند از آن جا که نمی‌توان به لحظ فرهنگی بین کشورها دیوار کشید و مانع ارائه فرهنگ بیگانه شد، باید با ارائه برنامه‌های هنری جذاب و نشان دادت نقطه ضعف‌های فرهنگی غرب از طریق رسانه‌ها، مردم را در مقابل تهاجمات فرهنگی بیگانه واکسینه کرد. صدا و سیما می‌توان با تهیه و پخش برنامه‌های مناسل، زمینه‌ای را فراهم آورد که مردم ...

این پژوهش به موضوع تهاجم فرهنگی و گرایش به فرهنگ بیگانگان را در محدوده دانشگاهها مورد بررسی قرار داده و خرده سیستمهای استاد ، دانشجو و ساختار سازمانی مرتبط با آن را مطالعه کرده است . با در نظر گرفتن میزان حداقل ، حداکثر و متوسط نشانه های آثار تهاجم فرهنگی و نمونه های آن ، دانشگاههای تهران ، مشهد و اردبیل به عنوان منتخب ، مورد بررسی قرار گرفتند . اطلاعات لازم از طریق مشاهده ، مصاحبه و پرسشنامه گرد آوری شده است . ...

فرهنگ ، تجلی وجدان جمعی مردم است که از گذشته به ارث رسیده است . ارزشهای فرهنگی امکان تفسیر گذشته سازمان‌دهی حال و پیش‌بینی آینده را فراهم می‌سازند. از این رو توجه داشتن و زنده ساختن میراث فرهنگی برای آگاه کردن، از گذشته‌ای که در ما تاثیر می‌گذارد، ضروری خواهد بود. استعمارگران بر آنند تا فرهنگ ملتها را که عامل اصلی مقاومت آنها به شمار می‌رود، در خلل احتضار نگهدارند، تا فضای بارور و شکوفای فرهنگها را به فضایی بی‌تحرک و بسته مبدل سازند و آنرا منجمد کنند. برای گام برداشتن ب ...

موضوع مقاله حاضر بررسی نقش سیاست گذاری فرهنگی در مقابله با تهاجم فرهنگی می باشد . سوال اصلی پژوهش ایناست که سیاست گذاری در زمینه فرهنگ با چه شاخص هایی می تواند در مقابل تهاجم فرهنگی موفق شود. این مقاله ازنظر نوع تحقیق، توصیفی – تحلیلی است چون به بررسی نظریه ها، دیدگاه ها و اصول موجود در زمینه سیاست گذاریفرهنگی پرداخته است.تکنیک جمع آوری داده ها بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای است.به نظر ما فرهنگ زیربنای تمامفعالیت های بشری می باشد. روند تغییرات و تحولات جهان بیشتر ماهیت سیاسی ...

با وجود اینکه فیلم سعی داشت به گونه‌ای تهاجم فرهنگی را در رابطه با اعمال خلاف نشان دهد، پاسخگویان بر این عقیده‌اند که تا حد کم و خیلی کم تهاجم فرهنگی در این امر دخالت داشته. این امر می‌تواند به این معنی باشد که آنچه در فیلم نشان داده می‌شد، ارتباط کمی با تهاجم فرهنگی داشت . با توجه به اینکه پاسخگویان دانش‌آموز، هر یک از شخصیتهای فیلم را انگیزه‌ای برای خلافکاری خود عنوان کرده‌اند باید گفت متن فیلم به ترتیبی است که، برای انجام عمل خلاف هیچ دلیل منطقی وجود ندارد و با طرح ...

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه اعضاء هیئت علمی در مورد نقش تربیتی خانواده در پیشگیری از تهاجم فرهنگی است ، روش تحقیقاز نوع توصیفی-پیمایشی است ، جامعه آماری تحقیق اعضاء هیئت علمی دانشگاههای استان فارس می باشند، جهت انتخاب نمونه آماریابتدا سه دانشگاه به صورت خوشه ای از شمال ،مرکز وجنوب استان انتخاب ، سپس به صورت تصادفی 111 نفر از اعضاء هیئت علمی بااستفاده از فرمول حجم نمونه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته شامل پنج مولفه )عامل اعتقادی ،فرهنگی ، اجتم ...