عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در عصر ما تعاون اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی است که می تواند همگام با سیاست های دولت در بهبود شرایط کار، زندگی، تولید، ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم موثر باشد. بدلیل اهمیت تعاون در توسعه اقتصاد کشور و وجود یکسری مشکلات در بخش تعاون این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکت تعاونی های فعال استان فارس می پردازد. جهت بررسی معضلات و تنگناهای مالی شرکت های تعاونی استان فارس ویژگی هائی از قبیل کمبود دانش حسابداری، روش های کنترلی نا مناسب، ضعف فرهنگ سهام ...

یکی از معضل هایی که نظام بانکی کشورهای مختلف از جمله ایران با آن روبرو است، افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک ها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی و به تبع آن، بی ثباتی های احتمالی در آینده است. بنابراین تحقیق در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آن ها به صورت بالقوه و بالفعل، شرایط مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافت کنندگان تسهیلات بانک ها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پ ...