عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جنگل‌های زاگرس با سطحی معادل 5 میلیون هکتار، بعنوان یکی از مهمترین رویشگاههای بیولوژیکی در ایران مطرح هستند که متأسفانه با مسائل تخریبی متعدی روبه‌رو هستند. از آنجا که تخریب و نابودی این جنگل‌ها اثرات منفی غیرقابل جبرانی را برای منطقه و کل کشور در پی خواهد داشت، باید بر طبق مدیریت صحیح و کارآمد به حفظ تنوع گونه‌ای و غنی سازی در این جنگل‌ها اقدام نمود. لازمه‌ی حفظ تنوع گونه‌ای در این جنگل‌ها بررسی تنوع گونه‌ای و لازمه‌ی غنی‌سازی بررسی اجتماع گونه ها بمنظور رسیدن به نتایج بهتر ...
نمایه ها:
بلوط | 
جنگل | 
زاگرس | 
سردشت | 

مرتع یک اکوسیستم طبیعی است که در برگیرنده منابع عظیمی از ذخایر ژنتیکی و انواع مختلفی از گونه های گیاهی است که همواره این گوناگونی‌ زیستی متضمن پایداری آن در مقابل عوامل متغیر محیطی ‌‌‌‌‌است. یکی از فشارهای مخرب فیزیکی بر عرصه مرتع که باعث کاهش تنوع و از بین رفتن عناصر گیاهی حساس می‌گردد، چرای مفرط دام می باشد. بررسی های زیادی نشان می‌دهد که چرای بیش از حد دام باعث کاهش تنوع گونه ای می‌گردد. ارزیابی اثرات ناشی از چرای انواع دام جهت یافتن خط مشی مدیریتی صحیح و اتخاذ یک استراتژی ...

اکوسیستم‌های علفزار دربرگیرنده منابع عظیمی از ذخایر ژنتیکی و تنوعی از گونه‌های گیاهی هستند که همواره این گوناگونی، متضمن پایداری مراتع در مقابل عوامل متغیر محیطی و زیستی است، بنابراین حفاظت از این اکوسیستم‌ها اهمیت فراوانی دارد. به‌منظور بررسی رابطه بین تنوع گونه‌ای و عوامل توپوگرافی از تلفیق و روی‌ هم‌گذاری نقشه‌های درصد شیب، جهت شیب و ارتفاع از سطح دریا در داخل توده‌های علفزار تعداد 40 واحد‌ همگن تعیین شد. در واحدهای مطالعاتی با استفاده از پلات‌های تو در تو سطح حداقل نمونه، ...

چکیده با توجه به نقش و اهمیت چرای دام بر تغییرات پوشش گیاهی ، تحقیق حاضر به مطالعه شدتهای مختلف چرا بر روی تنوع و ترکیب گونه ای در حوزه سد طرق مشهد پرداخته است. پس از تعیین محدوده مورد مطالعه بر روی نقشه توپوگرافی با بازدید صحرایی محدوده واحدهای چرایی شامل قرق، چرای متوسط و چرای سنگین تفکیک شدند. سایت قرق شامل محدوده قرق شده در نزدیکی سد طرق است که به مدت 23 سال حفاظت شده و جهت کنترل فرسایش خاک و جلوگیری از تولید رسوبات قابل انتقال به سد طرق، چرا در آن ممنوع می باشد. علیرغم ...

به‌منظور بررسی تآثیرات حاشیه‌ای در جنگل، بر تنوع گونه‌ای درختان و گیاهان علوفه‌ای موجود در جنگل، سه قطعه جنگلی با جهت شمالی و جنوبی از جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه با شرایط مشابه از نظر شیب و ارتفاع از سطح دریا انتخاب گردید و در هر قطعه با استفاده از 3 ترانسکت که در فواصل 200 متری از هم قرار داشته و درجهت شیب پیاده شدند، اقدام به نمونه‌برداری از پوشش گیاهی از قطعات گردید. در هر ترانسکت در فواصل 0، 25، 50، 100و 150 متری نقاط برداشت پوشش گیاهی تعیین گردید. برای برداشت پوشش درخت ...

در این پژوهش تاکسونومی و تنوع گونه‌ای زنبورهای پارازیتویید گروه Pimpliformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در شمال مرکزی ایران (استان‌های البرز، قزوین، گیلان و مازندران) طی سال‌های 1389-1390 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها با استفاده از تله مالیز و تور حشره گیری جمع آوری شدند. در هر استان چهار محل با اختلاف ارتفاع حدود 500 متر و با شرایط زیستگاهی متفاوت انتخاب و در هر محل دو تله مالیز با فاصله 500-1000 متر از اواخر اسفند تا اواخر آبان ماه سال بعد قرار داده شد. برداشت نمونه‌ها ...

در پژوهش حاضر، ذخیر‌گاه‌های نژدره و کانی‌سیو با خصوصیات اقلیمی، خاک و توپوگرافی به نسبت یکسان ولی مدیریت متفاوت (قرق همراه با چرای سبک و قرق کامل)، انتخاب و تنوع گونه‌ای آنها با همدیگر مقایسه شد. سپس مقادیر شاخص تنوع گونه‌ای شانن واینر در هر یک از واحدهای مطالعاتی محاسبه شد. در گام بعد، رویشگاه‌های مذکور از نظر مطلوبیت تنوع گونه‌ای، طبقه‌بندی شدند و تفاوت آنها نسبت به حد مطلوب پیشنهادی، مورد آزمون قرار گرفت. با مقایسه میانگین مقدار شاخص شانن واینر با مقدار حدمطلوب پیشنهادی، ...

در این مطالعه الگوی مکانی گونه‌های غالب، غنا و تنوع گونه‌ای در مراتع تخریبی و حفاظتی پارک ملی گلستان از طریق قابهای پیوسته (روشهای PQV, TTLQV) و روش فاصله مربع T در سه تیپ بوته‌زار، علفزار و بیشه‌زار مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این تحقیق تعیین الگوی مکانی و شاخص‌های تنوع براساس تیپ‌های گیاهی و تأثیر برخی از عوامل فیزیکی و محیطی بر روی فاکتورهای فوق بود. طبق نتایج بدست آمده تیپ بیولوژیکی غالب از رابطه کریپتوفایت > همی کریپتوفایت > ژئوفایت > کامافایت > تروفایت، فرم رویشی از را ...

منطقه سارال با وسعت تقریبی 1000 کیلومتر مربع در استان کردستان و شمال غرب شهر سنندج واقع شده است بررسی وضعیت تنوع گونه ای پستانداران و پرندگان سارال کردستان راهی برای شناسایی قابلیت ها و تنگناهای محیط زیست طبیعی استان کردستان درجهته مدیریت و حفاظت از گونه و زیستگاه ها است دراین مطالعه ابتدا منطقه با توجه به شرایط فیزیکی و راه های دسترسی به سه بخش هزار کانیان دوریان فارس و دره گاوان تقسیم بندی گردید و سپس در داخل هر بخش بااستفاده از ترانسکتهای خطی تصادفی و با توجه به زیستگاههای ...