عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 791

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت تنوع ژنتیکی در گندم زراعی و اهداف اصلاحگران دلایلی هستند که ضرورت ارزیابی تنوع ژنتیکی گونه‌های وحشی و خویشاوند گندم به منظور اصلاح ارقام زراعی مقاوم به تنش‌ها و دارای عملکرد بالا را توجیه می‌کند. این پژوهش به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی 6 گونه آژیلوپس با استفاده از نشانگرهای ISSR انجام گرفت. همچنین، از دو روش پروتئینی SDS-PAGE و ACID-PAGE نیز برای تجزیه میزان تنوع استفاده شد. در روش SDS-PAGE، میزان تنوع کل برای 12 اکوتیپ مورد بررسی 86/96 و در روش ACID-PAGE، 17/89 برآورد ش ...

وجود تنوع ژنتیکی برای تداوم و پیشرفت برنامه‌های به‌نژادی گیاهان زراعی و افزایش کارایی انتخاب ضروری است. گیاهان همواره در معرض طیف وسیعی از تنش‏های محیطی هستند که این تنش‏ها، چه زیستی و چه غیرزیستی‌، به شدت بر میزان رشد و تولید آن‌ها اثر می‌گذارند. در فصل بهار همزمان با شروع رشد گندم، تحمل گیاه به دماهای پایین کاهش پیدا می‌کند و هر یک از مراحل رشد آن ممکن است با سرمای بهاره مواجه گردد و در نتیجه برخی از قسمت‌های گیاه با توجه به مرحله نمو گندم صدمه ببیند. هدف از این مطالعه بررس ...

برنج به عنوان غذای اصلی برای جمعیت انسانی در سراسر جهان بخصوص خاورمیانه قابل توجه است. این گیاه بعد از گندم رتبه دوم تولید در سراسر جهان را دارا می‌باشد. بیماری پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ Fusarium sp. یکی از بیماری‌های مهم خاکزاد برنج در ایران و جهان است که خسارت زیادی در این گیاه ایجاد می‌کند. این تحقیق به منظور تعیین تنوع ژنتیکی عامل بیماری‌زا Fusarium sp. در استان ایلام انجام گردید. برای این منظور از پنج منطقه برنج‌کاری در استان ایلام نمونه‌برداری صورت گرفت. پس از خالص‌سازی ...

برخی از سیستم‌های جنسی نظیر آندرومونواشیزم باعث افزایش سطح دگرگرده‌افشانی در گیاهان می‌شوند. در این پروژه تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیتی هفت جمعیت کور از استان‌های آذربایجان‌شرقی و اردبیل با استفاده از نشانگرهای RAPD بررسی شد. تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی براساس شاخص نی، شاخص اطلاعات شانون و Fst محاسبه گردید. دندروگرام نشان‌دهنده شباهت ژنتیکی جمعیت‌ها نیز به وسیله تجزیه خوشه‌ای براساس UPGMA رسم شد. چهار آغازگر در کل 86 نوار چندشکل ایجاد کردند. میزان تنوع درون‌ جمعیتی (67/17%) ...

شته جالیز Aphis gossypii از خانواده Aphididae و راسته Hemipteraآفتی پلی‌فاژ و دارای انتشار جهانی است. این آفت سبب خسارت شدیدی به محصولات مهم اقتصادی می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی شته جالیز روی میزبانهای مختلف در مناطق متفاوت جغرافیایی شامل غرب استان مازندران و شرق استان گیلان بود. به منظور انجام این بررسی شته جالیز از روی میزبان‌های مختلف در سه منطقه غرب مازندران و چهار منطقه شرق گیلان جمع آوری و شته‌ها به دو گروه بالدار و بی‌بال تقسیم شدند. نشانگر مولکولی RAPD ...

شناسایی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی، برای دست‌یابی به ارقام مطلوب در مرکبات مهم و ضروری است. مرکبات از خانواده Rutaceae و زیر خانواده Aurantioideae هستند. این پژوهش به منظور بررسی روابط و تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر‌های مورفولوژیکی و مولکولی انجام شد. در آزمایش اول 61 صفت کمی و کیفی گل، میوه و برگ روی 29 ژنوتیپ مرکبات مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه خوشه‌ای بر پایه ماتریس تشابه تطابق ساده و با روش UPGMA صورت گرفت. بر اساس تجزیه‌ خوشه‌ای، در ضریب ...

شناخت تنوع ژنتیکی در گیاه خارمریم کمک بزرگی برای تحقیقات به نژادی در مورد این گیاه می نماید. هدف از این مطاالعه بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از داده های مورفولوژیکی و نشانگر RAPD بود. به این منظورآزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. در این مطالعه صفات مورفولوژیک شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه های فرعی، تعداد کاپیتول های فرعی، قطر کاپیتول اصلی، تعداد دانه در کاپیتول اصلی، طول دانه، عرض دانه و ضخامت دانه، وز ...

جهت بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی گونه گلابی وحشی Pyrus boisseriana با استفاده از نشانگر‌های مورفولوژیکی و ایزوآنزیمی سه جمعیت طبیعی ازجنگل‌های جوزک-درکش در یک گرادیان ارتفاعی واقع در خراسان شمالی انتخاب و نمونه‌های برگ و بذر برداشت شد. پس از عصاره-گیری از نمونه‌های برگ و بذر، بررسی کمی با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومترUVو بررسی کیفی آن با استفاده از ژل الکتروفورز (PAGE) انجام شد.جمعیت سوم تنوع درون و بین جمعیتی بیشتری در فعالیت کمی و کیفی نشان داد.از میان صفات مورفولوژ ...

در ایران، سیب به سبب نزدیکی به مرکز تنوع آن (آسیای صغیر) دارای تنوع ژنتیکی بالایی است. سیب گوشت قرمز ایرانی یک گونه وحشی است که دارای رنگیزه آنتوسیانین در کورتکس خود می‌باشد. آنتوسیانین موجود در این سیب نه تنها ظاهر بسیار جذابی به میوه می‌دهد بلکه دارای خواص دارویی زیادی است. با توجه به وجود این گونه در بسیاری مناطق ایران، بررسی تنوع ژنتیکی موجود در حائز اهمیت است. بدین منظور 8 ژنوتیپ گوشت قرمز (حاجی قرمز، گوشت قرمز، عروس‌گوشت قرمز، شاهرود-10،B.9 ، قزوین-1، قزوین-2و قزوین-3) ...