عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 682

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت تنوع ژنتیکی در گندم زراعی و اهداف اصلاحگران دلایلی هستند که ضرورت ارزیابی تنوع ژنتیکی گونه‌های وحشی و خویشاوند گندم به منظور اصلاح ارقام زراعی مقاوم به تنش‌ها و دارای عملکرد بالا را توجیه می‌کند. این پژوهش به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی 6 گونه آژیلوپس با استفاده از نشانگرهای ISSR انجام گرفت. همچنین، از دو روش پروتئینی SDS-PAGE و ACID-PAGE نیز برای تجزیه میزان تنوع استفاده شد. در روش SDS-PAGE، میزان تنوع کل برای 12 اکوتیپ مورد بررسی 86/96 و در روش ACID-PAGE، 17/89 برآورد ش ...

برنج به عنوان غذای اصلی برای جمعیت انسانی در سراسر جهان بخصوص خاورمیانه قابل توجه است. این گیاه بعد از گندم رتبه دوم تولید در سراسر جهان را دارا می‌باشد. بیماری پوسیدگی ریشه ناشی از قارچ Fusarium sp. یکی از بیماری‌های مهم خاکزاد برنج در ایران و جهان است که خسارت زیادی در این گیاه ایجاد می‌کند. این تحقیق به منظور تعیین تنوع ژنتیکی عامل بیماری‌زا Fusarium sp. در استان ایلام انجام گردید. برای این منظور از پنج منطقه برنج‌کاری در استان ایلام نمونه‌برداری صورت گرفت. پس از خالص‌سازی ...

چکیده با توجه به اهمیت گیاهان دارویی در تولید ترکیبات موثره مورد نیاز در صنایع متفاوت و همچنین رویکرد دنیا در استفاده از داروهای گیاهی و سنتی به جای داروهای شیمیایی، لزوم تحقیق بیشتر در مورد جنبه‎های مختلف تولید این گیاهان احساس می‌شود. افسطنین با نام علمی Artemisia absinthium یکی از گیاهان دارویی و معطر از خانواده آستراسه (Asteraceae) است و در مناطق شمالی و شرقی ایران رشد می کند. این گیاه به علت دارا بودن خواصی از جمله حشره کشی، اشتها آوری، زدودن کرم روده و همچنین داشتن ترک ...

جهان می‌باشد. ایران به عنوان یکی از مراکز تنوع و کشت پیاز در نواحی مختلف آن، از تنوع زیادی برای این محصول برخودار است. اکثرتوده‌های پیاز در نواحی مختلف کشور با اسامی محلی نام‌گذاری شده‌اند و علیرغم مطالعات مورفولوژیکی فراوان کـه روی آنـها صورت گرفــته است، اطلاعات چنـدانی از روابط ژنتیــکی آنـها در دست نمی‌باشد. در این پژوهـش به منظورارزیابی تنوع ژنتیکی درون و بیـن توده‌هـای بومی پیاز ایران و نیـــز مــقایـسه روابط ژنتیـکی آنــها بــا برخـی از ارقـام خارجی از دو روش مبتنی بـر ...

شناسایی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی، برای دست‌یابی به ارقام مطلوب در مرکبات مهم و ضروری است. مرکبات از خانواده Rutaceae و زیر خانواده Aurantioideae هستند. این پژوهش به منظور بررسی روابط و تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر‌های مورفولوژیکی و مولکولی انجام شد. در آزمایش اول 61 صفت کمی و کیفی گل، میوه و برگ روی 29 ژنوتیپ مرکبات مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه خوشه‌ای بر پایه ماتریس تشابه تطابق ساده و با روش UPGMA صورت گرفت. بر اساس تجزیه‌ خوشه‌ای، در ضریب ...

به منظور بررسی و شناخت سیستم های ژنتیکی و قابلیت توارث صفات کمی وابسته به عملکرد، 6 ژنوتیپ لوبیا چیتی در قالب مدل به طرح دی آلل با یکدیگر تلاقی داده شدند. والدین بگونه ای انتخاب شدند. که تنوع ژنتیکی مناسبی از نظر صفات کمی بویژه زودرسی، عملکرد و بازار پسندی بذر داشتند. والدین تلاقی شامل 25101- 25102- 23101- 25104- 25103- 21101 از کلکسیون بذر ایستگاه تحقیقات لوبیا خمین بودند. پس از انجام کلیه تلاقیها بذور 15F1 تلاقی تهیه و جهت برنامه بعدی نگهداری شدند. ...

جهت بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی گونه گلابی وحشی Pyrus boisseriana با استفاده از نشانگر‌های مورفولوژیکی و ایزوآنزیمی سه جمعیت طبیعی ازجنگل‌های جوزک-درکش در یک گرادیان ارتفاعی واقع در خراسان شمالی انتخاب و نمونه‌های برگ و بذر برداشت شد. پس از عصاره-گیری از نمونه‌های برگ و بذر، بررسی کمی با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومترUVو بررسی کیفی آن با استفاده از ژل الکتروفورز (PAGE) انجام شد.جمعیت سوم تنوع درون و بین جمعیتی بیشتری در فعالیت کمی و کیفی نشان داد.از میان صفات مورفولوژ ...

سوسک‌های زیر خانواده Scolytinae از مهم‌ترین آفات درختان میوه و جنگلی می‌باشند که به طور عمده به درختان ضعیف و تحت تنش‌های محیطی حمله کرده و ممکن است خسارات زیادی وارد کنند. یکی از مهم‌ترین پوست‌خوارهای درختان کاج در کشور، پوست‌خوار مدیترانه‌ای کاج با نام علمی Orthotomicus erosus می‌باشد. این گونه از نظر مورفولوژی با داشتن چهار خار انتهایی در قسمت انتهای بالپوش که دومین دندانه آن پهن با حاشیه صاف و گرد می‌باشد از سایر گونه ها تفکیک می شود. تجزیه و تحلیل دی‌ان‌ای میتوکندریایی، ...

در ایران، سیب به سبب نزدیکی به مرکز تنوع آن (آسیای صغیر) دارای تنوع ژنتیکی بالایی است. سیب گوشت قرمز ایرانی یک گونه وحشی است که دارای رنگیزه آنتوسیانین در کورتکس خود می‌باشد. آنتوسیانین موجود در این سیب نه تنها ظاهر بسیار جذابی به میوه می‌دهد بلکه دارای خواص دارویی زیادی است. با توجه به وجود این گونه در بسیاری مناطق ایران، بررسی تنوع ژنتیکی موجود در حائز اهمیت است. بدین منظور 8 ژنوتیپ گوشت قرمز (حاجی قرمز، گوشت قرمز، عروس‌گوشت قرمز، شاهرود-10،B.9 ، قزوین-1، قزوین-2و قزوین-3) ...