عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 198

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود تنوع ژنتیکی برای تداوم و پیشرفت برنامه‌های به‌نژادی گیاهان زراعی و افزایش کارایی انتخاب ضروری است. گیاهان همواره در معرض طیف وسیعی از تنش‏های محیطی هستند که این تنش‏ها، چه زیستی و چه غیرزیستی‌، به شدت بر میزان رشد و تولید آن‌ها اثر می‌گذارند. در فصل بهار همزمان با شروع رشد گندم، تحمل گیاه به دماهای پایین کاهش پیدا می‌کند و هر یک از مراحل رشد آن ممکن است با سرمای بهاره مواجه گردد و در نتیجه برخی از قسمت‌های گیاه با توجه به مرحله نمو گندم صدمه ببیند. هدف از این مطالعه بررس ...

برخی از سیستم‌های جنسی نظیر آندرومونواشیزم باعث افزایش سطح دگرگرده‌افشانی در گیاهان می‌شوند. در این پروژه تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیتی هفت جمعیت کور از استان‌های آذربایجان‌شرقی و اردبیل با استفاده از نشانگرهای RAPD بررسی شد. تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی براساس شاخص نی، شاخص اطلاعات شانون و Fst محاسبه گردید. دندروگرام نشان‌دهنده شباهت ژنتیکی جمعیت‌ها نیز به وسیله تجزیه خوشه‌ای براساس UPGMA رسم شد. چهار آغازگر در کل 86 نوار چندشکل ایجاد کردند. میزان تنوع درون‌ جمعیتی (67/17%) ...

شته جالیز Aphis gossypii از خانواده Aphididae و راسته Hemipteraآفتی پلی‌فاژ و دارای انتشار جهانی است. این آفت سبب خسارت شدیدی به محصولات مهم اقتصادی می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی شته جالیز روی میزبانهای مختلف در مناطق متفاوت جغرافیایی شامل غرب استان مازندران و شرق استان گیلان بود. به منظور انجام این بررسی شته جالیز از روی میزبان‌های مختلف در سه منطقه غرب مازندران و چهار منطقه شرق گیلان جمع آوری و شته‌ها به دو گروه بالدار و بی‌بال تقسیم شدند. نشانگر مولکولی RAPD ...

در برنامه اصلاحی وجود تنوع ژنتیکی کافی، سبب افزایش کارایی انتخاب می‌شود. به منظور بررسی تنوع ‍ژنتیکی بر اساس صفات مورفولوژیک و نشانگر SSR تعداد 49 ژنوتیپ سویا همراه با یک رقم شاهد (JK) محلی استان مازندران در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات ارتفاع گیاه، ارتفاع اولین شاخه فرعی (سانتی متر)، تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف در شاخه‌های فرعی، تعداد غلاف در شاخه اصلی ، وزن صد دانه (گرم)، طول غلاف (سانتی متر)، وزن خشک تک بوته، تعداد گره ...
نمایه ها:
سویا | 

شناخت تنوع ژنتیکی در گیاه خارمریم کمک بزرگی برای تحقیقات به نژادی در مورد این گیاه می نماید. هدف از این مطاالعه بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از داده های مورفولوژیکی و نشانگر RAPD بود. به این منظورآزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. در این مطالعه صفات مورفولوژیک شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه های فرعی، تعداد کاپیتول های فرعی، قطر کاپیتول اصلی، تعداد دانه در کاپیتول اصلی، طول دانه، عرض دانه و ضخامت دانه، وز ...

پیشرفت های چشمگیر بشر و استفاده او از فناوری های مختلف موجب تخریب محیط زیست و ایجاد مشکلات زیست محیطی زیادی شده است که سلامت انسان و اکوسیستم کره زمین را تهدید می کند. با توجه به اینکه رفاه و آسایش حاصل از فناوری ها، باید با در نظر گرفتن جنبه های مهم سلامتی بشر و اکوسیستم باشد، توسعه پایدار با ایجاد رابطه متقابل انسان و طبیعت، تحولی در جهت پیوند محکم میان فعالیت های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و رسیدن به تعادل پایدار فراهم می نماید و الگوی مصرف منابع در آن به صورتی است که ضم ...

"اولين قدم براي شروع هر برنامه به نژادي، آگاهی از میزان و وضعیت تنوع ژنتیکی گیاه مورد نظر است. با پيشرفت‌هاي چشمگير در زمينه زيست‌شناسي مولكولي، امكانات بيشتري ايجاد شده است كه مي‌تواند جوابگوي نيازهاي بیشتر در زمينه توسعه نشانگرها براي ارزيابي و تخمين تنوع ‌ژنتيكي گونه‌هاي گياهي باشد. روش‌هاي استفاده از نشانگرهاي مولكولي امكان ارزيابي تنوع ژنتيكي و تعيين وجود يا عدم وجود ژن‌هاي مورد نظر را در سطح ژنوتيپي فراهم مي‌كنند. بنابراین این نشانگرها از مهم‌ترين ابزارهاي بررسي تنوع مي ...

گونه سرو زربین Cupressus sempervirens var. horizontalis از عناصر گیاهی مدیترانه شرقی است. این گونه به عنوان یکی از چهار گونه سوزنیبرگ بومی کشور که دارای ارزش ژنتیکی و اکولوژیکی بالایی بوده مورد بررسی قرار گرفت. بهدلیل اهمیت وجودی آن بهعنوان یکی از ذخایر ژنتیکی ایران، جهت مطالعه انتخاب گردید. این تحقیق با هدف ارزیابی تنوع ژنتیکی گونه سرو زربین در سه رویشگاه که بهصورت ذخیرهگاه در شمال کشور حفاظت میگردند، با استفاده از سیستم نشانگر بیوشیمیایی شامل آنزیمهای پراکسیداز و استراز و س ...

تنوع ژنتیکی در گیاهان به عوامل مختلفی از جمله نوع سیستم تولید مثلی ارتباط دارد. شیرین بیان.Fabaceae) Glycyrrhiza glabra L) گیاه علفی و دارویی است. در این پروژه تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیتی چهار جمعیت شیرین‌بیان از شمال غرب کشور با استفاده از نشانگرهای ISSRs بررسی شد. تنوع ژنتیکی درون جمعیتی بر اساس شاخص تنوع ژنی نی و شاخص اطلاعات شانون و فاصله ژنتیکی بین جمعیت ها بر اساس فاصله ژنتیکی نی بدست آمد. دندروگرام مربوط به گروه بندی جمعیت ها توسط روش UPGMA بر اساس فاصله ژنی نی رسم ش ...