عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 229

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تنوع گونه‌های‌گیاهی به عنوان یکی از مفاهیم مهم در بوم‌شناسی به ویژه بوم‌شناسی پوشش گیاهی مطرح می باشد و تنوع زیستی گیاهی جنگل منبع بسیار مهم و با ارزشی است. کاهش جنگل‌های طبیعی و جنگلکاری‌ها و تبدیل آن‌ها به اراضی کشاورزی نگرانی‌هایی را در مورد تنوع زیستی به وجود آورده است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع زیستی گونه‌های گیاهی و ارتباط آن ها با برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک و درختان انجام گرفت.برای انجام این تحقیق منطقه جنگلکاری شده ریمله لرستان (خرم آباد) با دو توده سوزن ...

تنوع زیستی که مفهوم آن با آمیختگی و ترکیب گونه ها قرین است، یکی از خصوصیات مهم جوامع گیاهی است که همواره به عنوان شاخصی برای مقایسه وضعیت بوم شناختی اکوسیستم های جنگلی به کار گرفته می شود. در این مطالعه به منظور بررسی پوشش چوبی، علفی و نیز پارامترهای محیطی رویشگاه کلاله ارسباران، به صورت تصادفی سیستماتیک از 62 قطعه نمونه به ابعاد 20 × 20 متر، در یک شبکه آماربرداری 300 × 200 متر استفاده شد. در داخل هر پلات به صورت تصادفی چهار میکروپلات به ابعاد 1.5 ×1.5 متر برداشت و نوع گونه ...

موضوع حفظ و حمایت از تنوع زیستی از نزدیک به یک قرن پیش، ذهن بشر را به خود معطوف داشت، اما تنها در انتهای قرن بیستم بود که تلاشهای جامعه بین المللی، در جهت حمایت از تنوع زیستی و با انعقاد کنوانسیون تنوع زیستی، که از ثمرات کنفرانس زمین(1992 ریو) بود، جان تازه‌ای گرفت. امروز حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع زیستی تعهد دولتها و مسئله تمامی انسانها است. آنچه اهمیت دارد، این است که مدیران و سیاستمداران سراسر جهان به این نتیجه دست یافته‌اند که مدیریت امور بدون توجه کاف ...

کارکرد بوم‌نظام‌های طبیعی و کشاورزی، بر پایه‌ی تنوع زیستی بوده و بر این اساس، این بوم‌نظام‌ها، به عنوان یکی از عوامل کلیدی در نظام غذایی دنیا، نقش ایفا می‌کنند. بنابراین از بین رفتن تنوع زیستی، تهدیدی جدّی برای بقای بوم‌نظام‌های کشاورزی و در نهایت امنیت غذایی محسوب می‌شود. در این تحقیق، بوم‌نظام‌های زراعی برنج، تحت مدیریت‌های مختلف در قالب چهار بوم‌نظام برنج (1-پر‌نهاده، 2-کم‌نهاده، 3-ارگانیک2 و 4-ارگانیک 1) در بخش مرکزی استان مازندران، بر اساس شاخص‌های تنوع زیستی گونه‌های گی ...

کوه‌های نجفی واقع در حاشیه‌ جنوب غرب مشهد، بخشی از کوهپایه‌های رشته کوه‌ بینالود در استان خراسان رضوی با مساحت تقریبی 450 هکتار است. با توجه به مطالعات قبلی، این رشته کوه دارای تنوع گونه‌ای گیاهی بالایی است. در طی سالیان اخیر شهر‌سازی و تغییر کاربری کوه‌های نجفی، فشار تخریبی زیادی به منطقه وارد کرده است. این مطالعه برای بررسی تنوع‌زیستی و شناسایی گونه‌های گیاهی با استقرار واحدهای نمونه‌برداری به صورت تصادفی و در جهت‌های مختلف جغرافیایی و طبقات ارتفاعی مختلف انجام شد. 311 گونه ...

هدف کلی این پژوهش آمیخته، بررسی فهم و درک دانشجویان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی از تنوع زیستی و عوامل موثر بر آن بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی صاحب نظران تنوع زیستی در استان کرمانشاه بود که نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بود (1718=N) که 323 تن از آن ها به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها ...
نمایه ها:
فهم | 

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر جنگل‌کاری‌های خالص و آمیخته توسکا و صنوبر بر ترسیب کربن خاک، فراوانی و بیومس کرم‌خاکی و تنوع زیستی پوشش گیاهی، در ایستگاه مرکز تحقیقات جنگل و مرتع چمستان انجام پذیرفت. توده‌های مورد مطالعه در سال 1375 و در قالب طرح بلوک‌های تصادفی در پنج تیمار با چهار تکرار و با فاصله کاشت 4*4 مترمربع کاشته شد‌ند، علاوه بر این در کنار این تیمارها یک منطقه باز نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نمونه برداری‌ها در هر تیمار در یک سطح 20*20 مترمربع انجام شد. نمونه بردا ...

به منظور اندازه گیری عناصر اصلی تنوع زیستی کشاورزی، ارائه شاخص های کمی جهت ارزیابی آن و بررسی رابطه ثبات عملکرد و تنوع زیستی کشاورزی در مورد محصول گندم این تحقیق طی دو سال زراعی 87-1386 و 88-1387 در اراضی زراعی بخش رضویه شهرستان مشهد به اجرا در آمد. به منظور تعیین توزیع فراوانی مزارع بر اساس مساحت، مزارع منطقه توسط بررسی های میدانی و اطلاعات موجود در بانک اطلاعات جهاد کشاورزی مشهد در دامنه کمتر از 3 هکتار، 3 تا 5 هکتار، 5 تا 10 هکتار، 10 تا 15 هکتار و بیشتر از 15 هکتار شناسای ...

تنوع زیستی (تنوع، یکنواختی، غنا) و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک در یک جنگل‌کاری 13 ساله با گونه‌های خالص و آمیخته پلت، توسکا، ون و شیردار در منطقه چای باغ شیرگاه (ارتفاع 250 متر از سطح دریا) مطالعه گردید. همچنین در مجاورت این عرصه جنگل‌کاری، عرصه‌ای از جنگل طبیعی و نیز عرصه‌ای فاقد پوشش جنگلی به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. روش تصادفی- سیستماتیک با قطعات نمونه 4×4 متر با فاصله 50 متر از هم جهت ارزیابی تنوع زیستی زادآوری عناصر درختی و درختچه‌ای انتخاب گردید. در هر توده سه نمونه ...