عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از جمله عوامل موثر بر جمعیت، فعالیت و توزیع ریزجانداران خاک، تنشهای رطوبتی میباشد. بدین منظور اثر مواد نگهدارنده رطوبت طبیعی و مصنوعی بر فعالیت میکروبهای خاک شامل تنفس و کربن بیوماس میکروبی در سال 1388 بر روی خاکهای یکی از مزارع دانشگاه شهرکرد بررسی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت و همچنین افزودن مواد نگهدارنده رطوبت طبیعی و مصنوعی با نسبتهای متفاوت کربن به نیتروژن میزان تنفس میکروبی در شرایط تنش رطوبتی در تیمارهای سوپرجاذبها بیشترین مقدار و در شرایط بدون تنش در تیما ...

به‌منظور بررسی میزان تنفس میکروبی ورمی‌کمپوست تولید شده از منابع مختلف آلی، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 19 تیمار در 3 تکرار اجرا خواهد شد. تیمارهاي مورد استفاده عبارت اند از: کاه خالص، کود اسبی، کود گوسفندی، کاه و کوداسبی (50:50)، کاه و کودگوسفندی (50:50)، ، کاه و کوداسبی (75:25)، کاه و کودگوسفندی (75:25)، یونجه و کودگوسفندی (75:25)، یونجه و کودگوسفندی (50:50)، کاه و کودمرغی (75:25)، کود گاوی، برگ نخل و کودگاوی (75:25)، برگ نخل و کودگاوی (50:50)، برگ نخل و کودگاوی ...

خاک جایگاه موجودات خاکزی بویژه گیاهان به شمار می‌آید. زندگی موجودات در خاک بستگی به وجود مواد آلی به عنوان منبع انرژی و عناصر غذایی دارد. هزاران سال است که بشر به اهمیت مواد آلی از نظر تأمین عناصر غذایی گیاهان پی برده است. در اقلیم های خشک و نیمه خشک که قسمت عمده کشور ایران را نیز شامل می‌شود، عدم پوشش گیاهی کافی و مناسب موجب کاهش بازگشت بقایای گیاهی به خاک و در نتیجه کمبود مواد آلی شده است. مواد آلی به علت اثرات سازنده ای که بر خواص فیزیکی، شیمیایی و بویژه خواص بیولوژیکی خاک ...

در چند دهه اخیر استمرار در مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب کاهش میزان حاصلخیزی خاک‌، افت کیفیت محصولات کشاورزی و آلودگی منابع آب شده است. این عوامل باعث گرایش کشاورزان به سمت مصرف کودهای آلی و زیستی برای تأمین بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان گردیده است. دراین راستا به-منظور تولید کمپوست غنی شده و همچنین کاهش زمان کمپوست شدن بقایای گیاهی، آزمایشی با تلقیح ریزجانداران قارچ تریکودرما هارزیانوم (Trichoderma harzianum) و باکتری باسیلوس متیل‌تروفیکوس (Bacill ...

به منظور بررسی تأثیر توأم بقایای گیاهی یونجه (0، 5/2 و 5 درصد) با و بدون گچ و سولفات آلومینیوم بر برخی از ویژگی‌های دوخاک سدیمی، دو آزمایش گلخانه‌ای به صورت جداگانه با 9 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی به اجرا در آمد. پس از اعمال تیمارها نمونه‌های خاک به مدت چهارماه در رطوبت ظرفیت زراعی خوابانیده شده و پس از دو و چهارماه برخی از ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی اندازه‌گیری شد. نتایج اندازه‌گیری‌های شیمیایی حاکی از آن است که پس از دو و چهارماه، تیمار‌های سولفات آل ...

افزایش فعالیت‌های صنعتی در دو قرن اخیر منجر به رشد فزاینده آزاد‌سازی ترکیبات شیمیایی سرطانزا ازجمله هیدروکربن‌های نفتی به محیط زیست شده است، که نتیجه آن وارد شدن تنش به سلامتی انسان و سایر موجودات زنده است. از جمله روش‌های پالایش خاک‌های آلوده به ترکیبات نفتی، کشت گیاهان می‌باشد. این مطالعه به صورت گلخانه‌ای در چهار سطح آلودگی 0، 1، 3 و 5 درصد وزنی و پنج تیمار گیاهی شامل چمن لولیوم، فستوکا بلند، سودان گراس، لوبیا عربی و کشت مخلوط گیاهان فستوکا بلند و لوبیا عربی انجام شد. آزما ...