عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 371

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجا که سیاست و برنامه‌ریزی دولت در امر تنظیم خانواده در سطح آگاهی‌های افراد جامعه نسبت به این امر تحقق می‌یابد بر آن شدیم تا با تشکیل مرکزی جهت آموزش مادران و یا به عبارتی با ترتیب دادن کانون مشاوره با خانواده‌ها در جهت برگزیدن بهترین و مناسبترین روش تنظیم خانواده برای زوجین و آموزش در رابطه با روش انتخابی گامی هر چند اندک در این زمینه برداشته شود. ...

ارتباط زوجین نقطه عطفی در افزایش مشارکت مردان در برنامه های بهداشت باروری است. ارتباط آنها برای قبول مسئولیت و تصمیم گیری درست، ضروری می باشد. در مطالعه ای کیفی (Qualitative Research) در شهر زاهدان چگونگی ارتباط زوجین مورد بررسی قرار گرفت. گروههای اصلی مورد بررسی زنان و مردان مرکز و حاشیه شهر و طلاب زن و مرد اهل تشیع و تسنن بودند. 120 نفر در 16 گروه وارد مطالعه شدند. روش جمع آوری اطلاعات مباحثه گروهی روی عنوان خاص (Focus Group Discussion) بود. نتایج نشان داد که که اکثریت زنان ...

هزینه انجام این پروژه از طرف برنامه تحقیق درباره باروری انسانی سازمان بهداشت جهانی تأمین و در استان فارس اجرا شد. هدف پروژه پی بردن به دیدگاههای مردان ایران درباره تنظیم خانواده و روشهای موجود بالقوه مخصوص مردان و درجه آمادگی آنها برای همکاری با همسران خود در تعیین و تحدید تعداد فرزندان می باشد. علاوه بر مردان، با گروهی از زنان دارای همسر و رهبران محلی و ارائه دهندگان خدمات تنظیم خانواده نیز مصاحبه شد. نتایج طرح از لحاظ کمک به روشن کردن نقش مردان در امر تنظیم خانواده برای برن ...

این پژوهش از نوع مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی خدمات ارائه شده توسط بهورزان در زمینه پذیرش ، آموزش ، ارجاع و پی‌گیری زنان در رابطه با تنظیم خانواده، در خانه‌های بهداشت روستاهای شهرستان تبریز انجام یافته است . اهداف این پژوهش شامل تعیین برخی ویژگی‌های فردی و اجتماعی واحدهای مورد پژوهش ، تعیین وضعیت خدمات ارائه شده توسط واحدهای پژوهش در زمینه پذیرش ، آموزش ، ارجاع و پی‌گیری زنان استفاده‌کننده از خدمات تنظیم خانواده و ارائه یک فرم برای ارزشیابی خدمات بهورزان ...
نمایه ها:
زن | 
تبریز | 
بهورز | 
آموزش | 

جهت تعیین علل عدم مشارکت کامل مردان در برنامه های تنظیم خانواده در شهر بوشهر ، از روش مباحث گروهی روی عنوان خاص استفاده شد . . در این پژوهش ، 16 مصاحبه گروهی با 100 نفر شرکت کننده در گروههای 7-6 نفره انجام شد . شرکت کنندگان شامل زنان ( دو زیر گروه کمتر از 30 سال و 30 سال به بالا ) و مردان ( دو زیر گروه کمتر از 35 سال و 35 سال به بالا ) متاهل شهر بوشهر بود ؛ هر کدام از زیر گروهها بر اساس سطح سواد به زیر دیپلم و دیپلم به بالا تقسیم شدند . از علل عدم مشارکت کامل مردان در برنامه ...

هدف از انجام این تحقیق، آن است که آگاهی (شناخت) و عملکرد زنان شوهردار در استفاده از وسایل تنظیم خانواده بین شاغلین و غیرشاغلین مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. در این پژوهش، ابتدا مطالعات انجام شده در داخل و خارج مورد مطالعه قرار گرفت و سپس نظریات و دیدگاههای موجود پیرامون تنظیم خانواده بیان گردید. نهایتا از رهیافت ترکیبی برای تبیین موضوع استفاده شد. روش تحقیق، میدانی، با استفاده از تکنیک پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات اقدام شد. حجم نمونه 200 نفر از جامعه آماری زنان شوهردار 49 -1 ...
نمایه ها:
زن | 
آگاهی | 

هدف از انجام این تحقیق، آن است که ضمن بررسی اهمیت ارتباط زن و شوهر در شهر نورآباد به جستجو در زمینه‌های موثر بر فرآیند ارتباط دست یابد. در این پژوهش ، ابتدا مطالعات انجام شده و نظریه‌های موجود بررسی گردید. و سپس جهت تبیین مساله ارتباط، از رهیافت ترکیبی با تکیه بر تئوری شبکه (Network Theory) استفاده گردید. برای کار میدانی 400 نفر از زنان متاهل همسردار 15-49 ساله ساکن شهر نورآباد به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. بعد از پردازش ...

رشد بی رویه جمعیت از مشکلات اساسی کشورهای جهان مخصوصا کشورهای در حال توسعه است به طوری که جمعیت دنیا در 40 سال گذشته به دو برابر رسیده است که عوارض آن روز به روز به صورت جدیتری در حیطه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ظاهر می شود. توجه به این موضوع در کشور ما نیز به خاطر تغییرات سریع جمعیت در عرض دو دهه گذشته از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بررسی حاضر به صورت گذشته نگر به منظور مقایسه رفتار باروری و مشکلات آن در روستاهای آذربایجان شرقی در سطح روستاهای تحت پوشش خانه های بهداشت از ...

هدف از این بررسی، تعیین میزان آگاهی و عقاید دانشجویان مراکز تربیت معلم دختران شهر اهواز درباره تنظیم خانواده می‌باشد و روش مطالعه سنجش توصیفی است. تعداد 4 مرکز تربیت معلم دخترانه در اهواز وجود دارد که جمعا 1200 دانشجو دارند. براساس نمونه‌گیری تصادفی 20 درصد از این افراد از رشته‌های مختلف تحصیلی جهت بررسی انتخاب شدند. یافته‌های بررسی در مورد منابع کسب آشنائی با تنظیم خانواده و روشهای آن در دانشجویان مورد مطالعه نشان داد که مهمترین منبع کسب آشنائی برای این افراد دوستان و اقوام ...