عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثرات سطوح نانو اکسید روی و حضور نمک در بستر بذور یک رقم کلزا (اکاپی) بر قابلیت جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه‌های دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 انجام شد. تیمارها شامل پنج غلظت نانو اکسید روی (0، 0/3، 0/6، 1/2 و 1/8 میلی‌مولار) و چهار سطح شوری (0، 50، 100 و 150 میلی ‌مولار کلرید‌ سدیم) بود. نتایج نشان داد که شوری اثر بازدارنده بر قابلیت جوانه‌زنی، رشد و شاخص‌های قدر ...

به منظور بررسی و مطالعه اثرات شوری بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی گندم رقم طبسی و سه لاین جهش یافته آن، آزمایشی در دو مرحله به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در سال 88- 1387 در پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج اجرا گردید. مرحله اول شامل قرار دادن بذور ژنوتیپهای گندم (طبسی، T-67-60، T-66-58-8، (T-65-7-1 در معرض سه سطح شوری و شاهد ((آب آبیاری با هدایت الکتریکی 0/7 ) ،5 ، 10 و 15 دسی زیمنس بر متر) بود که در آزمایشگاه و در پتری‌دیش انجام گرفت. شو ...