عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 121

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین میزان تحمل به شوری لاین های جو شامل لاین (ARIGASHAR/MACOUEE) لاین4 (LB.Iran/Una8271//Glorin) و رقم رودشت و جو افضل، آزمایشی بصورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار و طی دو سال (88-1386) در مزرعه تحقیقاتی شوری صدوق در شهرستان یزد انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل شوری آب آبیاری در 5 سطح شامل 14،11،8،5،2 دسی زیمنس بر متر در کرتهای اصلی و رقم در 4 سطح شامل جو افضل، رودشت، لاین 1 و 4 در کرتهای فرعی بطور تصادفی قرار گرفتند. متوسط شوری عصاره اشبا ...

تنش شوری یکی از تنش‌های غیر زنده محسوب می‌شود که با توجه به اثرات منفی روی رشد گیاهان، پتانسیل تولید اراضی را کاهش می‌دهد. جوانه‌زنی گیاه، اولین مرحله‌‌ای است که با شوری خاک مواجه می‌شود، بنابراین بررسی رفتار گیاه در این مرحله به تنش شوری می‌تواند نقش اساسی در تعیین میزان مقاومت آن داشته باشد طوری‌که با شناسایی این رفتار در این مرحله می‌توان با صرف زمان اندک مقاوم‌ترین گونه را مشخص کرد. در این تحقیق برای شناسایی مقاومت مراحل اولیه رویشی، سه گونه اکالیپتوس شاملEucalyptus micro ...

به منظور ارزیابی تاثیر متیل جاسمونات و تنش شوری بر رنگیزه کاروتنوئید و صفات سطح برگ، طول ساقه و طول ریشه در گوجه فرنگی آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار شامل محلول پاشی متیل جاسمونات در 3 سطح صفر، 75 و 150 میکرومولار و تنششوری شامل 3 سطح صفر، 50 و 100 میلی مولار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز انجام شد تجزیه واریانسا ثر تنش شوری بر صفات رنگیزه کاروتنوئید، سطح برگ، طول ساقه و طول ریشه در سطح احتمال 1 درصد و نیز اثر متیل جاسمونات بر تما ...

تنش شوری یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی است که بسیاری از فرآیندهای‌ زراعی، تغذیه‌ای، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان را متاثر می‌سازد. در این آزمایش پاسخ 12 لاین آفتابگردان به تنش کلرید سدیم (0، 100 و 200 میلی‌مولار) در سیستم کشت هیدروپونیک مورد مطالعه قرار گرفت. در خلال اعمال تنش و پس از انجام آن (30 روز) شاخص‌هاي رشد، نفوذپذیری نسبی غشا (RMP)، وضعیت آبی گیاه، غلظت کلروفیل، فلورسانس کلروفیل، تجمع اسمولیت‌های آلی و روابط یونی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس شاخص‌هاي رشدی کمترین ...

بررسی تأثیر باکتری آزوسپیریلوم جدا شده از خاک مناطق شور و غیر شور و قارچهای میکوریز و اندوفیتی در افزایش تحمل به شوری گیاه گندم نان شوری آب و خاک از مشکلات در حال افزایش جهان است که سطح وسیعی از اراضی کشور را نیز در بر می‌گیرد. تنش شوری از طریق کاهش پتانسیل آب در محیط رشد ریشه، سمیت یونی و اختلال در تعادل عناصر غذایی موجب کاهش سرعت رشد و تولید محصولات زراعی مخصوصاً در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌شود. گندم از عمده‌ترین محصولات کشاورزی این مناطق است. استفاده از رابطه همزیستی ...

شوری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل محدود کننده ی بهره برداری اقتصادی از زمین ها برای تولید گیاهان است. هورمون گیاهی اسید جاسمونیک (JA) در محافظت در برابر تنش غیر زیستی بوسیله افزایش فرایندهای فیزیولوژیکی و بهبود تحمل به شوری از طریق اثر آن بر سازوکارهای بیوشیمیایی و مولکولی موثر می باشد. گیاه گاوزبان یکی از مهم ترین گیاهان دارویی متعلق به خانواده Boraginaceae از جنس Anchusa با نام علمی Anchusa italica می باشد. جهت ارزیابی اثر متیل جاسمونات و شوری روی گیاه A. italica در ا ...

شور شدن خاکهای زراعی یکی از عوامل اصلی محدود کننده استفاده از خاکهای زراعی در سالهای اخیر شده است. با تبخیر از سطح خاک املاح از لایه های زیرین در سطح خاک تجمع می یابند بنابراین می توان پیش بینی کرد که در این شرایط ارقامی که سرعت رشد ابتدایی بهتری داشته باشند، بتوانند از صدمه شوری محفوظ بمانند و در مراحل بعدی رشد نیز موفق تر باشند. در این آزمایش مقدار و سرعت رشد ریشه ها و برگ های اول و دوم گیاهچه های گندم شامل چمران، مهدوی، خزر، زرین، الموت، سایسون، هیرمند، اترک، قدس، فلات، آذ ...

پتانسیل آبی کشور، بیانگر محدودیت شدید منابع آبی است، از طرف دیگر افزایش تولید نیز عمدتاً در گرو توسعه اراضی فاریاب می‌باشد، در نتیجه بایستی آب با کیفیت پایین به عنوان یک منبع آب آبیاری محسوب شده و در برنام? آینده توسعه اراضی فاریاب با اعمال روش‌های مدیریتی صحیح جهت تداوم پایداری کشاورزی و نیل به عملکرد معقول، مورد توجه جدی قرار گیرد. این تحقیق در مزرعه‌ای در فاصله 25 کیلومتری از مرکز شهر مشهد، در دو سال زراعی 91-1390 و 92-1392 اجرا گردید. طرح آزمایشی مورد نظر بصورت اسپلیت اسپ ...
نمایه ها:
کلزا | 

در این تحقیق گیاه تنباکو (Nicotiana tabacum L.) رقم Wisconsin توسط باکتریAgrobacterium rhizogenes حاوی پلاسمید pRi15834-PRT35S-GUS به روش کشت همراه ترانسفرم گردید. ریشه‌های موئین تراریخته ایجاد شده توسط توانایی رشدشان بر روی محیط کشت حاوی کانامایسین مشخص شدند. برای تائید ترانسفرم بودن ریشه‌ها از سوبسترای X-gluc و همچنین PCR استفاده شد. آبی رنگ شدن ریشه‌ها در تست GUS تائیدی بر انجام موفق ترانسفورماسیون بود. سپس برای رشد و تکثیر ریشه‌ها از محیط کشت MS جامد استفاده شد. از این ...