عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 367

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تأثیر تنش شوری بر رشد و عملکرد دو رقم گندم زاگرس و تجن با چهار سطح شوری 1.7، 4.7، 8.7 و 14.5 دسی زیمنس برمتر مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. در مرحله گلدهی سطح و وزن خشک برگ و ماده خشک گل بوته ها در گلدان اندازه گیری شد. در مرحله رسیدگی، متغیرهای رویشی و زایشی ارزیابی شدند. سطح و وزن خشک برگ و کل ماده خشک در گلدان در زمان گلدهی در تیمار شوری 8.7 دسی زیمنس برمتر در هر دو رقم کاهش یافت، ولی این کاهش در رقم ...

عکس‌المعل جوانی‌زنی 10 گونه مختلف گیاه دارویی نسبت به شوری (شاهد، 6، 3 و 9 دسی زیمنس برمتر) و درجه حرارت (14، 8، 2و 20 درجه سانتیگراد) و سبز شدن این 10 گونه در ECهای فوق‌الذکر، مورد بررسی قرار گرفت . 10 گونه عبارت بودند از بابونه، گاوزبان، اسفرزه، زوفا، بادرنجبویه، رناس ، زنیان، انیسون، رازیانه و مریم گلی. با کاهش درجه حرارت و افزایش شوری درصد و سرعت جوانه‌زنی کاهش یافت . با افزایش شوری درصد و سرعت سبز شدن به‌طور معنی‌داری کاهش یافت . اختلاف ارقام از نظر عکس‌العمل به شوری و د ...

گیاهان به منظور مقابله با شرایط تنش، مکانیزم های متفاوتی دارند. یکی از این مکانیزم ها به هنگام مواجه شدن با تنش شوری تولید املاح سازوار مانند گلایسین بتایین است. گیاهان از طریق تولید گلایسین بتایین تعادل اسمزی خود را حفظ کرده و با شرایط ایجاد شده توسط تنش شوری خود را سازگار می کنند در گزارش حاضر تغییر کمی بیان ژن کد کننده ی آنزیم PEAMT1 که نقش اساسی در تولید گلایسین بتایین دارد، در اثر تنش شوری برای دو رقم گندم نان سیستانی به عنوان رقم متحمل برای شوری و رقم قدس به عنوان رقم ح ...
نمایه ها:
گندم | 

اثر تیمارهای متفاوت شوری سدیم کلرید (0، 50، 100، 200 و 300 میلی مولار) در مراحل مختلف رشد و نمو (پنجه زنی، تورم غلاف، گلدهی و گرده افشانی) دو رقم گندم (قدس: حساس به شوری؛ بولانی: مقاوم به شوری) بر فعالیت سینتیکی و الگوی الکتروفورزی آنزیم مالات دهیدروژناز برگ در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، در پاسخ به تیمارهای شوری مشاهده شد که : افزایش فعالیت مالات دهیدروژناز تنها طی پنجه زنی و تورم غلاف معنی دار بود و این فعالیت بین قدس و بولانی تفاوت معنی داری نشان نداد. ...

شوری عامل محدود کنندهی اصلی در تولید محصولات زراعی در نواحی خشک و نیمه خشک دنیا است. این بررسی با هدف ارزیابی تحمل به شوری لاینهای دابل هاپلویید و لاینهای خواهری آنها در تریتیکاله از لحاظ صفات زراعی، مورفولوژیک و فنولوژیک در سال زراعی 88-1378 در قالب دو آزمایش جداگانه به صورت بلوکهای کامل تصادفی جداگانه برای شرایط شوری و شرایط غیرشور (نرمال) اجرا شد. در شرایط شوری از آب آبیاری شور شده با نمک طعام (dSm-1 15 = EC و mM 175 NaCl) از مرحله‌ی رشدی اواسط ساقه روی به بعد استفاده گردی ...

به منظور بررسی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام ذرت در شرایط تنش شوری دو آزمایش در گلخانه و مزرعه دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام گرفت. آزمایش گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بود. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح شوری( 6،4،2 و ds/m8) و هفت رقم ذرت (SC-700، SC-500،SC-404 ، SC-704، SC-647، SC-301 و Maxima) بود. صفات اندازه گیری شامل: محتوی آب نسبی، نشت یونی، پایداری غشا، کلروفیل، فلورسانس کلروفیلی، تعرق، تعداد و طول روزنه در سطح رو و زیر برگ بودند. تنش ...

اثرات زیانبار شوری را می‌توان در تمام مراحل رشد و نمو گیاهان اعم از کاهش رشد و باروری تا مرگ گیاه مشاهده نمود. روش‌های مختلفی برای کاهش اثرات تنش شوری در گیاهان پیشنهاد شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به انتخاب ارقام مقاوم به شوری، اصلاح خاک و تغذیه با عناصر معدنی مانند کلسیم، پتاسیم و سیلیسیم اشاره نمود. رازیانه با نام علمیFueniculum vulgar Mill. یکی از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی است که کلیه اندام‌های آن دارای اسانس بوده و از آن در صنایع داروسازی برای معالجه دردشکم، نفخ شکم و ...
نمایه ها:

عوامل نامساعد محیطی تاثیر نامطلوبی بر تولید گیاهان دارند. شوری خاک یکی از این عوامل محدود کننده است که بر میزان تولید و کیفیت محصول گیاهان تاثیر نامطلوب می‌گذارد. شوری با بر هم زدن تعادل یونی باعث ایجاد تنش اسمزی و یونی در سلول‌های گیاهی می‌شود. در این تحقیق، به منظور بررسی آسیب‌های تنش شوری بر گیاهان سه آزمایش شامل: بررسی تاثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی، تاثیر شوری بر خصوصیات تکثیر سلولی مریستم ریشه و خصوصیات رشد رویشی در دو گیاه جو و ذرت هر یک شامل دو رقم متحمل و حساس به شوری د ...

پلی‌آمین‌ها، پلی‌کاتیون‌های آلیفاتیک هستند که در همه موجودات وجود دارند. این ترکیبات به عنوان تنظیم‌کننده فرآیندهای رشد و نمو گیاه شامل تقسیم سلولی، جنین‌زایی، ریخت‌زایی وپیری شناخته شده‌اند. در سالهای اخیر به نقش پلی‌آمین‌ها در پاسخ گیاهان به تنش‌های غیرزیستی مانند شوری، نور ماوراءبنفش، خشکی، فلزات سنگین و تنش اکسیداتیو توجه خاصی شده است. در این پژوهش اثرات تنش شوری روی مقدار پلی‌آمین‌های آندوژن و اثرات پوترسین و اسپرمیدین اگزوژن بر روی رشد و تحمل به تنش در دو گیاه چغندرقند ...