عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 196

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تنش شغلی که یکی از شاخه های دانش رفتار سازمانی است ، امروزه یکی از مهمترین بخشهای تحقیقی در جوامع مختلف می باشد . در این تحقیق سعی بر آن بوده است که ابتدا متغیرهای شناخته شده و موثر بر تنش شغلی و نتایج تنش در یک سازمان با استفاده از ابزارهای سنجش و پیمایش استاندارد بدست آورده شود و سپس با استفاده از نظریه آشوب به تفسیر و کشف روابط والگوی پنهان بین متغیرها پرداخته شود . همچنین برای یافتن روابط ریاضی حاکم بین متغیرها ،از مدل سازی کیفی ریاضی و روش اسپلاین های مکعبی استفاده شد ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حمایت سرپرست بر رفتار مدنی سازمانی با میانجی گری خشنودی شغلی، تناسب فرد- سازمان و تنش شغلی بود. نمونه این پژوهش شامل 231 نفر از کارکنان سازمان آب شهر اصفهان بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامه حمایت سرپرست اسپونر لِین، مقیاس شغل به طور کلی، پرسشنام? تناسب فرد- سازمانپیاسنتین و چپمن ، پرسشنامه تنش شغلی هوس و ریزو و پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی ویلیامز و اندرسوناستفاده شد. ارزیابی الگوی پیشن ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعارض کار- خانواده بر عملکرد شغلی مدیران آموزش و پرورش شاهرود می باشد. نوع تحقیق، کاربردی و روش تحقیق، علّی آزمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، مدیران مقاطع مختلف تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان شاهرود بالغ بر 175 نفر می باشد که از این میان، تعداد 120 نفربا استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به دوطریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شد. در روش کتابخانه ای با مطالعه کتب و نشریات و مقالات فارسی و لاتین، ...

در پژوهش حاضر رابطه بین استرس شغلی و امنیت شغلی با عملکرد کارکنان در اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز در سال 90-1389 بررسی گردید . نمونه آماری این پژوهش به روش سرشماری کل کارکنان به تعداد 100 نفر در نظر گرفته شده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز، پرسشنامه امنیت شغلی و پرسشنامه عملکرد کارکنان ترنیک می باشد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد و از روش های آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ...

سازمان‌ها به منظور نیل به هدف‌هایی خاص که هر کدام تأمین نیازهای معینی از جامعه را بر عهده دارند، به‌وجود آمده‌اند. سازمان‌های دولتی به‌منظور تأمین نیازهای عمومی جامعه، ایجاد شده‌اند. برای این منظور یعنی تأمین نیازهای عمومی باید به کارایی و اثربخشی سازمان‌ها هر چه بهتر و مطلوبتر توجه کافی صورت گیرد. عوامل بسیاری در عملکرد کارکنان تأثیر دارد. در این تحقیق به بررسی تأثیر عوامل استرس‌زای شغلی در عملکرد کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی مشهد پرداخته شده است. البته عوامل اس ...

مباحث عدالت و انصاف توجه روانشناسان را به نظریه باور جهان عادلانه که توسط روان‌شناس کانادایی مطرح شده است، جلب می‌کند که او در این نظریه می‌گوید که افراد ذاتاً تمایل دارند باور کنند در جهانی عادلانه زندگی می‌کنند و هر کس چیزی را بدست می‌آورد که سزاوار آن است و اتفاقاتی که منجر به لغزش این باور می‌شوند تهدید به شمار می‌آید و این افراد برای کاهش تهدید با کمک‌رسانی به فرد قربانی رنج خود را التیام می‌بخشند. اعتماد اجتماعی در واقع عامل اساسی در احساس آرامش جسمانی و روانی و در نهای ...

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران با استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش زرقان می‌باشد. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته است. جامعه‌ی مورد مطالعه تمامی کارکنان آموزش و پرورش شهر زرقان در سال تحصیلی 92-1391 می‌باشد که بالغ بر 400 نفر است، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، طبق جدول مورگان نمونه آماری به حجم 200 نفر انتخاب گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد ویژگی شخصیتی نئو، رضایت شغلی اسمیت و است ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان صف بانک سپه منطقه جنوب در تهران می باشد. به همین منظور بعد از مطالعات مبانی نظری تحقیق و ادبیات مرتبط با فرسودگی شغلی مدل اولیه پژوهش توسعه داده شد. در این مدل 45 عامل موثر بر ایجاد یا تشدید فرسودگی شغلی میان کارکنان بانک ها به 9 دسته شرایط و محیط نامناسب کاری، عملکرد نامناسب فردی، ویژگی های نامطلوب شغلی، عدم سهولت انجام کار و تامین رفاه کاری، خستگی عاطفی، ویژگی ها نامطلوب شخصیتی و فردی (مهارت های احساسی)، ویژگی ...

مقدمه: پرستاران به دلیل شرایط شغلی، بیشتر در معرض خستگی و استرس شغلی قرار دارند. از سوی دیگر با توجه به تأثیرات آن بر زندگی خانوادگی پرستاران، مقابله با استرس و خستگی و تعارض حاصل از آن در زندگی امری اساسی محسوب می‌شود. پرستاران به‌عنوان انسان و همچنین به‌عنوان نیروی کار متخصص، نیازمند برخورداری از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی برای ایفای نقش خود و برقراری تعادل در زندگی و کار می‌باشند. مواد و روش کار: پژوهش حاضر، یک کارآزمایی بالینی است که جهت تعیین اثربخشی شربت گیاه اسطوخود ...