عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه پاسخگویی کارکنان با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان تامین اجتماعی شهر ارومیه می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مرد و زن واحدهای درمانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی شهر ارومیه در سال 90 به تعداد 700 نفر بوده که از بین آنها 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد پاسخگویی "هاچوارتر" (2003)، رضایت شغلی "برایف ...

این پژوهش به دنبال مشخص کردن ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و تنش شغلی با میزان فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش از کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور که در سال تحصیلی 90-91 مشغول به تدریس بودند، تشکیل شده است که تعداد آن برابر با 213 نفر می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده که در نهایت حجم نمونه 136 نفر به دست آمد. در پژوهش حاضر برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد (پرسشنامه فرس ...

این پژوهش با هدف هنجاریابی ، بررسی روایی و پایابی پرسشنامه استرس شغلی و پرسشنامه منابع استرس شغلی دیویس و همکاران در بین کارکنان شهر اصفهان انجام شد . با توجه به اهمیت شناخت استرس های شغلی و منابع آن در امر مداخله درمانی ، پژوهش ، مشاوره و راهنمایی و با عنایت به اهمیت رعایت اصول روان سنجی ، این پژوهش در راستای ایجاد ابزار مناسب برای شناخت استرس و منابع استرس شغلی کارکنان شهر اصفهان انجام شد. در این تحقیق 200 نفر از کارکنان سازمانها و صنایع شهر اصفهان در سال 1381 به شیوه نمونه ...

مقدمه: یکی از رایج‌ترین مشکلاتی که ما را در همه سنین مورد حمله قرار می‌دهد، استرس یا فشار روانی است. کارمندان بخش درمانی با استرس‌های مختلفی مواجه‌اند به طوریکه یکی از نتایج این استرس‌ها بروز فرسودگی شغلی در بین آنهاست. این فرسودگی عوارض زیادی در سازمان خانواده و زندگی اجتماعی و فردی بر جای می‌گذارد. روش کار: هدف از این تحقیق که به روش مقطعی (توصیفی ـ تحلیلی) به انجام رسیده است، بررسی فرسودگی شغلی در پرسنل بیمارستان روانپزشکی رازی و عوامل موثر بر آن در سال 1381 می‌باشد. بدین ...

این طرح با هدف بررسی نقش جهت‌گیری دینی (درونی - بیرونی) و مقابله مذهبی بر استرس شغلی دبیران زن تدوین شده است . با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه مذهبی - اسلامی است ، غالبا مشاهده می‌شود که گرایشها و نگرشها و باورهای مذهبی به عنوان ابزار قوی و محکمی برای مقابله با مشکلات و بحرانهای زندگی به کار گرفته می‌شوند. ابزار گردآوری داده‌های این پژوهش عبارتند از پرسشنامه استرس شغلی معلمان، مقیاس جهت‌گیری دینی به لپورت (AROS) و پرسش‌نامه مقیاس روشهای مقابله مذهبی. نتایج حاصل نشان داد که ...

هدف از انجام تحقیق شناسایی و تحلیل عوامل تنش‌زا در محیط کاری دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه شهر تهران است . نتایج: بین تنیدگی شغلی سازمانی و تنیدگی شغلی مدیریتی در دبیران تربیت بدنی رابطه معنی‌داری مشاهده گردید. بین تنیدگی شغلی سازمانی و تنیدگی شغلی مدیریتی در دبیران تربیت بدنی تفاوت معنی‌داری مشاهده گردید. بین سن و سابقه کار دبیران تربیت بدنی با سه حالت تنیدگی‌های شغلی رابطه معنی‌داری مشاهده نگردید. بین وضعیت تاهل، رشته تحصیلی ، میزان تحصیلات ، وضعیت استخدامی و جنسیت دبیران ...

پرستاران به علت مقتضیات شغلی و نقش های چند گانه ای که دارند بیشتر از سایر حرفه های پزشکی تحت تاثیر عوامل تنش زا قرار می گیرند. لذا این پژوهش با هدف بررسی عوامل تنش زا در پرسنل پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین عامل تنش زای بین فردی عامل بی حرمتی بیماران و همراهان بوده است مهمترین عامل تنش زای مراقبت از بیمار عامل تماس با وسایل و اشیا آلوده بوده است مهمترین عامل تنش زای محیط فیزیکی عامل کمبود و در دسترس نبودن وسا ...

پژوهش حاضر درصدد بود تا میانجی گری متغیرهای تعارض نقش ، ابهام نقش و گرانباری نقش را در رابطه بین استرس شغلی و سلامت روانی مدیران مدارس متوسطه خوزستان مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . به همین منظور با انتخاب تصادفی 138 مدرسه از 5 بخش شمالی ، جنوبی ، شرقی ، غربی و مرکزی استان خوزستان و با استفاده از ابزار پرسشنامه به گرد آوری اطلاعات برای پاسخگوی به سئوالات پژوهشی و بررسی فرضیه ها پرداخته است . بررسی یافته های پژوهشی ، بیانگر وجود رابطه معنی دار و معکوس بین میزان استرس شغلی و سلام ...

شیوع استرس شغلی و رابطه آن با وضعیت سازمانی و مدیریتی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و در بسیاری از مشاغل تایید شده است. در بین مشاغل آموزشی نیز ایفای نقش تربیتی معلمان تربیت بدنی و ورزش به شرایط سازمانی و امکانات بسیاری وابسته است که به نظر می رسد جایگاه و شرایط مناسبی برای آنان وجود ندارد.هدف این تحقیق ، بررسی شیوع 7 عامل استرس زای شغلی سازمانی ، 8عامل استرس زای مدیریتی و سایر عوامل استرس زا (9عامل) در بین دبیران تربیت بدنی شهر رشت است. ...
نمایه ها:
دبیر |