عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 96

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به‌منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود جوانه‌زنی بذر گیاهان کود سبز یکساله زمستانه تحت شرایط تنش سرما، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سال 1392-1391 برای سه گیاه کود سبز (نخود‌فرنگی، یونجه یکساله و ماشک گل‌خوشه‌ای) اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل انواع تیمارهای پرایمینگ (هیدرو‌پرایم، هالو‌پرایم، اسمو‌پرایم و عدم پرایم (شاهد)) و پنج سطح دما (3، 6، 9، 12 و 15 درجه سا ...

درک کامل و دقیق واکنش های فیزیولوژیک گیاهان درمقابل تنش های محیطی، برای اعمال روش های جدید جهت کاهش اثرات تنش، لازم و اساسی می باشد.صدمه ناشی از یخبندان یکی ازمشکلات عمده در تولید سیب زمینی، خصوصاً در مناطق کشت استمرار تولیدآن درطی فصل پاییزوزمستان می باشد.در این مناطق برخی از ارقام پس از تنش یخبندان و از بین رفتن اندام های هوایی گیاه،قادرندتاحدودزیادی رشدخودرابازیابند(رشدمجدد). لذاآزمایشی جهت ارزیابی رشدرویشی مجددپس ازتنش یخبندان ومقایسه عملکردواجزاعملکرد، جهت معرفی رقم برتر ...

برای مطالعه اثر عادت دهی سرمایی میش آبستن بر صفات رشد و مقاومت به تنش بره‌ها، تعداد 40 راس میش آمیخته افشاری × مرینو انتخاب و میش ها به یک گروه شاهد و سه گروه تیمار بطور مساوی (10n=) و به صورت تصادفی تقسیم شدند. میش های گروه یک به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. در روز 30 آبستنی، میش‌های گروه 2 به سالنی با دمای حداقل 10درجه سانتی گراد سردتر از سالن گروه شاهد منتقل و در معرض تنش سرمایی (میانگین5- درجه سانتی گراد )به مدت یک هفته قرار گرفتند. میش های گروه 3 در روز 70 آبستنی ...

پاکلوبوترازول جز ترکیبات تریازولی و کندکننده‌ی رشد گیاهان بوده که باعث القای مقاومت در برابر برخی از تنش های زنده و غیر‌زنده می‌شود. این آزمایش به منظور بررسی اثر کاربرد پاکلوبوترازول با غلظت‌‌های صفر (شاهد) ،25، 50، و 75 میلی گرم بر لیتر پاکلوبوترازول با دو روش محلول پاشی و کاربرد خاکی بر کاهش آسیب‌های ناشی از تنش یخ زدگی در دانهال‌های انار (punica granatum) رقم ’رباب‘ صورت گرفت. 21روز پس ازکاربرد پاکلوبوترازول دانهال‌ها درون انکوباتور در معرض دمای منهای سه درجه برای مدت 7 ...

شناسایی ارقام متحمل به تنش اسمزی کلزا در ایران که از نظر شوری در مقام اول کشورهای ناحیه جنوب غربی آسیا قرار دارد و از طرف دیگر یکی از کشورهای خشک و نیمه‌خشک جهان محسوب می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به این منظور آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل با هفت رقم کلزای بهاره و سه سطح تنش اسمزی شدید (PEG6000 20 %)، تنش اسمزی ملایم (PEG6000 10%) و فاقد تنش با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تنش اسمزی از ...

تنش‌هاي محيطي يكي از مهم‌ترين عوامل كاهش دهنده عملكرد گياهان زراعي در دنيا به شمار مي‌روند. ازجمله تنش‌هاي محيطي كه نقش موثري در توزيع و پراكنش گياهان در مناطق مختلف دارد، تنش دمايي است. تحمل به دماي پايين در گياهان يک صفت پيچيده است که در بسياري از گونه هاي گياهي در طي رشد گياه در دماي پايين اتفاق مي افتد، اين فرآيند تحت عنوان خوسرمايي شناخته مي شود. خوسرمايي، به شناسايي دماهاي پايين به وسيله سلول ها و وقوع يک مسير پيام رساني براي فعال سازي ژن هاي پاسخ سرمايي نياز دارد. اي ...

كمبود روي يكي از تنش‌هاي مهم محـدود کننده رشد و عامل كاهش عملکـرد گيتاهان مي‌باشد. مطالـعه پاسخ‌هاي فيزيولوژيك گياهان به كمبود عناصر و درك ساز و كارهاي درگير در اين پاسخ‌ها اهميت به سزايي دارد. با توجه به اينكه روي نقش بسيار مهمي در سنتز پروتئـين، متابوليسم RNA و DNA، فعاليت آنزيم‌هاي فتوسنتزي و آنتي اكسيدانتي دارد در اين پژوهش تاثير كمبود عنصر روي در گياه كلم (Brassica oleracea) بر روی رشد و فتوسنتز این گیاه در محیط کشت هیدروپونیک و شرایط اتاق رشد بررسی گردید. علاوه بر این، ...

این تحقیق به منظور بررسی اثرات کمپلکس‌های آلی مواد معدنی بر عملکرد، پاسخ ایمنی همورال و سطح هورمون‌های تیروئیدی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی انجام شد. در یک طرح کاملا تصادفی از 264 قطعه جوجه گوشتی با 6 تیمار و 4 تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره پایه فاقد کمپلکس آلی مواد معدنی در شرایط پرورش عادی (کنترل مثبت، دمای 24 درجه سانتی گراد)، جیره پایه فاقد کمپلکس آلی مواد معدنی در تنش سرمایی (کنترل منفی،دمای 15 درجه سانتی گراد)، تنش سرمایی+ کمپلکس آلی روی- مس- منگنز (ZM ...

این تحقیق به منظور بررسی اثرات ویتامین های آنتی اکسیدان بر عملکرد، پاسخ ایمنی همورال و سطح هورمون‌های تیروئیدی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی انجام شد. در یک طرح کاملا تصادفی از 264 قطعه جوجه گوشتی با 6 تیمار و 4 تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره پایه فاقد ویتامین های آنتی اکسیدان در شرایط پرورش عادی (کنترل مثبت، دمای 24درجه سانتی گراد)، جیره پایه فاقد ویتامین های آنتی اکسیدان در تنش سرمایی (کنترل منفی، دمای 15درجه سانتی گراد)، تنش سرمایی+ ویتامین E، تنش سرمایی+ وی ...