عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی یک متغیری و تک گروهی می‌باشد، که به منظور بررسی نظرات مربیان پرستاری در مورد موقعیتهای تنشزا در آموزش دروس نظری و بالینی در دانشکده‌های پرستاری و مامایی شهر تهران انجام گرفته است . در این پژوهش جامعه مربیان پرستاری شاغل در دانشکده‌های پرستاری و مامایی شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی تهران شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای حاوی 38 موقعیت بود که در دو بخش، تحت عنوان موقعیتهای آموزشی نظری 21 مورد و موقعیتهای آموزشی بالینی 17 مور ...

چکیده ندارد.

شیوع استرس شغلی و رابطه آن با وضعیت سازمانی و مدیریتی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و در بسیاری از مشاغل تایید شده است. در بین مشاغل آموزشی نیز ایفای نقش تربیتی معلمان تربیت بدنی و ورزش به شرایط سازمانی و امکانات بسیاری وابسته است که به نظر می رسد جایگاه و شرایط مناسبی برای آنان وجود ندارد.هدف این تحقیق ، بررسی شیوع 7 عامل استرس زای شغلی سازمانی ، 8عامل استرس زای مدیریتی و سایر عوامل استرس زا (9عامل) در بین دبیران تربیت بدنی شهر رشت است. ...
نمایه ها:
دبیر |