عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 824

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کلزا با نام علمی Brassica napus L. به عنوان یکی از گیاهان زراعی مقاوم به خشکی شناخته شده است. به منظور مقايسه تحمل ارقام کلزا به تنش خشكي و شناسایی ارقام متحمل و حساس به خشکی، یازده رقم کلزا پاییزه در دو شرایط مزرعه‌ای و آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند. در شرایط مزرعه‌ای ارقام مورد مطالعه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط بدون تنش و تنش خشكي بررسی شدند. در ضمن اعمال تنش خشکی در شرایط تحت تنش با شروع گلدهی اعمال گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه ا ...

تنش خشکی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای محیطی محدود‌کننده توسعه کشت زیتون در ایران است. اگرچه زیتون گیاهی متحمل به خشکی است با این‌حال، تنوع ژنتیکی بالایی در بین ارقام مختلف آن وجود دارد. به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی بر رشد برخی از ارقام زیتون، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل شامل تیمار تنش خشکی در سه سطح شاهد، تنش ملایم و تنش شدید (90، 55 و 35 درصد ظرفیت زراعی) و رقم در 12 سطح در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار روی نهال‌های یک‌ساله زیتون اجرا گردید. نتایج نشان داد که تنش خشکی تاثیر معن ...

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید آفتابگردان آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در تابستان 1389 در ایستگاه تحقیقاتی کبوتر آباد اصفهان اجرا شد. تیمارهای آبیاری به عنوان عامل اصلی در 4 سطح شامل آبیاری معمول (شاهد) یا آبیاری بر اساس 80 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A، آبیاری پس از 150 میلی متر تبخیر (تنش ملایم)، آبیاری پس از 180 میلی متر تبخیر و آبیاری پس از 220 میلی متر تبخیر (تنش شدید) و ...

کمبود آب و بروز تنش خشکی مهمترین عامل محدود کننده کشت و کار چمن در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می‌آید. پیش تیمار خشکی انجام آبیاری با تکرار کم و در فواصل طولانی، به منظور توسعه‌ی سیستم ریشه و کاهش خسارت خشکی در گیاهان می‌باشد. در این پژوهش، اثر پیش تیمار خشکی به مدت 30 روز در افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنت گراس خزنده و فستوکای بلند ارزیابی شد. سپس گیاهان پیش تیمار شده و شاهد به مدت 50 روز تحت تاثیر تنش خشکی بر اساس سطوح مختلف نیروی مکش خاک (23-20 ،43-40، 53-50، 73-7 ...

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی چای ترش( Hibiscus sabdariffa )،کشاورزی جیرفت اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش 355 و 305 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس ، خشکی در سه سطح به صورت آبیاری پس از 05 A به عنوان عامل اصلی و مصرف اسید هیومیک به صورت شاهد )عدم مصرف(، یکبار مصرف همراه با آبیاری، یکبار مصرف همراه با آبیاری و یکبار محلولپاشی، یکبار مصرف همراه با آبیاری و دوبار محلولپاشی به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند.تنش خشکی اثر معنیدا ...

تنش خشکی به عنوان یک عامل محدود کننده تولیدات گیاهی است. جهت به حداقل رساندن اثرات سوء این تنش ترکیبات اصلاح کننده متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش اثر ید در کاهش اثرات تنش خشکی بر پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو گونه زراعی کلزا و گلرنگ در شرایط گلخانه و آزمایشگاه بررسی شده است. بدین منظور در آزمایش اول عکس‌العمل کلزا به دو عامل تیمار‌ رطوبتی با 4 سطح (100، 75 ،50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) و غلظت ید در سه سطح (0، 40 و 80 میکرومولار) در شرایط گلخانه بررسی ...

به منظور بررسی تأثیر سطوح نیتروژن، تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشد و محلولپاشی اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج، یک آزمایش گلدانی در سال زراعی 1386 در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 50 تیمار در سه تکرار با مجموع 150 گلدان انجام شد. تیمارها شامل پنج سطح نیتروژن از منبع کود اوره (0، 10، 20، 30 و 40 میلی‌گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک)، پنج سطح تنش کمبود آب (بدون تنش، تنش در مرحله پنجه‌زنی، تنش در مرحله به‌ ...

تحت شرایط تنش خشکی و شوری، فراهمی آب و عناصر از جمله پتاسیم و روی برای گیاهان کاهش می‌یابد. نتیجه این امر کاهش کیفیت و کمیت عملکرد گیاهان می‌باشد. با توجه به نقش عناصر پتاسیم و روی در بهبود ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد گیاهان در شرایط تنش، این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی کاربرد پتاسیم و روی در کاهش اثرهای مخرب تنش خشکی و شوری بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گوجه‌فرنگی، در روش هیدروپونیک انجام شد. آزمایش در گلخانه مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، در قالب ...

تنش خشکی یکی از عوامل اصلی کاهش تولید گندم است و مطالعه صفات فیزیولوژیک مرتبط با مقاومت به تنش خشکی و تعیین عملکرد در این شرایط میتواند به شناخت راهکارهای افزایش عملکرد دانه گندم و انتخاب ارقام مقاوم کمک کند. به همین منظور اثرات تنش خشکی پس از گرده افشانی بر خصوصیات فیزیولوژیک موثر بر عملکرد دانه و صفات مرتبط با مقاومت به خشکی در 15 رقم گندم بصورت اسپیلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در شرایط تنش خشکی و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. اعمال تنش خشکی پس از گرده‌ا ...