عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 627

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تنش خشکی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای محیطی محدود‌کننده توسعه کشت زیتون در ایران است. اگرچه زیتون گیاهی متحمل به خشکی است با این‌حال، تنوع ژنتیکی بالایی در بین ارقام مختلف آن وجود دارد. به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی بر رشد برخی از ارقام زیتون، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل شامل تیمار تنش خشکی در سه سطح شاهد، تنش ملایم و تنش شدید (90، 55 و 35 درصد ظرفیت زراعی) و رقم در 12 سطح در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار روی نهال‌های یک‌ساله زیتون اجرا گردید. نتایج نشان داد که تنش خشکی تاثیر معن ...

چکیده تنش خشکی یکی از عوامل اصلی کاهش رشد و اثرگذار بر شیوع بیماری‌های پوسیدگی ریشه در گیاهان است. قارچ‌ میکوریز با قابلیت همزیستی با اکثر گونه‌های گیاهی می‌تواند اثرات ناشی از بیماری‌های پوسیدگی ریشه را تعدیل‌کند. در این تحقیق ابتدا عامل اصلی پوسیدگی ریشه دانهال های پسته در استان کرمان شناسایی و جدایه میکوریز با درصد همزیستی بالا انتخاب گردید. بدین منظور تعداد 79 نهال‌ دارای علائم متفاوت بیماری طی بازدید‌های منطقه-ای انتخاب و عامل بیماری از آن‌ها جداسازی گردید و گونه Fusari ...

تنش خشکی به عنوان مهمترین تنش غیر زیستی نقش مهمی در کاهش تولید محصول گیاهان زراعی در جهان دارد. برای بهبود صفات پیچیده ای مانند عملکرد که توارث پذیری پایینی دارد از انتخاب غیر مستقیم توسط صفات دیگر مانند صفات مرفوفیزیولوژیک استفاده می شود. مطاله واکنش های فیزیولوژیک ارقام مختلف به تنش خشکی به شناسایی مکانیسم های موثر در مقاومت به خشکی کمک می کند. این مطالعه با هدف بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و کیفیت دانه 5 رقم تریتیکاله شامل یک رقم حساس و 4 رقم متحمل ت ...

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی چای ترش( Hibiscus sabdariffa )،کشاورزی جیرفت اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش 355 و 305 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس ، خشکی در سه سطح به صورت آبیاری پس از 05 A به عنوان عامل اصلی و مصرف اسید هیومیک به صورت شاهد )عدم مصرف(، یکبار مصرف همراه با آبیاری، یکبار مصرف همراه با آبیاری و یکبار محلولپاشی، یکبار مصرف همراه با آبیاری و دوبار محلولپاشی به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند.تنش خشکی اثر معنیدا ...

تنش خشکی به عنوان یک عامل محدود کننده تولیدات گیاهی است. جهت به حداقل رساندن اثرات سوء این تنش ترکیبات اصلاح کننده متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش اثر ید در کاهش اثرات تنش خشکی بر پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو گونه زراعی کلزا و گلرنگ در شرایط گلخانه و آزمایشگاه بررسی شده است. بدین منظور در آزمایش اول عکس‌العمل کلزا به دو عامل تیمار‌ رطوبتی با 4 سطح (100، 75 ،50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) و غلظت ید در سه سطح (0، 40 و 80 میکرومولار) در شرایط گلخانه بررسی ...

تیمارهای مختلف تنش خشکی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستکاه تحقیقات البرز کرج در سالهای 76 تا78 اجرا گردید. تنشهای خشکی احساس شده بر روی گیاه داروئی گل‌راعی عبارت بودند از -15 آتمسفر و -0/3 آتمسفر. گیاهان در 2 مرحله برداشت و خشک گردیدند. استخراج هیپریسین در 2 مرحله بوسیله هیپریسین استاندارد خارجی تعیین و مقدار درصد هیپریسین نمونه‌ها با آن تعیین گردید نتایج حاکی از اثرات مثبت آب در مزرعه از نظر عملکرد و درصد مواد موثره گل راعی نسبت به تنش بود. ...
نمایه ها:

به‌منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک و زوال بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و برخی صفات فیزیولوژیک بذر گلرنگ رقم صفه تحت شرایط تنش خشکی، آزمایش‌هایی به‌صورت فاکتوریلدر قالب طرح کاملا تصافی با 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف تنش خشکی در چهار سطح (0، 4-، 8-و 12- بار)، زوال بذر در 4 سطح (0، 2، 4 و 6 روز) و اسید سالیسیلیک با غلظت 0 (آب مقطر)، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر بود. در شرایط گلخانه‌ای تیمارها شامل بهترین تیمار پرایمینگ، تنش خشکی در 3 سطح آبیاری کامل و آبیاری در ...

وجود تنش خشکی در مرحله جوانه زنی باعث کاهش درصد جوانه زنی و عدم استقرار قوی گیاه شده و از این طریق می تواند منجر به کاهش عملکرد گردد. به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های گلرنگ، آزمایشی به صورا فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل ژنوتیپ های گلرنگ و سطوح تنش خشکی شامل صفر (شاهد)، 2- ، 4- ، 6- بار ایجاد شده به وسیله محلول PEG 6000 بودند. نتایج حاصل نشان داد که کلیه صفات مورد ارزیابی به ط ...
نمایه ها:
گلرنگ | 

در این پژوهش تاثیر تنش خشکی بر تعدادی از جنبه های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و ملکولی گیاه پونه معطر بررسی شد. در بررسی جوانه زنی، پنج سطح پتانسیل اسمزی بوسیله پلی اتیلن گلیکول 6000 تهیه شد و برای سایر آزمایشات گیاهچه ها در چهار سطح ظرفیت زراعی همراه با پنکونازول و بدون آن قرار گرفتند. آزمایشات در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با چهار تکرار در یک شرایط کنترل شده انجام شد. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی بذر با کاهش پتانسیل اسمزی کاهش یافت و پائین ترین درصد جوانه زنی در پتانس ...