عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 322

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خشکی یکی از مهم‌ترین عوامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی در اکثر نقاط جهان شناخته شده است. گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) از گونه‌های متحمل به تنش خشکی است که در نواحی خشک و نیمه خشک مورد کشت قرار می‌گیرد. به منظور ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های گلرنگ، 64 ژنوتیپ‌ گلرنگ براساس طرح لاتیس ساده 8×8 تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی در سال 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک استفاده گردید. در این مطالعه صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه شام ...

شناسایی ارقام متحمل به تنش اسمزی کلزا در ایران که از نظر شوری در مقام اول کشورهای ناحیه جنوب غربی آسیا قرار دارد و از طرف دیگر یکی از کشورهای خشک و نیمه‌خشک جهان محسوب می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به این منظور آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل با هفت رقم کلزای بهاره و سه سطح تنش اسمزی شدید (PEG6000 20 %)، تنش اسمزی ملایم (PEG6000 10%) و فاقد تنش با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تنش اسمزی از ...

پژوهش حاضر در سال 1390 در آزمایشگاه فیزیولوژی و تکنولوژی بذر دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. بررسی اثر فاکتورهای آزمایش بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی در 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی نیز شامل دو سطح فرسودگی (96 و 80 درصد بذور زنده)، پنج سطح تنش شوری و اسمزی (شاهد، پتانسیل آبی 0/3- و 0/6- مگاپاسکال تحت تنش شوری و پتانسیل آبی 0/3- و 0/6- مگاپاسکال تحت تنش اسمزی) و سه سطح پیش‌تیمار (شاهد، پیش‌تیمار هورمونی و ...

یکی از گسترده‌ترین تنش‌های محیطی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک مقدار بالای کلرید سدیم در خاک است که باعث کاهش عملکرد و رشد گیاه می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با پنج سطح (1، 2، 4، 6و 8 دسی‌زیمنس بر متر) بر خصوصیات جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل پروانش (ارقام روزئا و آلبا) بود. پژوهش در سال‌های 1389-90 در اهواز با طرح آزمایشی اسپلیت فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در شش تکرار انجام گرفت. ویژگی ...

شوري يکي از مهمترين عوامل محيطي محدود کننده رشد و نمو گياهان در سراسر دنياست. کاربرد ترکيباتي که بتوانند تحمل به شوري و يا خشکي را در اين گياهان افزايش دهند از اهميت اقتصادي زيادي برخوردار است. در اين پژوهش به منظور تشخيص اثرات ناشي از سميت يوني و فشار اسمزي ناشي از شوري از غلظت 300 ميلي مولار NaCl و پلي اتيلن گليکول (6000 PEG) براي ايجاد فشار اسمزي معادل آن در گياه گندم (.Triticum aestivum L) رقم مغان استفاده شد. براي بررسي اثرات آرژينين (Arg) و سيستئين (Cys) در کاهش اين تنش ...

کمبود آب ناشی از تنش خشکی و یا شوری از مضرترین تنش های زیست محیطی است که گیاهان آن را در طول چرخه زندگی خود تجربه می کنند. محدودیت دسترسی آب ناشی از خشکی و یا شوری منجر به القای تنش اسمزی می شود. بنابراین این دو عامل تنش زا می توانند اثرات مشابهی را بر فیزیولوژی گیاهان داشته باشند. در نتیجه محدودیت تثبیت Co2، گونه های فعال اکسیژن ( ROS ) به مقدار زیادی درکلروپلاست و اندامک ها دیگر تولید می شوند که از طریق پراکسیداسیون لیپید های غشایی، اکسیداسیون پروتئین ها، مهار آنزیم ها و صد ...

ریحان (Ocimum basilicum) گیاهی یکساله و اسانس دار از تیره نعنائیان با کاهش میزان قند خون می‌تواند به درمان دیابت کمک کند و موجب پایین آوردن فشار خون نیز می‌شود. به منظور بررسی اثر تنظیم کننده رشد گیاهی اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های کمی و کیفی ریحان در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار، در سال زراعی 1390 در مزرعه آموزشی سایت جدید دانشگاه زابل اجراء گردید. عامل اصلی تنش در 3 سطح آبیاری (3، 5 و 7روز) و عامل فرعی محلول پاشی ...

پلی‌آمین‌ها، پلی‌کاتیون‌های آلیفاتیک هستند که در همه موجودات وجود دارند. این ترکیبات به عنوان تنظیم‌کننده فرآیندهای رشد و نمو گیاه شامل تقسیم سلولی، جنین‌زایی، ریخت‌زایی وپیری شناخته شده‌اند. در سالهای اخیر به نقش پلی‌آمین‌ها در پاسخ گیاهان به تنش‌های غیرزیستی مانند شوری، نور ماوراءبنفش، خشکی، فلزات سنگین و تنش اکسیداتیو توجه خاصی شده است. در این پژوهش اثرات تنش شوری روی مقدار پلی‌آمین‌های آندوژن و اثرات پوترسین و اسپرمیدین اگزوژن بر روی رشد و تحمل به تنش در دو گیاه چغندرقند ...

برنج گیاهی حساس به تنش شوری است و رشد و عملکرد آن تحت این تنش کاهش می‌یابد. هورمون‌های گیاهی که از مهم‌ترین عوامل داخلی تنظیم کننده رشد و توسعه در پاسخ به عوامل محیطی و ژنتیکی محسوب می‌شوند، می‌توانند در فرآیند شکل‌گیری قدرت منبع و مخزن و تولید عملکرد مطلوب در برنج تحت تنش شوری نقش اساسی ایفاکنند. در این پژوهش، اثرات مصرف خارجی اسیدآبسزیک (ABA)، اکسین (IAA) ،سیتوکنین (CK) و اسید جیبرلیک (GA3) بر خصوصیات فیزیولوژیک، روابط منبع و مخزن در مرحله زایشی دو رقم حساس (IR29) و متحمل ( ...