عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 629

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تنش اخلاقی مشکل جدی در پرستاری است که در احساس از دست دادن یکپارچگی و نارضایتی پرستاران در محیط کارشان نقش دارد. تنش اخلاقی بر روابط پرستار با بیماران و سایرین اثر می‌گذارد و می‌تواند کیفیت و کمیت و هزینه مراقبت پرستاری را تحت تاثیر قرار دهد. در این مطالعه مداخله ای شبه تجربی 70 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر ارومیه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامهتنش اخلاقی کورلی استفاده شد. داده‌ها در مرحله قبل و یک ماه بعد از مد ...

به منظور بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی و کاربرد اسید سالسیلیک بر خصوصیات مرفوفیزیولوژی، بیوشیمیایی و عملکرد هیبریدهای ذرت (Zea mays L.) ، آزمایشی طی دو سال زراعی 93-1392 و 94-1393 در شرایط کنترل شده و مزرعه اجرا شد. آزمایش در شرایط کنترل شده به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید و در سال اول اثر سرما (عدم تنشC1=، تنش سرماC2=) بر هیبریدهای ذرت (سینگل کراس 704 (Sc704)، سینگل کراس 400 (Sc400) و سینگل کراس 260 (Sc260)) و در سال دوم اثر سرما (مشابه تیما ...
نمایه ها:
ذرت | 
تنش | 

درتحقیق پیش‌رو سعی شده است که به بررسی تنش‌های کامپوزیت‌های آلیاژهای حافظه‌دار، در حالتی که آلیاژهای حافظه‌دار به‌صورت الیاف در ماتریس قرار گرفته‌اند، پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا روابط حاکم بر آلیاژهای حافظه‌دار توضیح داده شده است. پس از آن با استفاده از روابط توضیح داده شده، به نوشتن زیربرنامه‌ای در نرم‌افزار المان محدود آباکوس اقدام شده است؛ نوشتن زیربرنامه برای دستیابی به این هدف بوده است که بتوان آلیاژهای حافظه‌دار را به نرم‌افزار آباکوس معرفی کرد. زیربرنامه مذکور ابتد ...

تنش شوری از مهم‌ترین تنش‌های غیر زنده است که موجب کاهش عملکرد بسیاری از گیاهان می‌شود. تریتیکاله (X. Triticosecale Wittmack) موفق‌ترین غله ساخت بشر است که با هدف حصول غله‌ای با کیفیت برتر والد گندم و دارای تحمل به تنش‌های زنده و غیر زنده والد چاودار ایجاد شده است. به منظور بررسی خصوصیات فیزیولوژیک و کیفیت دانه هیجده لاین تریتیکاله مشتمل بر نه لاین دابل‌هاپلوئید و نه لاین 8F خواهری در مقایسه با دو رقم گندم (روشن و کویر) در شرایط بدون تنش و تنش شوری، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌ها ...

مطالعه پاسخ‌های فیزیولوژیکی و مولکولی گوجه فرنگی زراعی به عنوان یک گیاه مدل مطلوب، همراه با گونه‌های وحشی متحمل به تنش‌ها در شرایط تنش، می‌تواند به درک بهتر مکانیسم‌های مقابله و تحمل به تنش‌ها و همچنین اصلاح گوجه‌فرنگی زراعی کمک کند. به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر روی پاسخ‌های فیزیولوژیکی (محتوای آب نسبی برگ، میزان نشت الکترولیت، صفات فتوسنتزی، پرولین، قند، آنزیم های آنتی اکسیدان و ...) در چهار گونه گوجه‌فرنگی (یک گونه زراعی و سه گونه وحشی) در دو سطح آبیاری (ظرفیت زراعی و 40 ...

هدف این مطالعه، تحلیل تنش سایزموتکتونیکی در ایران است که با استفاده از ساز و کار کانونی زلزله ها انجام می گردد. برای این منظور ما روش تحلیلی آنالیز تنش را برای تعیین تنسور های تنش بکار گرفته ایم. در این تحقیق نزدیک به 1500 ساز و کار کانونی زلزله که در قرن گذشته و از سال 1931 تا 2008 در ایران رویداده گردآوری شده و مورد استفاده قرار گرفته است. تنسورهای تنش محاسبه شده نشان می دهد که محور تنش بیشینه در اکثر نقاط ایران نزدیک به افق است (بجز مکران که نزدیک به قائم است). آزیموت ...

امروزه با افزایش سطح آگاهی مردم در رابطه با اثر بخشی غذاهای فراسودمند، بخش عظیمی از بازار غذا به این گروه اختصاص یافته است و در این بین غذاهای فراسودمند حاوی میکروب های پروبیوتیک، سهم عمده ای دارند. تحقق آثار سودمند میکروب های پروبیوتیک موجود در این محصولات غذایی، مستلزم جایگزینی حداقل 6 سیکل لگاریتمی از این میکروب ها بر روی سلول های اپپتلیال روده می باشد. تکنولوژی ریزپوشانی، از روش های پیشنهاد شده جهت حفظ این تعداد از میکروب های پروبیوتیک، در مقابل شرایط تولید و نگهداری محصو ...

این آزمایش در سال 1394 در آزمایشگاه و گلخانه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به‌منظور ارزیابی لاین‌های مختلف گندم دوروم از لحاظ فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان تحت غلظت‌های مختلف آلومینیوم انجام شد. ابتدا، در یک آزمایش مقدماتی، جوانه‌زنی 4 رقم گندم (آرتا، گاسکوژن، میهن، مغان3) در سطوح تنش شامل (شاهد بدون آلومینیوم)، 5/0، 1 ، 5/1، 2، 5/2، 5 و 10میلی‌‌مولار آلومینیوم به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی مطالعه شد. هدف از این آزمایش تعیین غلظتی از آلومینیوم ...

خاستگاه گیاه سورگوم bicolor) Sorghum) نواحی نیمه ‌گرمسیری است و اغلب به درجه ‌حرارت پایین حساس است. در عرض‌های جغرافیایی بالا وقوع برودت به‌ طور موثری روی رشد گیاه در اوایل بهار تاثیر گذار است و باعث کاهش میزان محصول می‌شود. با توجه به این که مصرف عمده سورگوم برای تامین علوفه است لیکن در تامین غذای بیش از 300 میلیون نفر از مردم جهان نیز مشارکت دارد به همین دلیل گیاه سورگوم برای این پژوهش انتخاب گردید. در این پژوهش اثر تنش برودت بر روی پانزده رقم سورگوم بر اساس شاخص‌های رشد و ...