عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر تاثیر تهدید به تنبیه خفیف را در مقایسه با تهدید به تنبیه شدید در ایجاد نگرش منفی و کنترل اقدام به تقلب بر روی نمونه‌ای از آزمودنیهای پسر سال سوم راهنمایی در 3 سطح پایگاه اجتماعی- اقتصادی مرفه و نیمه مرفه و غیرمرفه در شعر اهواز مورد بررسی قرار داده است . نتایج نشان دادند که تهدید به تنبیه خفیف در ایجاد نگرش منفی نسبت به تقلب موثرتر از تهدید به تنبیه شدید است صرف‌نظر از اینکه تغییر نگرش بلافاصله پس از اعمال این گونه تهدید انجام گرفته باشد و یا مدتی بعد از این که این ...

این تحقیق به مطالعه تاثیر تهدید به تنبیه خفیف در مقایسه با تهدید به تنبیه شدید در ایجاد نگرش منفی و کنترل اقدام به تقلب بر روی نمونه‌ای از آزمودنیهای پسر سال سوم راهنمایی در سه سطح پایگاه اجتماعی - اقتصادی مرفه - نیمه‌مرفه و غیرمرفه در شهر اهواز پرداخته است . نتایج نشان داد که تهدید به تنبیه خفیف در ایجاد نگرش منفی نسبت به تقلب موثرتر از تهدید به تنبیه شدید است صرف‌نظر از اینکه تغییر نگرش بلافاصله پس از اعمال این گونه تهدید انجام گرفته باشد و یا مدتی بعد از این‌که این کار صور ...

تحقیق حاضر، تاثیر تهدید به تنبیه را با توجه به وضع اقتصادی - اجتماعی بر نگرش نسبت به تقلب و اقدام به تقلب در درس ریاضی در دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی مورد مقایسه و بررسی قرار داده است . نمونه تحقیق 300 دانش‌آموز دختر سال سوم راهنمایی هستند که به شیوه تصادفی ساده انتخاب و در گروههای مقایسه گمارده شده‌اند. طرح تحقیق از نوع آزمایشی میدانی بود که در محیط واقعی مدارس اجرا گردید. تهدید به تنبیه در سه سطح به عنوان متغیر مستقل اول مورد دستکاری آزمایشی قرار گرفت . وضع اقت ...
نمایه ها:
تقلب | 
دختر | 
اهواز | 
پایه 3 | 
اثر | 
تنبیه | 

این پایان نامه از یک مقدمه وچهارفصل تشکیل شده است.در فصل اول ضمن بیان مسله وطرح سوالات ،فرضیه، هدف ،پیشینه، وقلمرو تحقیق واژه های کلیدی مانند نظام،تشویق ،تنبیه وسنت از نظرلغت واصطلاح،در پرتوی قرا?ن وحدیث مورد بررسی قرار گرفته سپس اهمیت ونقش تشویق وهدف تشویق وتنبیه ونقش ا?ن در تربیت،هم مورد بحث واقع شد. در فصل دوم ابتداء انواع تشویق وتنبیه که به عمومی وفردی تقسیم می شود،ذکرشده سپس شرایط تشویق وتنبیه ونکات مهمی که می بایست در مورد تشویق وتنبیه رعایت شود،بااشاره به ا?یات وروای ...
نمایه ها:
تنبیه | 
قرآن | 
koran | 
سنت | 
Traditions | 
تشویق | 

در این تحقیق از مساله تشویق و تنبیه به عنوان اهرم اصلی انتقال مفاهیم عقلی و اخلاقی به افراد در حال تحول سخن به میان می‌آید و سنتهای دیرین و نوین تشویق و تنبیه از قبل از میلاد مسیح تا عصر حاضر با نگرشی به چگونگی شکل گرفتن آن بررسی می‌شود. بررسی تاریخی فرآیند شکل‌گیری این مفاهیم موجب تبلور نقطه‌نظرهای متفاوتی در این اثر شده است که هر یک زائیده شرایط اجتماعی عصر خود می‌باشد. اطلاعات در مرحله اول براساس مطالعه کتب ، مقالات ، نشریات علمی و سابقه تحقیقات جمع‌آوری شدند و در مرحله دو ...

تاریخ بکارگیری اصول تربیتی و استفاده از آن به عنوان انگیزه‌ای برلی تربیت صحیح انسان ، به قدمت تاریخ تعلیم و تربیت بر می‌گیرد زیرا هر جا سخن از تعلیم و تربیت باشد این مسئله به نحوی با عملکرد درست یا نادرست تشویق و تنبیه ، رابطه پیدا می‌کند. بارها شاهد افرادی بوده‌ایم که پس از موفقیت در دروس و تحصیلات عالیه ابراز میدارند ، که آنچه دارند از تشویقهای پدر و نادر یا برادر بزرگتر و یا نتیجه سعی ایشان در فراهم نمودن محیط مناسب جهت تحصیل آنان بوده و یا بر عکس بعضی بیان می‌دارند که برخ ...

هدف پژوهش ، بررسی میزان و نحوه استفاده دبیران از انواع روش‌های تشویقی و تنبیهی در مدارس راهنمایی شیراز و حومه است و هر کدام از روش‌ها با توجه به ناحیه محل خدمت ، سابقه خدمت میزان تحصیلات و جنسیت دبیران در نظر گرفته شده است . جامعه آماری 302 نفر از دبیران دوره راهنمایی مدارس شیراز و حومه است . روش پژوهش پیمایشی استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است یافته‌ها نشان می‌دهد که سابقه خدمت هیچ‌گونه تاثیری در انتخاب روش‌های تشویقی نداشته است اما دبیرانی که سابقه خدمت کمتری دارند به تنبیه ...

پژوهش حاضر تحت عنوان "بررسی مقایسه‌ای عزت نفس دانش آموزان و رابطه آن با کاربرد شیوه‌های تشویق و تنبیه در مدارس راهنمایی پسرانه دولتی و غیرانتفاعی"، و با مطالعه یک نمونه 240 نفری که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از میان دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه دولتی و غیرانتفاعی شهر تهران انتخاب شده‌اند، در پی شناخت و بررسی رابطه بین دو مقوله "غزت نفس " و "تشویق و تنبیه" می‌باشد، تا از این رهگذر بتواند رهنمودهای عملی به منظور بهبود شرایط آموزشی و پرورشی مدارس ار ...

پژوهش حاضر به بررسی نقش تربیتی تشویق و تنبیه از منظرحضرت علی(سلام‌الله‌علیه) می‌پردازد. از اینرو ابتدا به ذکر تعاریفی از یادگیری، آموزش، تربیت پرداخته سپس بحث در مورد تقویت مثبت(تشویق)، تقویت منفی، تنبیه انسان می‌شود و پیشینه‌ی تاریخی تشویق و تنبیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. به اعتقاد بسیاری از روان‌شناسان تربیتی، تشویق و پاداش از مهم‌ترین انگیزه‌های پیشبرد تعلیم و تربیت به شمار می رود چه گوهر وجود آدمی و حقیقت ملکوتی او جز با تربیتی حقیقی شکوفا نمی‌شود و اگر انسان با تربیت ...