عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 202

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی کارآیی انرژی نظام‌های زراعی متداول و اکولوژیک برای ذرت و چغندرقند در تناوب با گندم از یک طرح آماری کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و در دو سال زراعی استفاده شد. در این طرح سه تناوب زراعی، گندم - گندم، ذرت - گندم و چغندرقند - گندم به عنوان فاکتور اصلی و پنج نظام زطراعی مختلف شامل نظام متداول با نهاده زیاد، متوسط و کم و نظامی تلفیقی شامل متداول (با نهاده حد متوسط) و ارگانیک (فاقد هر نوع نهاده شیمیایی) به عنوان فاکتور فرعی داشت . نتایج این ...

بمنظوربررسی و تعیین مناسب ترین برنامه تناوب زراعی درمنطقه ورامین طرحهای به صورت بلوکهای کامل تصادفی شامل 6 رفتارو 4 تکرارانجام می گردد.رفتارهای آزمایشی عبارتند از -1 پنبه - گندم - آیش - پنبه - گندم - آیش - پنبه (تناوب عرف محل( -2 )پنبه و جو-) آیش ( -پنبه و جو- ) آیش (پنبه و جو- ) آیش - پنبه (جوبلافاصله بعدازبرداشت پنبه کشت شود-3 ) پنبه - یونجه - یونجه - پنبه - یونجه - یونجه - پنبه -4 پنبه - شبدر برسیم - پنبه - شبدر برسیم - پنبه - شبدر برسیم - پنبه -5 پنبه (گوجه فرنگی و خیار- ...

بمنظور تعیین بهترین تناوب زراعی برای دیمزارهای استان ، این تحقیق با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی می‌باشد. تناوب‌های زراعی مورد نظر تناوب‌های متداول و موسوم در منطقه می‌باشد که شامل آفتابگردان روغنی نخود و آیش با گندم سرداری است . در خاتمه هر دوره از اجرای تناوب زراعی (بعد از دو سال) عملکرد کرت‌ها بر اساس موازین محاسبات آماری این طرح تجزیه واریانس گردیده و در پایان اجرای طرح (بعد از سه دوره از اجرای طرح) نیز تجزیه مرکب انجام داده و بهترین شکل تنا ...

این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی که در 3 تکرار بشرح تیمارهای گندم - گندم بعنوان تیمار شاهدزمین و تناوب زراعی در گندم دیم (رقم آزادی ) گندم - آیش (بدون عملیات حفظ رطوبت ) گندم - عدس گندم - یونجه دیم یکساله گندم - آیش (دوبار پنجه غازی در بهار) اجرا میگردد. ...

دراین تحقیق درمورد سازگاری 6 گونه ورقم یونجه های یکساله بومی وغیربومی بررسیهای لازم بعمل خواهدآمد وپس ازاستنتاج آماری ازسازگارترین وپرمحصولترین گونه و واریته انتخاب تا در تناوب زراعی اراضی دیم در سالهای آیش در اراضی دیم استان کردستان استفاده شوند. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

به منظور بررسی عملکرد و اجزا عملکرد نظام‌های زراعی متداول و اکولوژیک دو رقم گندم در تناوب‌های مختلف از یک طرح آماری کرت‌های دو بار خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و در دو سال زارعی 1374-75 و 1375-76 استفاده شد. در این طرح سه تناوب زراعی چغندر قند - گندم، ذرت - گندم، و گندم - گندم به عنوان فاکتور اصلی و پنج نظام زراعی شامل نظام متداول با نهاده زیاد، متوسط و کم و نظام تلفیقی (با نهاده حد متوسط) و ارگانیک و ارگانیک (فاقد هر نوع نهاده شیمیایی) به عنوان فاکتور فرع ...

هدف این مقاله تعیین الگوی بهینه تناوب زراعی برای بدست آوردن حداکثر درآمد خالص و مقایسه آن با وضع موجود مزرعه و همچنین تجزیه و تحلیل حساسیتی و پارامتریک جواب نهایی مسئله برنامه ریزی خطی در مزرعه می باشد. در این راستا ابتدا ظرفیت تولیدی، نوع هزینه ها و درآمد خالص تولیدات گیاهی و تناوب زراعی مشخص و سپس مسئله خطی با 15 محدودیت، در چهار دسته، شامل زمین با 2 محدودیت، آب با 6 محدودیت، نیروی کار با 3 محدودیت و فرصت کشت محصولات با 4 محدودیت در قالب دوازده تناوب زراعی قابل اجرا با روش ...