عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع تناسب آیات از مباحث مهم علوم قرآنی است. لذا ضروری است بحث تناسب آیات از نگاه مفسران به صورت تطبیقی و تحلیلی بررسی شود. نگارنده در این تحقیق بر آن شد تا از میان مفسرانی که در کتب خود به بحث تناسب آیات پرداخته اند به بررسی نظرهای علامه طباطبایی و مرحوم طبرسی در کتب المیزان و مجمع البیان بپردازد. لذا در این مجموعه پس از بیان مباحث مقدماتی در خصوص تناسب و ویژگی های آن، تمامی آیاتی که هر دو مفسر به بیان تناسب آنها پرداخته اند مورد مداقه قرار گرفته است و پس از مقایسه دو تفسیر ...

شیخ طبرسی تحت عنوان النظم تناسب آیات را در مجمع‌البیان بر مبنای توقیفی بودن ترتیب آیات بیان می‌نماید. مواردی که مرحوم طبرسی به طرح تناسب آیات پرداخته به اندازه‌‌ای است که در صورت جمع‌آوری جداگانه آن حاصل، کتابی پر فایده و مرجع خواهد بود. با بررسی موارد تناسب آیات در مجمع‌البیان که تحت عنوان النظم مطرح شده نام نه تن از مفسران مورد استناد مرحوم طبرسی در این مبحث جلب توجه می‌نماید. سه تن که بیشترین نقل را از ایشان داشته عبارتند از : ابومسلم محمدبن بحر اصفهانی ، علی بن عیسی رمانی ...

پژوهش حاضر به تبیین سه رابطه؛ الف: «تناسب آیات با اسباب نزول»، ب: «تناسب آیات با ترتیب نزول»، و ج: «تناسب آیات با ترتیب و اسباب نزول»، پرداخته است. تناسب آیات، اسباب نزول و ترتیب نزول سه مقوله علوم قرآنی و به عنوان ابزارارهای فهم متن قرآن بسیار حائز اهمیت هستند. این سه علم، رابطه‌های تنگاتنگی با یکدیگر دارند. فهم چگونگی این رابطه‌ها و توجه به آن‌ها، فهم صحیح قرآن را در پی خواهد داشت. قرآن دارای دو بعد، تناسب درون متنی و تناسب موقعیتی است. فهم این مناسبت‌ها، فهم ابعاد مختلف و ...

یکی از ویژگی های قرآن کریم، وجود تناسب میان آیات قرآن کریم است. این تناسب علاوه بر آیات متحد النزول و آیات همجوار، مابین کل آیات یک سوره نیز وجود دارد. اتحاد و پیوستگی از نوع اخیر، از طریق یک جامع مشترک، یعنی موضوع محوری سوره، صورت می گیرد. توجه به این ویژگی قرآن کریم، نقش مهمی در فهم مخاطب ایجاد می کند. چه اینکه یکپارچه دیدن پیکره سوره و مرتبط دانستن آیات، منجر به کشف معانی جدیدی می شود که بدون در نظر گرفتن آن حاصل نمی شد. از سوی دیگر، از آن جا که تناسب میان آیات یکی از قرائ ...

بررسی پیوستگی و مناسبت آیات یک سوره، یکی از ابعاد علم مناسبت است که مهمترین فایده ی آن آشنایی سریع با مفاهیم قرآن است. این نوشتار در ابتدا تعریفی از تناسب آیات قرآن را بیان داشته و به سپس کلیاتی را در باب تناسب مطرح می کند؛ از قبیل انواع تناسب آیات در قرآن کریم، فایده علم تناسب، روش های کشف اهداف و مقاصد سوره ها و... . سپس به بررسی پیوستگی آیات سوره چهل و هفتم قرآن می پردازد که به نام مبارک حضرت محمد (ص) است. سوره در اوایل هجرت در مدینه نازل شد، زمانى که مسلمانان پیوسته با ک ...
نمایه ها:
قرآن | 
سیاق | 

برای فهم جامع سوره های قرآن، به مانند هر کلام منسجم دیگر باید اجزاء آن(آیات) را شناخت و ارتباط و انسجام بین این اجزاء را درک کرد. فهم آیات سوره ها امری مرسوم است و در علم تفسیر تا حد زیادی به آن پرداخته شده است. اما برای ورود صحیح به بحث ارتباط و انسجام آیات درون سوره ها چه باید کرد؟ بنا به دیدگاه این تحقیق پاسخ صحیح به 3 سوال کلیدی، مبانی محکمی برای ورود به بحث تناسب آیات در سوره ها و فهم جامع سوره ها خواهد بود. این سوالها و پاسخ آن به شرح ذیل است: 1. نظم آیات در سور ...

قرآن کریم از تناسب و هماهنگی میان آیات و سوره ها برخوردار است. داستان های قرآنی نیز از این ویژگی برخوردارند. تناسب در داستان حضرت موسی(ع) با آیات قبل و بعد و همچنین سوره هایی که در آن ها این داستان آمده است؛ نیز مشهود است. ...

محور اصلی این تحقیق، سعی در یافتن و نشان دادن ارتباط آیات سوره‌ی توبه است.لذا با جمع‌آوری تمامی موضوعات مورد بحث در این سوره، نه تنها ارتباط بین آیاتی که موضوع خاصی را دنبال می‌کنند، نشان داده‌ایم، بلکه انسجام و پیوستگی بین موضوعات مطرح نیز به تصویر کشیده شده است که بررسی نکات مذکور، نمایانگر ارتباط خطی و شبکه‌ای آیات این سوره است. از رهگذر نقد و بررسی، آراء مفسران در زمینه‌ی ارتباطی و تفسیری آیات مورد توجه قرار گرفته و دستیابی به نکات تازه در این رابطه، ارتباط آیات سوره‌ی تو ...

این پایان نامه جستجوی ارتباط شبکه ای آیات را در هر یک از سور حج و مومنون عهده دار شده است تا فارغ از بررسی های نظری، عملاً کیفیت ارتباط آیات این سور، به تصویر کشیده شود. به این منظور از رهگذر استخراج موضوعات آیات و سازماندهی آنها در سوره حج، هشت خط اصلی – ارتباطی و در سوره مومنون هفت خط اصلی – ارتباطی شناسایی شده است. آنگاه ضمن دقت در نحوه جابجایی بین خطوط یاد شده و یافتن نقاط ظاهراً منقطع و بررسی آراء مفسران در توجیه موارد بررسی شده و در نهایت با کشف و شناسایی نکات تازه گامی ...