عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کاهش تعادل و کنترل پوسچرال درسالمندان که متعاقب برخی بیماریها یا دراثر فرآیند سالمندی رخ می دهد، باعث بروز عوارض ناگواری نظیر زمین خوردن می شود. زمین خوردن باعث اختلال عملکرد و درنتیجه منجر به مرگ در این افراد می شود. با توجه به شیوع این مشکل در دوره سالمندی ، بکارگیری روشهای درمانی مناسب در کار درمانی جهت پیشگیری از زمین خوردن و حفظ عملکرد مناسب و استقلال در فعالیت های روزمره زندگی ضروری می باشد.تمرین ذهنی بعنوان مرور سمبلیک یک فعالیت فیزیکی بدون ایجاد حرکت عضلانی واضح تعریف ...
نمایه ها:
تعادل | 

تمرین ذهنی به عنوان باز سازی یک الگوی حرکتی در ذهن مطرح است وجود عواملی نظیر تشابه زمانی بین اجرای فیزیکی یک فعالیت و اجرای ذهنی آن افزایش جریان خون مغزی ، افزایش فعالیت سیستم اتونوم در حین تمرین ذهنی و ایجاد فعالیت الکتریکی عضلانی با کاربرد تمرین ذهنی ،بیانگر این نکته هستند که تمرین ذهنی از همان اصول تمرین فیزیکی سبب افزایش هماهنگی حرکتی بیماران ضایعه مغزی می شود ،می توان انتظار داشت کاربرد تمرین ذهنی هم منجر به بهبود هماهنگی این گروه از بیماران شود.هدف از مطالعه حاضر ، برر ...

تحقیقات نشان داده اند که تمرینات ذهنی نقش موثری در کسب مهارت های حرکتی دارد. از طرفی در توانبخشی ارتوپدی تمرینات تعادلی در بهبود نقص حس عمقی ناشی از صدمات مفصلی نقش اساسی را ایفا میکند. مطالعات اندکی در زمینه تاثیر تمرینات ذهنی، فیزیکی و ذهنی-فیزیکی و مقایسه آنها بر روی تعادل ایستاده صورت گرفته است. این مطالعه به منظور ارزیابی و مقایسه این تاثیرات انجام شده است. شصت نفر داوطلب سالم به طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند: گروه کنترل، گروه تمرین ذهنی، گروه تمرین فیزیکی و گروه ت ...

مطالعه حاضر به منظور تعیین نقش بازخورد افزوده و تغییرپذیری تکلیف در تمرین بدنی و ذهنی بر اکتساب و یادگیری تکنیک فورهند تنیس روی میز انجام شد. بدین منظور 70 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه کردستان با میانگین سنی (1/49±21/02) که همگی راست دست بودند و سابقه فعالیت در رشته تنیس روی میز را نداشتند به صورت در دسترس انتخاب شدند، ابتدا قابلیت تصویرسازی آزمودنی‌ها توسط پرسشنامه تجدیدنظر شده (MIQ_R) بررسی شد، سپس از این میان 70 نفر که قابلیت تصویرسازی ذهنی یکسانی داشتند به طور تصادفی به ...

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تمرین ذهنی بعنوان یک عامل مکمل بر میزان یادگیری کاتا در ورزش کاراته‌کاهای کمربند سیاه (دان 1 و 2) 18-25 سال باشگاههای کاراته شیتوریو شهر اصفهان انجام گرفته است . در این پژوهش تعداد آزمودنیها 60 نفر بودند که بطور تصادفی انتخاب شدند، و هیچ گونه یادگیری قبلی از کاتایی که جهت آموزش انتخاب شده بود (سی‌تا) نداشتند. سپس به چهار گروه که هر کدام شامل پانزده نفر بودند تقسیم شده که برنامه تمرین هر گروه بدین شرح صورت پذیرفت : گروه اول به عنوان گواه ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترسیم الگوی حرکتی و تمرین ذهنی بر اکتساب و یادداری مهارت حرکتی منتخب می باشد.روش این تحقیق نیمه تجربی و میدانی می باشد. بدین منظور 50 نفر از دانش آموزانی که تاکنون آموزش بسکتبال ندیده و از عهده پرسشنامه تصویرسازی حرکتی برآمده بودندو تمایل به شرکت در این پژوهش داشتند، انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تمرین بدنی(17نفر) ، تمرین بدنی- ذهنی(16نفر) و تمرین بدنی- ترسیم الگوی حرکتی (17نفر) تقسیم شدند. در ابتدای جلسات از آزمودنی ها در دو مهارت پاس ...

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تغییرپذیری تمرین جسمانی و ذهنی بر دقت ضربه چیپ فوتبال سالنی بود. بدین منظور 60 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد با دامنه سنی 20 - 30 که بیشترین نمره را از پرسشنامه قابلیت تصویرسازی حرکت (MIQ-R)، را کسب نمودند، در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها به‌طور تصادفی در پنج گروه تمرین جسمانی ثابت (12 نفر)، تمرین جسمانی متغیر (12 نفر)، تمرین ذهنی ثابت (12 نفر)، تمرین ذهنی متغیر (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) تقسیم شده و پس از اجرای پیش آزمون، تمرینات خود را در ...

تحقیق حاضر جهت بررسی و مطالعه تاثیر تمرن ذهنی و جسمانی بر میزان افزایش دقت ضربه پنالتی فوتبال انجام شده است .پژوهشگر جهت انجام این پژوهش در مورد تمرینات جسمانی از آزمون شوت فوتبال و در مورد تمرینات آمادگی ذهنی از آزمون تعدیل شده هیک من (Hick man) استفاده کرده است .جامعه آماری این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانها و هنرستانهای شهرستان سنندج که عضو تیم فوتبال مدارس خود بودند میباشد.نمونه تحقیق 32 نفر بودند که به صورت تصادفی جهت شرکت در پژوهش انتخاب شده و در دو گروه 16 ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر همزمان برنامه‌های تمرین ذهنی، افزایش درصدی تداخل زمینه‌ای و ترکیب تمرین ذهنی و افزایش درصدی تداخل زمینه‌ای بر اکتساب، یادداری و انتقال کاتا، در دانش‌آموزان دختر می‌باشد.آزمودنی‌ها در چهار گروه (تمرین ذهنی، تمرین تداخلی، تمرین ترکیبی و مسدود)، قرارگرفتند.آزمودنی‌ها به مدت 5 جلسه و در هر جلسه با 5 کوشش، به تمرین پرداختند. در جلسه آخر اکتساب آزمون اکتساب به‌عمل آمد. پس از گذشت 48 ساعت از آخرین جلسه تمرینی آزمون یادداری انجام شد. آزمون انتقال در شرایط ...