عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ورزش، عاملی است که قادر به تأمین سلامت جسمی و روانی فرد معلول است و در صورت نپرداختن به آن، بدن دچار اختلال می شود، روند بهبودی کند یا متوقف می گردد و به طور کلی زندگی فرد معلول به طور جدی به مخاطره می افتد. از این رو ورزش، از عوامل ضروری در ادامه زندگی معلولان به شمار می آید اگر چه نقش فعالیت جسمانی به عنوان مهمترین عامل در تأمین سلامت انکارناپذیر است. پژوهش ها نشان داده اند که اغلب افراد توصیه رایج برای فعالیت جسمانی دقیق تمرین با شدت متوسط در بیشتر روزهای هفته) را رعایت نم ...

تحقیق حاضر جهت بررسی و مطالعه تاثیر تمرن ذهنی و جسمانی بر میزان افزایش دقت ضربه پنالتی فوتبال انجام شده است .پژوهشگر جهت انجام این پژوهش در مورد تمرینات جسمانی از آزمون شوت فوتبال و در مورد تمرینات آمادگی ذهنی از آزمون تعدیل شده هیک من (Hick man) استفاده کرده است .جامعه آماری این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانها و هنرستانهای شهرستان سنندج که عضو تیم فوتبال مدارس خود بودند میباشد.نمونه تحقیق 32 نفر بودند که به صورت تصادفی جهت شرکت در پژوهش انتخاب شده و در دو گروه 16 ...

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تمرینهای سبک ، متوسط و سنگین در کاهش اضطراب در سال 1381 به اجرا در آمده و در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا تمرینهای سبک ، متوسط و سنگین در کاهش اضطراب تاثیر دارند و تاثیر کدامیک از این تمرینها بیشتر است. این پژوهش از جمله پژوهشهای شبه تجربی است که شامل پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی است . جامعه آماری این تحقیق را کلیه افرادی تشکیل دادند که در یک مرکز آموزشی شبانه روزی ، دوره آموزشی خود را طی می کردند . نمونه گیری طی دو مرحله صورت گرفت . د ...
نمایه ها:
ورزش | 

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی بر روی 108 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب نه گروه 12 نفری انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین عملکرد گروه های تصویرسازی ذهنی قالبی و تصادفی با گروههای تمرین جسمانی تصادفی و قالبی در مرحله اکتساب ، تفاوت معنی داری وجود دارد، به عبارتی گروههای تمرین جسمانی عملکرد بهتری داشتند. ولی در مرحله یادداری گروههای تصویرسازی ذهنی تصادفی و قالبی در مقایسه با گروههای تمری ...

این پژوهش بمنظور مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی بر روی 108 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب نه گروه 12 نفری، میانگین سنی نمونه 21.69 و میانگین نمره پرسشنامه تصویرسازی حرکت 51.26 انجام شد. گروه های نه گانه به انجام تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی با دو آرایش تصادفی و قالبی به مدت 10 جلسه پرداختند. تکلیف مورد نظر تعقیب یک هدف نوری بر صفحه مانیتور با سرعتهای 20. 30 و 40 دور در دقیقه در مسیر دایره ای بود که در تلاشهای ...

تحقیقات نشان داده اند که تمرینات ذهنی نقش موثری در کسب مهارت های حرکتی دارد. از طرفی در توانبخشی ارتوپدی تمرینات تعادلی در بهبود نقص حس عمقی ناشی از صدمات مفصلی نقش اساسی را ایفا میکند. مطالعات اندکی در زمینه تاثیر تمرینات ذهنی، فیزیکی و ذهنی-فیزیکی و مقایسه آنها بر روی تعادل ایستاده صورت گرفته است. این مطالعه به منظور ارزیابی و مقایسه این تاثیرات انجام شده است. شصت نفر داوطلب سالم به طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند: گروه کنترل، گروه تمرین ذهنی، گروه تمرین فیزیکی و گروه ت ...

اهداف این تحقیق عبارتند از: 1- اصل تشخیص سیستم سوخت و ساز بدن که انرژی لازم برای انجام فعالیت مورد نظر از طریق آن سیستم تامین می شود.2- اصل اختصاصی بودن برنامه تمرینات، بدین معنی است که در هر زمینه تمرینات باید بر اساس توانایی و خصوصیات شرکت کنندگان تنظیم شود3- اصل ازدیاد تدریجی فشار تمرینات یا اصل اضافه بار. جامعه آماری مورد نظر تحقیق، نظامیان بوده اند. ابزار گردآوری انجام تمرینات و تست های عملی بر روی افراد نظامی با آزمودن های متعدد و تهیه برنامه تمرینی برای افراد بود. ...

هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر یکی از شیوه‌های تمرینی موجد قدرت انفجاری (توان) بر میزان پیشرفت سرعت دوندگان 100 متر می‌باشد. تحقیق به دو گروه از ورزشکاران دوی سرعت 100 متر محدود می‌شود، که سن آنان بین(20-28) سال می‌باشد. گروه اول(چهار دونده سرعت مرد) به عنوان گروه تجربی و گروه دوم(چهار دونده سرعت مرد) به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شده‌اند. این ورزشکاران همگی در ورزشگاه واحدی تمرین می‌کنند. زمان‌گیری برای ثبت نتایج مسافت دوی 100 متر با زمان سنج با حساسیت یکصدم ثانیه انجام شد. ...
نمایه ها:
سن | 
قدرت | 
ورزش | 
سرعت | 

سالهاست که محققین سعی نموده اند شیوه ای برای درمان اختلالات عضلانی بیابند. ضایعاتی نظیر ضعف و آتروفی که پیامد بی حرکتی می باشند. بنابراین متخصصین همواره به دنبال راهی برای جلوگیری از این ضعف و آتروفی بوده اند به ویژه مواقعی که برای انجام حرکات فعال محدودیت وجود داشته است. همچنین همواره این سوال وجود داشته است که عملکرد عضلانی را می توان بدون انجام حرکات مفصلی یا انقباضات عضلانی افزایش داد یا خیر؟ به نظر می رسد که تمرین ذهنی جواب مناسبی برای این سوال باشد. هدف این پژوهش مشخص ن ...