عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به کمبود و شاید نبود پژوهش، هدف از پژوهش حاضر، تعیین و مقایسه اثر 8 هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT)، ماساژ ال پی جی، کویتیشن و ترکیب آنها بر گرلین (به عنوان یک اشتها آور) و ابستاتین (به عنوان یک ضد اشتها) سرم زنان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن بود. 50 نفر از زنان 25 تا 30 ساله غیر ورزشکار دارای اضافه وزن به صورت هدفمند در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در پنج گروه ماساژ ال پی جی، کویتیشن، تمرین تناوبی شدید، ترکیب ماساژ ال پی جی و کویتیشن و تمرین تناوبی شدید، ...

فعال کردن بافت چربی قهوه‌ای می‌تواند رویکردهای جدیدی در کاهش مشکلات مربوط به چاقی فراهم نماید. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال-آرژنین بر سطوح سرمی آیریزین، عامل رشد فیبروبلاست 21 و پپتید دهلیزی دفع کننده سدیم مردان دارای اضافه‌وزن و یا چاق بود. در این مطالعه نیمه تجربی، 40 مرد جوان دارای اضافه‌وزن و یا چاق (میانگین سن52/6±58/24 سال و نمایه توده بدن 66/3±43/29 کیلوگرم بر متر مربع) از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، به طور هدفمند انتخ ...

زمینه و هدف: از راهبردهای اساسی مورد توجه محققین برای افراد دارای اضافه وزن، ارائه تمرین و رژیم غذایی است. از جمله سیستم‌های تحت تاثیر این عوامل، دستگاه دفاعی ضد اکسایشی است. در تحقیق حاضر، اثر ۱۰ هفته تمرین تناوبی شدید و مکمل زنجبیل بر سطوح استراحتی و پاسخ به فعالیت ورزشی حاد برخی شاخص‌های ضد اکسایشی سرم بررسی می‌شود. روش‌شناسی: ۲۴ زن سالم دارای اضافه‌ وزن (۲۵< BMI) که معیارهای ورود به تحقیق را داشتند، به‌طور تصادفی به ۳ گروه تمرین تناوبی شدید + زنجبیل (میانگین سن ۱/۴۸ ± ۲۱ ...

مقدمه: برنامه تمرین بر مبنای مهارت بصورت گسترده برای بهبود عملکرد مهارتهای تکنیکی و جسمانی بخصوص برای ورزشکاران ورزشهای تیمی استفاده می‌گردد همچنین یکی از روشهای تمرینی رایج در فوتبال بهره گیری از روشهای تناوبی شدید ((HIIT است. در مورد ترکیب این دو شیوه تمرینی به صورت تمرینات تناوبی شدید بر پایه مهارت در فوتبالیست‌های جوان آماتور مطالعات اندکی صورت گرفته است و ابعاد مختلفی از آن بدون پاسخ مانده است لذا پژوهش حاضر در صدد این است تا تاثیر تمرینات تناوبی شدید بر پایه مهارت‌های ف ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر دو برنامه تمرین تناوبی شدید (HIT) بر اجرای هوازی و بی‌هوازی مردان فعال انجام شد. 16 دانشجوی مرد فعال به‌طور داوطلب که به دو گروه تجربی 1 و 2 تقسیم شدند، در این پژوهش شرکت کردند. پیش و پس از تمرینات آزمودنی‌ها: 1)یک آزمون ورزشی فزاینده را برای تعیین VO2max و حداکثر توان در VO2max(Pmax)، 2)آزمون زمان تا واماندگی با Pmax(Tmax)، 3)3 آزمون متناوب وینگیت با 4 دقیقه بازگشت به حالت اولیه بین هر آزمون، را اجرا کردند. همچنین میزان لاکتات خون استراحتی و در دقایق ...

تمرینات تناوبی شدید بعنوان یک رویکرد موثر در بهبود آمادگی در مدت زمان کوتاه بکار گرفته می شوند. اثر این گونه تمرینات بر سازگاری های عملکردی، فیزیولوژیکی و هورمونی در کشتی گیران هنوز نامشخص می باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر 4 هفته تمرین تناوبی شدید بر برخی متغیرهای عملکردی، فیزیولوژیکی و هورمونی انجام شد. 15 کشتی گیر به نسبت تمرین کرده به گونه تصادفی به دو گروه (تجربی = 8، کنترل = 7) تقسیم شدند. پیش و پس از تمرینات آزمودنی ها: 1) یک آزمون فزاینده؛ 2) زمان تا وامان ...

مقدمه و هدف: پی جی سی 1 آلفا یک تنظیم کننده کلیدی درمتابولیسم انرژی است که در اثر تمرین موجب تحریک بسیاری از فرایندهایی مانند بیوژنز میتوکندریایی ، متابولیسم گلوکز و اسیدهای چرب می گردد. و قابلیت و ظرفیت اکسیداتیو چربی را افزایش می‌دهد . هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیردوماه تمرین تناوبی شدید بر سطح پی جی سی 1 آلفا و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن بود. مواد و روش ها: روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری شامل زنان دارای اضافه وزن بود که از میان آنها 21 نفر داوطلبانه ب ...

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات دو برنامه‌ی تمرین تناوبی شدید (HIT) بر اجرای هوازی قایقرانان کانوپولو مرد نخبه می‌باشد. به این منظور 18 قایقران کانوپولوی مرد نخبه انتخاب و به سه گروه (دو گروه تجربی با دو روش تمرینی متفاوت=6، یک گروه کنترل=6) تقسیم شدند. پیش و پس از تمرین آزمودنی‌ها: یک آزمون فزاینده برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max)، سرعت در حداکثر اکسیژن مصرفی (vVo2max)، ضربان قلب در آستانه‌ی لاکتات (LTHR)، ضربان قلب در Vo2max (Vo2max HR) و درصد Vo2max در آستانه‌ی لاکتات (% ...

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات سه برنامه تمرین تناوبی شدید (HIT) بر عملکرد هوازی و بی‌هوازی دختران اسکیت باز سرعت بود. به این منظور 20 اسکیت باز زن تمرین کرده با میانگین سن 2.3±18.3 سال؛انتخاب و به چهار گروه 5 نفری (3 گروه تجربی با سه روش HIT متفاوت و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. پیش و پس از برنامه تمرین، آزمودنی ها آزمون فزاینده برای تعیین VO2max و vVO2max و نیز آزمون Tmax را اجرا کردند. اوج و میانگین برونده توان مطلق و نسبی با آزمون وینگیت 30 ثانیه ارزیابی شد. اجرای 300 و3000 متر ...