عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش، مقایسه ی اثر دو روش تمرینات اصلاحی رایج و بازی های اصلاحی بر میزان انحنای اسکولیوز دختران 10 تا 13 ساله بود. جامعه آماری این تحقیق، شامل 300 نفر از دانش آموزان ابتدایی شهرستان فارسان در گروه سنی 10تا13 سال بودند که در پایه چهارم، پنجم و ششم در حال تحصیل بودند. در این تحقیق 45 نفر دانش آموز که دارای عارضه اسکولیوز با زاویه 7 درجه یابیشتر بودند به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی ساده به سه گروه 15 نفری تمرینات اصلاحی رایج، بازی های اصلاحی و گروه کنترل تقسی ...

هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر تمرینات اصلاحی جامع بر ناهنجاری کیفوز وضعیتی و موقعیت سه بعدی مرکز ثقل اندام سر و تنه بود. تعداد 12 نفر دانش آموز پسر دبیرستان‌های شهرستان سبزوار در رده سنی 18-15 سال و زاویه کیفوز (°3/6) °7/44 انتخاب شدند. پس از کسب رضایت‌نامه کتبی، اندازه‌های آنتروپومتریکی، زاویه انحنای کیفوز، موقعیت سه بعدی مرکز ثقل سر و تنه، راستای تنه در سطوح ساجیتال و فرونتال، و تیلت قدامی لگن آزمودنی‌ها محاسبه شدند (پیش آزمون). سپس، آزمودنی‌ها برای مدت 8 هفته (3 جلسه در هف ...

هدف از تحقيق حاضر، مقايسه ي تاثيرات ناشي از استفاده از شيب هاي مختلف در زير پاشنه در حين انجام حرکات اصلاحي بر تغييرات زواياي بيومکانيکي ناحيه ي لومبوساکرال در دختران داراي هايپرلوردوزيس کمري مي باشد. در اين تحقيق نيمه تجربي، 15 دانش آموز دختر با ميانگين سني 10/9393/10، قد 139/86 و وزن 2/ 32، که وجود هايپرلوردوزيس در آنها بر اساس تست صورت گرفته و مراجعه به پرونده پزشکي آنها مشخص شده بود، انتخاب شدند. آزمودني ها پس از انجام بررسي هاي لازم در سه گروه 5 نفري، بر اساس شيب مورد اس ...

مقدمه و هدف: زاویه لوردوز کمری بالا یکی از ناهنجاری‌های شایع در بین دانشجویان دختر می‌باشد و دستیابی به یک برنامه اصلاحی مناسب با هدف کاهش زاویه لوردوز کمری همواره مورد توجه بوده است، لذا هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر دو روش تمرینات اصلاحی سنتی و تمرینات اصلاحی آکادمی ملی طب ورزش آمریکا (NASM) بر اصلاح عارضه لوردوز کمری دانشجویان دختر بود. روش‌شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 400 نفر از دانشجویان دختر 18 تا 22 ساله دانشگاه شهرکرد به عنوان نمونه اولیه با استفاد از روش ن ...

چکیده مقدمه: حرکات اصلاحی شاخه‌ای از علوم کاربردی در سطح جامعه به ویژه در مواردی است که مشتمل بر اهداف عمده شناسایی، آموزش، پیشگیری، بهبود و اصلاح ناهنجاری‌های بدن و عادات غلط حرکتی افراد است. هدف از این مطالعه، مقایسه تأثیر دو نوع تمرین منتخب ترابند و حرکات اصلاحی بر ناهنجاری کایفوز پسران 13 تا 19سال می‌باشد. روش‌ پژوهش: جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموز پسر 13 تا 19 سال مدارس دبیرستان ناحیه یک اراک می‌باشد. تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان که مبتلا به کایفوز افزایش یافته ...

مقدمه: سندرم متقاطع فوقانی نوعی ناهنجاریست که در نتیجه عدم تعادل عضلانی پدید آمده و منجر به ایجاد وضعیت سر و شانه به جلو و تغییراتی در وضعیت ستون مهره ها مخصوصا افزایش میزان کایفوز سینه ای می گردد. هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرینی اصلاحی با و بدون تأکید برخود اصلاحی فعال بر ناهنجاری سندرم متقاطع فوقانی در دانش آموزان بود. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 45 دانش آموز دختردارای ناهنجاری سر به جلو >°46 و شانه گرد >°52 وکایفوز> °42 با میانگین سن ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر ناهنجاری شانه نابرابر وضعیتی، در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. در این پژوهش نیمه تجربی50 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق نمونه گیری در دسترس، بین سنین 19-32 سال، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. سپس در دوگروه تجربی (28 نفر) و کنترل (22 نفر) به طور انتخابی تقسیم بندی شدندکه در گروه تجربی، میانگین سن94/2 ± 23/93، قد 0/04 ± 1/61، وزن 7/52 ± 54/86 و در گروه کنترل، میانگین سن 79/2 ± 24 ...

تعادل به عنوان یکی از مفاهیم بحث برانگیز سیستم حسی – حرکتی، ارتباط متقابل و پیچیده میان درون داده های حسی و پاسخ های حرکتی مورد نیاز را به منظور حفظ یا تغییر پوسچر، بررسی می کند. تعادل جزء نیاز های اساسی برای انجام فعالیت های روزمره است و در فعالیت های ایستا و پویا نقش مهمی دارد. اندام تحتانی علاوه بر آنکه پایه و سطح اتکای آدمی است، عامل جابه جایی او نیز می باشد. بنابراین ناهنجاری های این بخش علاوه بر تغییرات در وضعیت ایستاده ( تعادل ایستا)، جابه جایی ( تعادل پویا) را نیز تحت ...
نمایه ها:
تعادل | 

تاثیر ۸ هفته تمرینات کششی ایستا بر روی دامنه حرکتی باز شدن غیر فعال مفصل ران، درد و عملکرد افراد با کمر درد مزمن غیر اختصاصی چکیده زمینه و هدف: عضلات مفصل ران به ‌عنوان یک حلقه ارتباط ‌دهنده‌ی مهم بین اندام تحتانی و تنه عمل کرده و نیروها را از اندام تحتانی به ستون فقرات و برعکس منتقل می‌کند. افراد کمردردی به خاطر کوتاهی فلکسور ران، اکستنشن کامل مفصل ران ندارند. محققان و پزشکان گزارش کرده‌اند که اصلاح کوتاهی فلکسور ران به وسیله حرکات کششی اتفاق می‌افتد.بنابر این هدف از مطالعه ...