عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مطالعات تجربي پيرامون ساختار صنايع و بازارها براي قضاوت راجع به درجه رقابت و انحصار در هر بازار، معمولاً از مفهوم تمرکز استفاده مي شود. بسياري از محققين به کمک اندازه تمرکز، راجع به قدرت انحصاري هر بازار قضاوت مي نمايند. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي ساختار بازار از طريق محاسبه ي تمرکز در صنعت فولاد ايران مي باشد. تحليل تمرکز بازار زمينه مناسب براي درک بهتر ارتباط عناصر ساختي و عملکردي بازار را فراهم مي کند و با بررسي بازارها از اين ديدگاه بهتر مي توان علل بروز رفتارهاي رقاب ...

در اين مطالعه اثرات نااطميناني در طرف تقاضاي اقتصاد بر روي توليد در شرايط تمرکز و عدم تمرکز در بازار مورد بررسي قرار گرفته است. در بسیاری از مطالعات انجام شده در ایران، هر چند تمرکز بازار مورد محاسبه قرار گرفته است، ولی توجه به اثرات شوک‌های نا اطمینانی بر نوع بازار مورد غفلت قرار گرفته است، براي اين منظور در اين مطالعه صنایع سیمان و خودروسازی (که داراي درجه تمرکز متفاوت مي‌باشند) انتخاب و شاخص هرفیندال که نشان‌دهنده میزان تمرکز در صنایع می‌باشد، برای این دوصنعت مورد محاسبه ق ...

با توجه به اهمیت صنایع آهن و فولاد به عنوان صنعتی اثربخش در توسعه سایر بخش های علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی کشور، همچنین اهمیت بررسی ساختار اقتصادی این صنعت به عنوان یک نیاز و مقوله ای برای دستیابی به توسعه پایدار، ضروری است تغییرات تمرکز در این صنعت در سطح ملی و مقایسه آن با صنایع آهن و فولاد کشورهای شاخص جهان مورد توجه قرار گیرد. از آنجاییکه ساختار اقتصاد ایران حاکی از وجود انحصار در برخی از بازارها می باشد و در بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ‌دولت موظف به تسهیل ر ...

چكيده: صنعت خودروی در هر کشور، به دلیل ارزش و جایگاه ویژه آن در شبکه تولید صنعتی و ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع، صنعتی کلیدی محسوب شده و نقش موثری در رشد و توسعه یافتگی صنعتی ایفا می‌کند. هدف از این تحقیق بررسی ساختار بازار خودروی سواری کشور در طی سال‌های 1374- 1390 با استفاده از شاخص‌های (نسبت تمرکز K بنگاه برتر، هرفیندال- هیرشمن، هانا- کای، هال- تایدمن، شاخص جامع تمرکز صنعتی، لرنر و آنتروپی) و تابع ترجیحات سیاسی (PPF) گروه‌های ذینفع (تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت ...

یکی از مهمترین عوامل در ورود به بازارهای خارجی از نظر مدیران، آگاهی و دانش نسبت به بازار خارجی است که اغلب بنگاه ها در آن ضعف دارند از این رو تحلیل فرصت بازار خارجی از جمله متداول ترین هدف‌ها در پژوهش های بازاریابی بین المللی محسوب می شود. هدف تحلیل یا ارزیابی بازار خارجی، جستجو برای یافتن بازارهای جذاب بین الملل است که در پژوهش‌ها تحلیل فرصت بازار خارجی مترادف بخش بندی و انتخاب بازار بکار رفته است. سوال اصلی پژوهش این است که بازارهای جذاب برای محصولات ایرانی کدامند؟ هدف اصلی ...