عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی شناختی با تحریک الکتریکی کورتکس مغز(tDCS) همراه با بازتوانی شناختی در بهبود حافظه و تمرکز دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب می باشد ...

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نقش واسط گرایش به بازار وگرایش به کار آفرینی در رابطه بین ساختار سازمانی وعملکرد بانک های دولتی بغداد عراق می باشد. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند، از نوع کمی می باشد. جامعه آماری تحقیق، مدیران شعب دو بانک دولتی شهر بغداد (الرافدین و الرشید) می باشد که تعداد آنها مشتمل بر 124 شعبه می باشد. در این پژوهش از جدول مورگان جهت اندازه گیری حجم نم ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین فن‌آوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره کل راه‌آهن شمال شرق بود که به روش توصیفی - همبستگی و به شکل مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق 200 نفر شامل کلیه کارکنان اداره کل راه‌آهن شمال شرق بودند، که تمامی آن‌ها به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه ساختار سازمانی استاندارد استفاده شد. روایی این پرسشنامه توسط استادان صاحب‌نظر رشته مدیریت تأیید و پایایی پرسشنامه‌ها با آلفای کرونباخ 80/0 به دست آمد. داده‌های به‌دست‌ ...

چکیده ندارد.

از موضوعات اساسي اقتصادي تحليل ساختار بازار يا شناسايي نوع بازار توجه به تعداد خريداران و فروشندگان مي‌باشد. براين اساس بازارهاي رقابت كامل، انحصار كامل، انحصار دو و چند جانبه و رقابت انحصاري براي كالاهاي مختلف تعريف شده‌اند. ساختار بازار از آن جهت اهميت دارد كه براي كالاهايي مانند گوشت مرغ مي‌تواند بر نوسانات قيمت تأثيرگذار باشد. اين احتمال وجود دارد كه در مواقعي به‌دليل شرايط انحصاري در بازار نابساماني‌هايي در قيمت و مقدار عرضه محصولات بوجود آيد. گوشت مرغ از جمله كالاهاي اس ...