عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طی سال‌های گذشته به‌دلایل متعددی مانند تحولات سیاسی برای ایجاد دولتی با سطح مشارکت و دموکراسی بالاتر، افزایش پاسخ‌گویی رهبران سیاسی، شناخت بیشتر دولت‌های محلی از ترجیحات مردم و تدارک کالاهای عمومی منطبق با نیاز مصرف‌کنندگان، روندی از واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به دولت‌های محلی وجود داشته است. این روند هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای در‌حال‌توسعه مشاهده شده است. اعمال این سیاست منافع و هزینه‌هایی دارد و از طریق این منافع و هزینه‌ها و از کانال کارایی می‌تواند رشد ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان در مورد تفویض اختیار برنامه-ریزی درسی به آموزش عالی و عوامل و موانع موثر بر مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر کلیه اعضای هیات علمی (رسمی و پیمانی) و کلیه دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه تبریز (277نفر) می‌باشند که 108 نفر از اعضای هیات علمی گروه علوم انسانی و 90 نفر از اعضای هیات علمی گروه فنی مهندسی به روش ن ...

کشور ما از جمله کشورهایی است که بر اساس سیستم متمرکز اداره می شود. در این نظام، مولفه های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی بیشترین نقش را در نظام برنامه ریزی فضایی و توسعه کشور ایفاء می کنند و چون این مولفه ها در نقاط مختلف کشور به صورت هماهنگ ظاهر نمی شوند و لذا منابع و امکانات مورد نیاز مردم هم به طور یکسان در تمام نقاط جغرافیایی توزیع نمی شوند، در نتیجه نابرابری های منطقه ای افزایش یافته، باعث شکل گیری قطب های رشد و توسعه در تعدادی از مراکز می شود بگونه ای که تهران مهد این تمرکز م ...

در ادبيات اقتصادي، نظريه‌هاي تمرکززدايي مالي در راستاي افزايش بهروري و کارايي دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقه‌اي مورد توجه قرار گرفته است و در تحقيقات مختلف به تاثير آن بر متغيرهاي مهم اقتصادي پرداخته شده است.تمرکززدايي اداري و مالي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بخصوص پس از پايان جنگ تحميلي به عنوان سياست راهبردي توسعة استان‌هاي كشور مد نظر قرار گرفت و با ايجاد نهادهاي مالي و اداري استاني شامل شوراي برنامه‌ريزي و توسعة استان‌ها، خزانه معين استان،ستاد درآمد و تجهيز منابع ...

يكي از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در کشورهای در حال توسعه مساله رشد اقتصادي است. با توجه به نقش دولت‌ در رشد و توسعه اقتصادی، بررسي عوامل مؤثر بر كارايي بخش عمومی مباحث مهمي را در ميان اقتصاددانان مطرح كرده است. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه توجه سیاستگزاران اقتصادی به تمركززدايي مالی است. تمركززدايي مالی در حقیقت به معنی انتقال قدرت تصمیم‌گیری نسبت به تركيب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به دولت-های محلی در میان اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. اجرای این سیاست به سبب ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی دیدگاههای متخصصان درباره تمرکز‌زدایی برنامه‌ریزی درسی و ارائه‌ی الگوی مناسب برای کاهش تمرکز در نظام برنامه‌ریزی درسی می‌باشد. به همین منظور جامعه آماری شامل تمام استادان و دانشجویان دکترا در رشته های برنامه ریزی‌ درسی در دانشکده‌های روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران، تربیت مدرس، تربت معلم و شهید بهشتی انتجاب شدند؛ سپس نظرها و دیدگاه‌های جامعه آماری مورد نظر که شامل 54 متخصص می‌باشند مورد بررسی قرار گرفت. ابزارپژوهش پرس ...

راهبرد ایجاد شهرهای جدید در کشور ایران، عمدتاً در جهت تعادل بخشی جمعیت در محدوده کلانشهرها بوده و همزمان با رشد انفجاری شهرهای بزرگ شکل گرفته است. کمک به اجرای برنامه‌های مسکن از دیگر اهداف شهرهای جدید است. طرح ساخت نسل دوم شهرهای جدید، جهت ساخت مساکن ارزان قیمت برای گروه‌های کم درآمد، در راستای دستیابی به همین هدف است. ساختن این گونه شهرهای جدید عمدتاً با اهداف صرفاً مسکونی و کمی، تا کنون در نظام برنامه ریزی کشور بی سابقه بوده و حتی متفاوت از شهرهای جدید نسل اول می‌باشد. ب ...

برنامه‌ریزی به منظور توزیع و ساماندهی مطلوب جمعیت و فعالیت در سطح کشور امری ضروری می باشد. در این پژوهش با مطالعه تجارب خارجی و داخلی پیرامون آمایش سرزمین سعی شده است. سیاست‌های اتخاذ شده در جهت رسیدن به مطلوب‌ترین توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین ارائه گردد. بررسی تجربیات فوق بیانگر این است که توسعه شهرهای کوچک و میانی، کنترل مهاجرت‌ها، تمرکززدایی صنعتی و نیز احداث شهرهای جدید از جمله سیاست‌هایی آمایشی بوده‌اند. احداث شهرهای جدید در پیرامون مجموعه‌های شهری بزرگ در اقصی نق ...

یکی از ابزارهای اساسی آموزش و پرورش برای انجام رسالت خود، برنامه‌ریزی استراتژیک است که تحقق آن مستلزم فراهم ساختن بستر مناسب بین کارگزاران نظام آموزشی می‌باشد. با عنایت به اهمیت موضوع، هدف کلی این پژوهش امکان‌سنجی برنامه‌ریزی استراتژیک در پنج مبحث تمرکززدایی، تفکر استراتژیک، بازاندیشی، بازسازی ‌ساختارها و بازآفرینی از منظر مدیران ستادی و صفی آموزش متوسطه شهرهای اصفهان و شیراز بوده است. از آنجا که آموزش و پرورش با محیط‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره که دائما در حا ...