عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فصل دوم این کتاب ابتدا با شیوه اداره امور مردمی در جمهوری کره (جنوبی) آغاز می‌شود و نگارنده مقاله به بررسی جنبش ساموئل آندونگ و اثرات آن بر نظام سیاسی - اجتماعی کشور می‌پردازد. در دنباله اصلاحات اداری و تمرکززدایی اداری را در چین مشاهده می‌کنیم و مولف پیشنهاداتی برای ادامه روند اصلاحات و گسترش آن به سایر نظامهای اجتماعی تا اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور ارایه می‌دهد. مقاله بعدی به تمرکززدایی و تجدید سازماندهی حکومت محلی در مغولستان اشاره دارد و در طی مطالعه این مقاله با اصلاح ...
نمایه ها:
چین | 
مالزی | 
توسعه | 

طی سال‌های گذشته به‌دلایل متعددی مانند تحولات سیاسی برای ایجاد دولتی با سطح مشارکت و دموکراسی بالاتر، افزایش پاسخ‌گویی رهبران سیاسی، شناخت بیشتر دولت‌های محلی از ترجیحات مردم و تدارک کالاهای عمومی منطبق با نیاز مصرف‌کنندگان، روندی از واگذاری اختیارات از دولت مرکزی به دولت‌های محلی وجود داشته است. این روند هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای در‌حال‌توسعه مشاهده شده است. اعمال این سیاست منافع و هزینه‌هایی دارد و از طریق این منافع و هزینه‌ها و از کانال کارایی می‌تواند رشد ...

مشارکت مردم در امور اجتماعی و توجه به خصوصیات و نیازهای منطقه در برنامه‌ریزیهای کلان از مباحثی است که در جوامع مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد. نظام غیرمتمرکز آموزشی به اولیا و دیگر دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت فرصت مشارکت در بخشها و مراحل مختلف بهسازی آموزش و پرورش خوانان را می‌دهد. در این پژوهش تلاش گردید با کاربرد مقیاس ، میزان تمایل افراد به تمرکززدایی سنجیده شود. پس از جمع‌آوری اطلاعات و انجام تحلیهای آماری شامل آماره‌های توصیفی، تحلیل واریانس ، آزمون T یافته‌های زیر حاص ...

یکی از مباحثی که از دیرباز پیرامون شیوه اداره و برنامه ریزی نظامهای آموزشی مطرح بوده، تمرکز و عدم تمرکز است . از شیوه های بررسی مقوله تمرکزگرایی و تمرکززدایی در نظامهای آموزشی، بررسی تطبیقی این موضوع با توجه به تجارب جهانی است . از آنجا که بررسی مقایسه ای ابعاد گوناگون این موضوع در کشورهای مختلف که هر یک دارای شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی و آموزشی متفاوتی هستند، می تواند نتایج ارزنده ای داشته باشد، در این مقاله از این شیوه استفاده گردیده است . در این راستا، پس از ذکر مقدمه ای ...

کشور ما از جمله کشورهایی است که بر اساس سیستم متمرکز اداره می شود. در این نظام، مولفه های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی بیشترین نقش را در نظام برنامه ریزی فضایی و توسعه کشور ایفاء می کنند و چون این مولفه ها در نقاط مختلف کشور به صورت هماهنگ ظاهر نمی شوند و لذا منابع و امکانات مورد نیاز مردم هم به طور یکسان در تمام نقاط جغرافیایی توزیع نمی شوند، در نتیجه نابرابری های منطقه ای افزایش یافته، باعث شکل گیری قطب های رشد و توسعه در تعدادی از مراکز می شود بگونه ای که تهران مهد این تمرکز م ...

گزارش فوق خلاصه مقالات جلد سوم و چهارم این مجموعه می‌باشد. متن مقالات خلاصه شده : حکومت محلی در تایلند ، نیاز به ایجاد اصلاحات - تمایل به تمرکززدایی در اندونزی - تمرکززدایی ، سازمان و مدیریت محلی در ویتنام - تمرکززدایی گامی در جهت دموکراسی و توسعه در پاکستان - استراتژی تمرکززدایی برای رسیدن به دموکراسی و توسعه در هندوستان ...

جلد چهارم (و آخر) کتاب حاضر با فصل پنجم یعنی مفهوم آموزش و ارتقای سطح علمی مقامات دولت محلی آغاز می‌شود و خواننده ابتدا با پیشنهاداتی برای تربیت و آموزش مسئولات دولت محلی در کره جنوبی آشنا خواهد شد. در این مقاله به طور کامل ساختار نظام آموزش ، وضعیت موجود ، مشکلات مدرسین و صنف‌های نظام آموزش مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای رفع این مشکلات ارایه می‌شود. در مقاله بعد با سازمان و وظایف اتحادیه بین‌المللی مسئولان دولت‌های محلی (IULA) آشنا می‌شوید مقاله بعدی که فصل ششم (آخر ...

آنچه که امروزه دولتها حکومت ها و سازمانهای محلی با آن مواجه هستند روندروبه افزایش شهرنشینی و بروز مشکلات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی ازیک سو و ناکارامدبودن روشهای مدیریت و کنترل توسعه شهری متداولدررفع مشکلات و تنگناهای مذکور ازسوی دیگر می باشد ازاین رو بازنگری درشیوه های مدیریت شهری امری اجتناب ناپذیر می نمایدازدیدگاه توسعه پایدار و حکمروایی خوب شهری تمرکززدایی درچارچوب شکل گیری حکومت های محلی مهمترین رهیافت اصلاح نظام متمرکز مدیریتشهری محسوب میشود دستاوردها و پیامدهای متعدد ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه تمرکززدایی بر چابکی در سازمانهای دولتی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق عبارت است از کارکنان شهردای شهر قدس که تعداد آنها بالغ بر 480 نفر می باشد. نمونه ای به حجم 214 نفر از جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران، تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده است. طبق مطالعات انجام شده برای متغیر چابکی 5 بعد : انعطافپذیری، سرعت، شای ...