عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده با توجه به شرایط باروری ایران در طول سه دهه‌ی گذشته، تدوین و اجرای موفق هرگونه سیاست جمعیتی، متکی به ارتقای شناخت ما از رفتارها، ترجیحات و تمایلات فرزندآوری زوجین، عوامل موثر بر تمایلات فرزندآوری آن‌ها و شناسایی زیر گروه‌های جمعیتی دارای تمایلات فرزندآوری پایین و بسیار پایین است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تمایلات فرزندآوری زنان ۴۹-۱۵ ساله‌ی ساکن شهر یزد است. به منظور دستیابی به این هدف، اطلاعات مربوط به ۴۸۳ زن حداقل یک بار ازدواج کرده که با استفاده از روش خوش ...

با توجّه به شرایط باروری ایران در طول سه دهه‌ی گذشته، تدوین و اجرای موفّق هر گونه سیاست جمعیّتی، متّکی به ارتقای شناخت ما از رفتارها، ترجیحات و تمایلات فرزندآوری زوجین، عوامل موثّر بر تمایلات فرزندآوری آن‌ها، و شناسایی زیر گروه‌های جمعیّتی دارای تمایلات فرزندآوری پایین و بسیار پایین است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثّر بر تمایلات فرزندآوری زنان 49- 15 ساله‌ی شیعه و سنّی ساکن در مناطق روستایی شهرستان کامیاران است. داده‌ها حاصل پیمایشی است که در تیر و مرداد ماه 1393 در میان ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی تفاوتهای نسلی الگوهای فرزندآوری در شهرستان اسفراین انجام شده است. روش مطالعه، پیمایشی و جامعه آماری مردان و زنان ۱۵ سال به بالا شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی مشتمل بر سه گروه سنی( جوانان- میانسالان و بزرگسالان) می باشند؛ طبق روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و فرمول کوکران ۴۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تبیین متغیر نگرش به تمایلات فرزندآوری از الگوهای ترجیح جنسیتی، تعداد ایده ال فرزندآوری و نگرش به سیاست افزایش فرزندآور ...

باروری به عنوان یکی از مولفه‌های جمعیتی از عوامل تأثیرگذار در روند توسعه در هر جامعه است. توسعه، خود نیز متقابلا بر فرزندآوری در جامعه اثر می‌گذارد. رویکردهای نظری گوناگونی درباره‌ی عوامل و تعیین‌کننده‌های باروری و تمایلات فرزندآوری زوج‌ها ارائه شده است. اتّخاذ یک رویکرد ترکیبی در پرداختن به این موضوع می‌تواند کمک موثّری در شناخت رفتار و تمایلات فرزندآوری زوج‌ها به دست دهد. بر اساس چارچوب نظری و مدل تحلیلی اتخاذ‌شده، سه متغیر وابسته‌ی رفتار باروری زنان، ایده‌آل‌های باروری و ...

آمارها و نتایج تحقیقات حاکی از تغییر و تحولات ارزش های خانوادگی بالاخص فرزندآوری در ایران است، این امر می تواند تحت دلایل مختلفی باشد. تغییر در میزان باروری یک جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است و این موضوع در کوتاه مدت و یا بلند مدت، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و سیاستی تأثیر گذار است و تبعات فراوانی دارد. موضوع تحقیق حاضر«مطالعه تعیین‏کننده‏های جامعه شناختی باروری طی دو نسل اخیر(مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تهران در سال 1394)»می باشد. سوال اصلی ما در این تحقیق ای ...

باروری به عنوان یکی از مهّمترین شاخص‌های تأثیرگذار بر رشد جمعیّت دارای اهمیّت فراوان در مطالعات جمعیّتی است و شناخت عوامل موثر بر نوسانات آن نیز دارای اهمیّت فراوان است. به همین منظور پژوهش حاضر به مطالعه رفتار و تمایلات باروری روحانیّون ساکن در شهر قم پرداخته است. محقق به کمک داده‌های استخراجی از پرسشنامه‌ای که از نمونه ای 384 نفری از روحانیّون 20 تا 50 ساله جمع‌آوری شده بود، و به مدد آزمونهای آماری همچون ضریب پیرسون، تی استیودنت، خی دو و تحلیل واریانس یک طرفه آنوا به بررسی ...
نمایه ها:

با توجه به تغییرات باروری در طول سه دهه‌ی گذشته در ایران، لازم است عواملی که تمایلات والدین را برای داشتن فرزند تحت تأثیر قرار می‌دهد، شناسایی و آن‌ها را مبنای سیاست‌گذاری جمعیتی قرار داد. در مطالعه حاضر تنها برخی از عواملی که به نظر می‌رسید تأثیر اساسی بر تمایلات باروری دارند، مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهمترین متغیر مورد بررسی، ترجیح جنسی فرزند بود. در واقع پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که ترجیح زنان را در مورد ترکیب جنسی فرزندان در شهرستان نکا مورد بررسی قرار دهد. داده‌ها ب ...

چکیده: با توجّه به کاهش تمایلات و ایده‌ال‌های فرزندآوری زنان در دهه‌های اخیر و به موازات آن، افزایش تقاضا برای استفاده از روش‌های پیش‌گیری از بارداری، آگاهی و شناخت از الگوهایی در زمینه‌ی نحوه‌ی استفاده از روش‌های پیش‌گیری نقش مهمّی در اتخاذ برنامه‌ریزی‌های بهداشت باروری و روندهای آتی جمعیّت خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر، بررسی تعیین-کننده‌های استفاده از روش‌های پیش‌گیری از بارداری در میان زنان 49-15 ساله‌ی همسردار در بین مناطق شهری و روستایی شهرستان ایلام می‌باشد. داده‌ها حاص ...

مطالعه‌ی باروری در ایران نشان می‌دهد که طی سه دهه‌ی اخیر سطح باروری کاهش قابل توجّهی داشته است. کاهش سریع باروری در ایران در مناطق مختلف جغرافیایی و برای همه‌ی زیرگروه‌های اجتماعی و جمعیّتی صورت گرفته است. فرآیند گذار باروری در ایران متناسب با تحوّلاتی بوده است که در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به وقوع پیوسته و به تغییراتی در ایستارهای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری و در نهایت ایده‌آل‌ها و رفتارهای باروری منجر شده است. هدف از این تحقیق بررسی شکاف در رفتار و ایده‌آل‌ها ...