عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مورد توجه قرار گرفتن تماشاگر در تئاتر و تلاش برای به دست آوردن جایگاه حقیقی اش، حاصل دریافت های نوین و راهگشای شمار زیادی از نظریه پردازان تئاتر قرن بیستم است. بسیاری از نوآوری های این دوره بر اساس تغییر در زاویه ی دید و نسبت تماشاگران با اثر و یا جایگاه آنان شکل گرفت. بر این اساس می توان تاریخ دگرگونی های تئاتر در قرن بیستم را حول محور دگرگونی رابطه ی تماشاگر با تئاتر دانست. آگوستوبوآل به تبع این دگرگونی ها در تئاتر خود تغییرات اساسی در جایگاه تماشاگر را رقم زد. تحلیل نظریا ...

این رساله در مورد علل و عوامل جذب تماشاگر به هنرهای نمایشی است و سعی دارد که ارتباط بین نمایش و تماشاگر را بررسی نماید. در فصل اول، مطالبی در مورد نمایش و تماشاگر از دیرباز تاکنون، بیان شده است. فصل دوم، به علل و عوامل جذب تماشاگر می پردازد که در ارتباط با مسائل اقتصادی جامعه، تولید کننده کالای فرهنگی (نمایش)، نحوه توزیع کالای فرهنگی، مصرف کننده کالای فرهنگی، آموزش تماشاگر و چگونگی ارتباط، مطالبی عنوان شده است. مطالب این فصل به زیربخشهایی از قبیل شناخت قواعد نمایشی، شناخت قوا ...
نمایه ها:
تیاتر | 
ایران | 

جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل دادند که از این میان 60 نفر (با میانگین سن62/1 ± 32/21 سال) به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. بعد از انجام پیش-آزمون آزمودنی‌ها به طور تصادفی به چهار گروه تجربی ادراک عمق با حضور تماشاگر، گروه کنترل ادراک عمق بدون حضور تماشاگر، گروه تجربی حافظه فضایی با حضور تماشاگر و گروه کنترل حافظه فضایی بدون حضور تماشاگر تقسیم شدند. بعد از اعمال مداخله مجدداً پس‌آزمون مشابه با پیش‌آزمون انجام شد. ...

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تاثیر حضورتماشاگر بر مهارت های حرکتی درشت دانش آموزان دختر کم توان ذهنی 11-7 ساله بود. به همین منظور تعداد 30دانش آموز دختر کم توان ذهنی از مدرسه استثنایی مرجانی پاکدشت انتخاب شدند. شرکت کنندگان پژوهش پس از پیش آزمون به 3 گروه مساوی(10 نفردرگروه برنامه حرکتی اسپارک با حضور تماشاگر،10 نفردرگروه برنامه حرکتی اسپارک بدون حضور تماشاگر و 10 نفر در گروه کنترل) تقسیم شدند.سپس به مدت 8 هفته(15 جلسه) گروه های تجربی به انجام برنامه حرکتی اسپارکدر دو شرایط ...

تئاتر تجربی بدون شک یکی از جریان‌های تاثیرگذار در روند تکامل تئاتر جهان است و پیدایش شیوه‌های اجرایی برخاسته از آن، الگوی بسیاری از گروه‌های پیشروی تئاترمعاصر محسوب می شود. پیشگامان این تئاتر توانسته‌اند استقلال خود را در شیوه-ی اجرا حفظ کرده و در خلق آثار بی نظیری،هم چنان تا به امروز موثر واقع شوند. از ابتدای قرن بیستم توجه به تماشاگر، به عنوان یکی از ارکان اساسی تئاتر، مهم‌ترین دغدغه‌ی کارگردانان مولف تئاتر بوده است. با گذشت سال‌ها و با پیدایش شکل‌های متنوع‌تر از تئاتر آلت ...

در این مطالعه به منظور بررسی آثار حضور تماشاگران و کیفیت حضور (تعامل و عدم تعامل) آنان بر یادگیری تکالیف حرکتی ظریف و زمخت، 114 نفر از دانشجویان پسر غیرورزشکار دانشگاه تبریز به روش تصادفی انتخاب شدند. سپس کل آزمودنیها در دو گروه (تکلیف حرکتی ظریف و زمخت) جایگزین شده و به سه زیر گروه تقسیم شدند تا هر گروه آزمودنی، تکلیف حرکتی ظریف یا زمخت را در یکی از سه شرایط تماشاگر (در حضور تماشاگر فعال، در حضور تماشاگر غیرفعال و بدون تماشاگر) تمرین کرده و یاد بگیرند. هر گروه از آزمودنیها پ ...
نمایه ها:

بررسی بنیان های مشترک کارگردانی سه صاحب نام تئوریسین بزرگ تئاتر قرن بیستم یعنی استانیساوسکی، برشت و گرتوفسکی بدون بررسی نقاط افتراقشان امکان پذیر نیست، این پایان نامه کوشیده است هر چند بصورت فشرده ولی علمی ریشه های اشتراک نظر این سه نظریه پرداز بزرگ را در زمینه کارگردانی و اجرا بررسی کند.هدف نهایی این رساله، نزدیک ساختن سیستم های مختلف کارگردانی و بررسی نقاط اشتراک این سه صاحب نام است.پیش از این جستار به طور پراکنده در مورد روش کارگردانی استانیسلاوسکی و برشت کتابهایی به چاپ ر ...

کوشش برای آگاهی از نظر مردم دربارهء برنامه‌های رادیویی - تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبارت از جلب هر چه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هر چه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف رمز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه. هدف از اجرای این طرح عبارت است از دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تل ...

کوشش برای آگاهی از نظر مردم درباره برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می کند و آن عبارت از جلب هرچه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقان مختلف جامعه. هدف از اجرای این طرح عبارت است از دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویز ...