عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور ارزیابی اثر تلقیح ریزوبیوم و سطوح مختلف کود نیتروژن برخصوصیات مرفوفیزیولوژیکی ارقام سویا آزمایشی به صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی میزان کود نیتروژن (‌از منبع اوره‌) در 5 سطح 0، 50، 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار، فاکتور فرعی رقم سویا شامل ویلیامز و هابیت و فاکتور فرعی فرعی تلقیح باکتری ریزوبیوم در دو سطح تلقیح و بدون تلقیح بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کود نیتروژن بر وزن خشک کل، عملکرد دان ...

به منظور بررسی تاثیر زمان‌ مصرف کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد گیاه بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک جو ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 انجام گردید. تیمار‌ها شامل زمان های مصرف کود در سه سطح شامل T1 (1/3 در زمان کاشت + 1/3 در مرحله ساقه روی + 1/3 قبل از سنبله دهی)، T2(1/4 به هنگام کاشت + 1/2 زمان پنجه زنی و ساقه روی + 1/4 قبل از سنبله دهی) ، T3 ...

به منظور بررسی تاثیر تلقیح دوگانه مایکوریزا و آزوسپیریلوم بر صفات کمی و کیفی سه رقم گندم آزمایشی در سال زراعی 1392- 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل قارچ مایکوریزا در سه سطح (بدون مصرف )، مصرف گونه (Glomus mosseae) و مصرف گونه (Glomus intraradices)، استفاده از باکتری تثبیت کننده نیتروژن A. lipoferum در دو سطح بدون تلقیح و تلقیح بود و ارقام گندم در سه سطح ا ...

عدس (lens culinaris Medik.) یک منبع غذایی مهم برای بشر است که منشأ آن در خاک‌های حاصلخیز خاور نزدیک بوده است. آبیاری تکمیلی و کاربرد بهینه کود نیتروژن مناسب‌ترین روش برای تثبیت عملکرد عدس در مناطق نیمه خشک می‌باشد. لذا به منظور بررسی اثرات آبیاری تکمیلی، کود نیتروژن و تلقیح با باکتری ریزوبیوم بر عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به صورت کرت‌های دوبار خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در این آزمایش آب ...

نیتروژن یکی از عناصر پر نیاز و کلیدی برای رشد گیاه که 78 درصد حجم اتمسفر را تشکیل می دهد که استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی نیتروژنه در وارد ساختن خسارت جبران ناپذیر به کشاورزی کشور ، جهت نیل به کشاورزی پایدار و تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاهان با تثبیت بیولوژیکی ، ازت مولکولی هوا و جایگزین آن با کودهای شیمیایی نیتروژنه ، از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی در برنامه های کشاورزی پایدار مورد استقبال قرار گرفته است. عدسی از مهمترین گیاهان با پروتئین غنی و دارای توان تثبیت بیولوژیکی ا ...

به منظور بررسی اثرات تراکم کاشت و سطوح مختلف تلقیح با باکتری رایزوبیوم و کاربرد میکروالمنت‌ها بر عملکرد و اجزای عملکرد، آنالیز رشد، میزان پروتئین دانه و گره‌زایی نخود (Cicer arietinum L.) آزمایشی در سال زراعی 1386 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تراکم در 3 سطح (25، 35 و 45 بوته در متر مربع) و سطوح مختلف تلقیح در 3 سطح (با تلقیح، تلقیح با رایزوبیوم به همراه کاربرد عناص ...

به منظور بررسی تاثیر فرسودگی بذر، پرایمینگ و تلقیح بر رشد و نمو ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. در این آزمایش فاکتور فرسودگی بذر در سه سطح (0، 24 و 48 ساعت) بود. سپس بذور فرسوده شده در شرایط اسمو پرایمینگ بذر (پرایم و غیر پرایم) و تلقیح بذر(تلقیح و عدم تلقیح با مایه تلقیح نیتروکسین) قرار گرفتند. در این پژوهش همچنین اقدام به برآورد D50 (مدت زما ...

شوری و خشکی از شايع‌ترين تنش‌های محيطی می‌باشند که توليد موفقيت‌آميز محصولات زراعی را به مخاطره انداخته‌اند. با توجه به اينکه بخش وسيعی از زمينهای زير کشت محصولات عمده کشاورزی در مناطق خشک و نيمه‌خشک ايران قرار گرفته است و اين گياهان در معرض شرايط نا‌مطلوب محيطی قرار دارند، افزايش توان گياهان جهت تحمل تنش‌های محيطی ناشی از کمبود آب و حضور املاح اضافی در خاک، از نظر تقليل افت عملکرد مهم می‌باشد. روشهای بيولوژيک مبتنی بر استفاده از پتانسيل ارگانيسم‌های مفيد خاکزی در برقراری روا ...

خشکی شایعترین تنش محیطی است که با محدودنمودن تولید محصول در 25 درصد زمین‌های کشاورزی جهان به عنوان اصلی‌ترین عامل کاهش عملکرد گیاهان زراعی محسوب می‌شود. همچنین پایداری خاکدانه‌های خاک از ویژگی‌های مهم کنترل‌کننده رشد گیاه در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. بنابراین، یافتن راهکارهای موثر جهت افزایش مقاومت گیاه به تنش خشکی و بهبود ساختمان خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. تلقیح ریشه گیاهان با ریزجانداران مفید خاکزی می‌تواند به عنوان راهکاری موثر در کاهش اثرات مضر تنش خشکی و بهبود ساخت ...