عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به منظور نشان دادن تاثیر خواندن با صدای بلند بر روی درک مطلب و تلفظ دانش آموزان ایرانی دوره راهنمایی انجام گرفته است. برای دستیابی به این هدف، محقق مبادرت به انتخاب 60 دانش آموز دوره سوم راهنمایی کرده و آنها را به 2 کلاس 30 نفره شاهد و آزمایش تقسیم نموده است. شرکت کنندگان در تحقیق همگی مذکر و در رده سنی بین 13 تا 14 سال و از مدارس راهنمایی فردوسی و رودکی شهرستان ساری بوده اند. با اجرای پیش آزمون محقق مبادرت به مرتب کردن نمرات از پایین به بالا و انتخاب 60 نفر شرکت ک ...

از گذشته تا کنون، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که همگی به گونه ای بر مثمر ثمر بودن استفاده از استراتژی های یادگیری لغت در یک زبان بیگانه اذعان داشته اند. این تحقیق به بررسی تاثیر دو روش مختلف آموزش واژگان انگلیسی (کلیدی و بافتی) بر تلفظ و دانش لغوی فراگیران ایرانی زیر متوسط زبان انگلیسی و بر ماندگاری آن در حافظه می پردازد. به این منظور، تعداد شصت نفر از زبان آموزان ایرانی هشت تا چهارده ساله با سطح زبانی متوسط به پایین انتخاب و با استفاده از جدول عددهای تصادفی به سه گروه بیس ...

محققین بسیاری تا بحال مقوله "تلفظ" در زبان انگلیسی را در بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد بررسی قرار داده اند. از بین ایشان میتوان به کامکین (2010) اشاره کرد که "تلفظ" را بخشی جدانشدنی از مهارت مکالمه میداند و گیلکجانی (2012) که معتقد است زبان آموزانی که از تلفظ خوبی بهره نمی برند بطور کلی کمتر صحبت می کنند ، ممکن است دچار انزوا شده و در موقعیت های شغلی و تحصیلی با مشکلات و محدودیت هایی مواجه شوند. در تحقیق حاضر نگرش تعدادی مدرس و زبان آموز انگلیسی در مورد آموزش ضمنی و مست ...
نمایه ها:
تلفظ | 
نگرش | 

پژوهش حاضر به بررسی "مشکلات و راهکارهای آموزش تلفظ زبان فارسی به غیرفارسی زبانان خارجی" می پردازد. هدف از انجام این تحقیق آموزش تلفظ صحیح زبان فارسی به فارسی آموزان می باشد. بنابراین نگارنده قصد دارد در این تحقیق بعد از استخراج حوزه های مشکل آفرین تلفظ زبان فارسی برای هر دسته از گویشوران زبان های انگلیسی، فرانسه، روسی، ترکی، چینی و عربی از منابع مختلف آواشناسی، راهکارهای مناسب جهت آموزش تلفظ زبان فارسی را ارائه نماید. در پژوهش حاضر ابتدا بررسی مقابله ای نظام آوایی زبان فارسی ...

داشتن تلفظ صحیح در صحبت کردن زبان فرانسه از اهمیت و جایگاه ویژ ه ای برخوردار است.چرا که زیبائی زبان فرانسه در وحله اول در همان بیان شفاهی این زبان بوده ودارای قوانین ویژه ای میباشد چرا که در زبان فرانسه تلفظ مونث و مذکر بسیاری از لغات متمایز از یکدیگرند و همچنین دارای پدیده ادغام است که همه موارد مذکور به زیباتر جلوه کردن این زبان در بعد شفاهیش می افزاید.یکی از مواردی که تلفظ زبان فرانسه و مخصوصا" فرانسه قرن حاضر را نزد زبان آموزان بزرگسال ایرانی دشوار ساخته اختلاف در واکه ها ...

در طول تاریخ کهن تدریس زبان انگلیسی، الگوهای فراگیری زبان که پیرو مفاهیم «متکلم بومی» و «انگلیسی معیار» بوده اند، مسائل بحث انگیزی در تدریس تلفظ و لهجه در کشورهای غیر انگلیسی زبان به وجود آورده اند. با وجود این، به دلیل بسیاری از موقعیت های برخورد زبانی در طول تاریخ استعمارگری بریتانیا، زبان انگلیسی به توسعه و گسترش بی سابقه ای در سراسر دنیا و در نهایت به پدیده نگران کننده ای که «جهانی سازی» نامیده می شود دست یافته است. با آغاز قرن بیست و یکم، به منظور القای «حق مالکیت» زبان ...

پژوهش حاضر تاثیر آموزش با کمک کامپیوتر بر قابل فهم بودن تلفظ زبان انگلیسی دانش آموزان ایرانی دوره اول متوسطه را بررسی کرده است. نمونه تحقیق 30 دانش آموزان کلاس سوم ، که براساس تست نلسون همگن بودند.آنها به دوگروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. یک مربی، تلفظ زبان انگلیسی را به هر دو گروه آموزش داد. آموزش به کمک کامپیوتر برای گروه تجربی و روش سنتی برای گروه کنترل استفاده شد. دو گروه بعد از آموزش، در قالب آزمون پیشرفت و آزمون تلفظ ،تست پس آزمون دادند. نتایج نمونه آزمون های t مستق ...

این مطالعه با هدف بررسی سطح انطباق و عدم انطباق و عدم پیروی از نگرش زبان آموزان ایرانی نسبت به هنجارهای زبان مادری در یادگیری تلفظ انگلیسی است.این مطالعه نشان داد که زبان آموزان ایران بر این باورند که تلفظ زبان تلفظ زبان انگلیسی به عنوان زبان مادری برایشان دست یافتنی است. به طور کلی , نتایج نشان می دهد که با وجود افزایش استفاده از زبان انگلیسی در زمینه های بین المللی , یک اولویت بیان شده برای تلفظ زبان مادری , هنجارهایی در میان زبان اموزان ایرانی وجود دارد. امروزه، این که زب ...

این مطالعه تلاش برای پاسخگویی به یک سوال ناخوشایند از سوی معلمان و زبان آموزان انگلیسی است که آیا زبان عربی عراقی (CIA) بر زبان انگلیسی تاثیر می گذارد یا خیر. تلفظ یکی از ویژگی های مهم زبان گفتاری است. تلفظ بسیار مهم است، زیرا معمولا اولین چیزی است که مردم در مورد یادگیرندگان یاد می گیرند. تلفظ صحیح زبان آموزان عراقی برای صداهای انگلیسی به معنای آن است که آنها را به خوبی دریافت کرده اند (صداهای انگلیسی) به اندازه کافی و یا صداهای مشابهی در زبان خود دارند. در حالی که تلفظ نامن ...