عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتیجه: در این طرح که هدف از اجرای آن بررسی تاثیر شیوه تقسیط ازت با زمانهای مختلف برداشت بر محصول کمی و کیفی چغندرقند بود، پنج نوع تقسیط ازت به عنوان سطوح A و پنج زمان برداشت مختلف به عنوان سطوح فاکتور B به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای تصادفی قرار گرفت ، سال 1377 اولین سال اجرای این طرح در یکی از مزارع کشت و صنعت جوین بود. تجزیه آماری اطلاعات بدست آمده از آزمایش نشان داد که زمان برداشت بر کلیه صفات کمی و کیفی محصول به طور معنی‌داری تاثیر گذاشته، همچنین تاثیر متقابل نوع ...

این بررسی بمنظور ارزیابی تاثیر تقسیط ازت در زراعت پنبه و تاثیر این عمل روی محصولدهی و سایر پارامترهای رشد با استفاده از طرح آماری آزمایش بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار در سه تکرار اجرا شد. در کلیه تیمارهای یادشده میزان مصرف معادل 100 کیلوگرم ازت در هکتار در دفعات مختلف بود که تیمار، بصورت تقسیط مورد استفاده قرار نگرفت . پس از تجزیه و تحلیل آماری طرح اختلاف معنی‌داری بین عملکرد تیمارها مشاهده نشد. ...
نمایه ها:
پنبه | 
رشد | 
تقسیط | 
کشت | 
گیاه | 
ازت | 

به منظور تعیین اثرات مصرف کود ازته در مراحل مختلف رشد گیاه بر روی عملکرد کمی و کیفی دو رقم جدید گندم به نام‌های الموت (C-70-3) و mv17 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت فاکتوریل در چهار تکرار اجرا گردید و عملکرد دانه سومین سال اجرای آزمایش موازین آماری تجزیه و مقایسه میانگین‌ها به روش (DMRT) انجام و نتایج ذیل حاصل شده است : -میانگین عملکرد دانه ارقام گندم در سطح 1 درصد معنی‌دار بوده و بیشترین عملکرد مربوط به رقم MV17 برابر با 5/068 تن در هکتار بوده است . -اختلاف میانگین ...

این با هدف مقایسه دو کود KCL و K2SO4 و با در نظر گرفتن فاکتور خاک و زمان مصرف مابع کودی بصورت گلدانی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل در سه تکرار اجراء گردید. نتایج بررسیهای اولیه نشان داد که: -زمان مصرف کود و نوع خاک در سطح 1 درصد تاثیر معنی‌داری در جذب پتاسیم توسط گیاه داشته، در صورتیکه منابع کودی تفاوت معنی‌داری نداشته‌اند. -نوع خاک در جذب ازت در سطح 1 درصد معنی‌دار بوده در حالیکه منابع کودی وزمان مصرف تفاوت معنی‌داری نداشته‌اند. -نوعخاک در جذب فسفر در سطح 1 ...

مصرف ازت در چغندرقند از اهمیت زیادی برخوردار است و مصرف زیاد آن افزایش عملکرد ریشه و کاهش درصد قند و ارزش تکنولوژی چغندرقند را به همراه دارد. کاهش مصرف آن کاهش عملکرد و افزایش درصد قند و خلوص شربت خام را بدنبال دارد. بنابراین مصرف مقدار مناسب جهت بدست آوردن محصول خوب و درصد قند بالا اهمیت زیادی پیدا می‌کند مصرف ازت قبل از کاشت بخاطر آبیاری اولیه ازت مصرف را شسته و از دسترس گیاه خارج می‌کند و با توجه طول دوره رشد طولانی چغندرقند (210-240) مصرف مقدار مناسب همزمان با نحوه تقسیم ...

این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 13 تیمار شامل معرف کودهای پتاسه کلرور پتاسیم و سولفات پتاسیم همچنین تقسیط کود و با میزانهای متفاوت بر روی گیاه روغنی کلزا به مورد اجرا گذاشته شده است . ...

با توجه به سياست جديد وزارت جهاد كشاورزي در توسعه كشت گلرنگ و محدود بودن تحقيقات انجام گرفته در زمينه تغذيه آن و نياز به ارائه توصيه كودي مناسب جهت رسيدن به عملكرد هاي مطلوب، انجام تحقیقات به منظور بررسی عکس العمل گیاه به مقادیر مختلف عناصر غذایی ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس به منظور بررسي اثرات مصرف مقادير و زمانهای مختلف استفاده از نيتروژ‍ن، فسفر و پتاسیم بر خواص كمي و كيفي گلرنگ آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كاملا تصادفي در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای ...
نمایه ها:
فسفر | 
جذب | 
رقم | 
گلرنگ | 
مناطق | 
پت | 
فسفر | 
گلرنگ | 
جذب | 
تقسیط | 
رقم | 
مناطق | 

یکی از مهم ترین ارکان سیاست جنایی، وضع مجازات، اعمال و اجرای کیفر است. دستیابی به راه حل و تدبیری که از توان بازدارندگی کافی برخوردار باشد و بتواند از بازگشت مجدد بزهکار به حوزه ارتکاب جرم ممانعت نماید، از اهداف کلان هر نظام قضایی شمرده می شود، جزای نقدی یکی از مجازات هایی است که بیش از مجازات های دیگر قابلیت انعطاف و انطباق با وضع محکوم علیه را دارد. در این پایان نامه موضوعاتی مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: اولا طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جزای ...
نمایه ها:
تقسیط | 
حبس | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
کلزا | 
تقسیط |