عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 281

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تفکیک صفات در دورگ هاازنسل F2 شروع وتاچند نسل ادامه دارد،دراین مرحله ترکیبات متنوعی بین صفات پدری و مادری ایجاد شده و بابررسی وبازدید تک بوته ها درمراحل مختلف بوته هائی انتخاب می شوند،که دارای خصوصیات مطلوب و صفات پرمحصولی بوده و عاری از معایب باشند.انجام این انتخاب تاحصول لینه های خالص و باصفات تثبیت شده ادامه می یابد.دراین بررسی تعداد 62 توده دورگ F2 و 298 شماره از نسلهای درحال تفکیک مورد مطالعه قرار می گیرند. ...

تفکیک صفات در دورگها از نسل F2 شروع و چند سال ادامه مییابد در این مرحله ترکیبات متنوعی بین صفات پدری و مادری ایجاد شده که با بررسی و بازدید تک تک بوته‌ها در مراحل مختلف بوته‌هایی انتخاب میشوند که دارای صفات مطلوب پر محصولی بوده و عاری از معایب باشند. انجام این انتخاب تا حصول به لاینهای خالص تثبیت شده ادامه مییاید. در این بررسی تعداد 177 شماره F3 دریافتی از گرگان و تعداد 13 ، 27 ، 115 شماره بترتیب F2 و F3 و F4 در حال تفکیک سال گذشته مرکز مغان مورد مطالعه قرار میگیرند. نسلهای F ...
نمایه ها:
گندم | 
بذر | 

تفکیک صفات دردو رگها از نسل F2 شروع و تاچند نسل ادامه میابد.دراین مرحله که ترکیبات متنوعی بین صفات پدری و مادری ایجاد شده بابررسی و بازدید تک تک بوته ها در مراحل مختلف بوته های انتخاب میشوند که دارای خصوصیات مطلوب و عاری از معایب باشند.دراین بررسی تعداد 168 شماره ازنسلهای F3 به بعد شرکت دارند. ...

تفکیک صفات از F2 شروع و تا چند نسل ادامه پیدا می‌کند. در این مرحله ترکیبات مصنوعی بین صفات پدری و مادری بوجود می‌آید. با بررسی بازدید یک یک بوته‌ها ، بوته‌هایی انتخاب می‌شودند که دارای صفات مطلوب و عاری از معایب باشند. این انتخاب تا رسیدن به لاین خالص ادامه پیدا می‌کند. در این بررسی تعداد 317 شماره از توده‌های F2 سال قبل و 44 شماره انتخابی از توده‌های F3 سال قبل و 31 شماره از توده‌های F4 سال قبل شرکت دارند ...
نمایه ها:
دورگه | 
گندم | 

تفکیک صفات در دورگها از نسل F2 شروع و تا چند نسل ادامه می‌یابد . در این مرحله ترکیبات متنوعی بین صفات پدری و مادری ایجاد شده که با بررسی و بازدید تک تک بوته‌ها در مراحل مختلف بوته‌هائی انتخاب می‌شوند که دارای خصوصیات مطلوب پرمحصولی بوده و عاری از معایب باشند انجام این انتخاب تا حصول به لاینهای خالص و با صفات تثبیت شده ادامه می‌یابد در این بررسی تعداد 12 شماره F4 گندم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت . ...

ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق دورگ گیری و گزینش در طول نسلهای در حال تفکیک از روشهای مرسوم اصلاح گیاهان خودگشن بوده و اصلاحگران از تنوع ژنتیکی حاصل از دورگ گیری جهت رسیدن به واریته‌های جدید غلات استفاده می‌کنند. در این روش گزینش در نسلهای اولیه به صورت انتخاب تک بوته‌ها با استفاده از بالک تغییر شکل یافته بوده و در نسلهای انتهایی (F6,F5) که خلوص نسبی حاصل گردید گزینش بین توده‌ها و به روش شجره‌ای اعمال گردید. مواد گیاهی مورد بررسی در این تحقیق مشتمل بر 811 توده F3 و F5 دریافتی از ا ...

در این طرح 15 دو رگ در F2 جهت تفکیک صفات گشت گردید مراحل مختلف رشد از کاشت تا برداشت از جمله تاریخ سبز کردن ، تاریخ گلدهی ، ارتفاع بوته ، تعداد پنجه ، قطر ساقه، تعداد برگ ، مقاومت به آفات و بیماریها ، درصد تلقیح گلچه‌ها ، تیپ علوفه‌ای یا دانه‌ای بودن زمان رسیدن دانه ، رنگ دانه و در نهایت طول دوره رویش یادداشت‌برداری شد در آخر فصل زراعی با توجه به تمام خصوصیات تعدادی بوته مطلوب انتخاب و به روش پدیگری کدگذاری شد. بعد از برداشت پانیکول هر بوته انتخابی جداگانه خرمنکوبی و بذرگیری ...

تنوعی بین صفات پدری و مادری ایجاد شده و با بررسی و بازدید تک تک بوته‌ها در مراحل مختلف نتایجی که دارای صفات مطلوب پر محصولی و عاری از معایب باشند انتخاب می‌شوند. این بررسی تا حصول لاینهای خالی با صفات تثبیت شده ادامه می‌یابد. مواد در حال تفکیک که در سال جاری مورد بررسی قرار می‌گیرند. عبارتند از: توده دورگ F2 شامل 87 شماره ارسالی از کرج. نسلهای در حال تفکیک Fn,F3 و در 258 شماره که از بین نسلهای در حال تفکیک سال قبل انتخاب شده‌اند. تفکیک صفات در دورگها از نسل F2 شروع و تا چند س ...

به منظور بررسی نسلهای در حال تفکیک نخود سفید در شرایط دیم این طرح در قالب 2 آزمایش بدون تکرار شامل نسل F4 که از نسل در حال تفکیک F3 قبل انتخاب شده بود و نسل در حال تفکیک F5، در بلوکهای بدون تکرار با شاهد ILC 482، اجرا گردید. در این بررسی 50 بوته بدست آمده از آزمایش نسل F2 نخود سفید در نسل F3 و همچنین تعداد 104 بوته از آزمایش سال قبل F4 در نسل پیشرفته F5 مورد مطالعه و تحت روش شجره ای بررسی گردید، اهم صفات مورد توجه که ملاک انتخاب تک بوته‌ها، لاینها قرار می‌گیرد عبارتند از: فرم ...