عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 273

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تفکر انتقادی، قضاوت هدفمند و خودگردان است؛ که به تفسیر، تحلیل، ارزیابی و استنباط و نیز توضیح شواهد، مفاهیم، روشها، ملاکها و چارچوبها؛ در بستری قضاوت‌گر منجر می‌شود. در پژوهش حاضر به شناسایی پیشایندهای تفکر انتقادی پرداخته شده است. در همین راستا مدلی ارائه گردید که در آن باورهای معرفت‌شناختی به عنوان متغیر برون‌زاد، آمادگی‌های تفکر انتقادی به عنوان متغیر واسطه‌ای، و مهارتهای تفکر انتقادی به عنوان متغیر درون‌زاد درنظر گرفته شدند. مشارکت‌کنندگان این پژوهش، 217 نفر از دانشجویان ک ...

تفکر انتقادی نیروی رهایی بخش در تعلیم و تربیت و منبع قدرت در زندگی فردی و مدنی به شمار رفته و پدیده ای فراگیر و خود تصحیح میباشد،پیشرفت تحصیلی نیز امروزه یکی از دغدغه های اصلی والدین می باشد.در دهه گذشته علت تفاوت در پیشرفتهای تحصیلی را تفاوتهای فردی می دانستند اما با مطرح شدن دیدگاه های شناختی، تفاوت دانش آموزان به نحـوه پردازش اطلاعات آنها ارتباط داده می شود.دانش و مهارت فراشناختی نیز ابزار قدرتمندی در افزایش مهارت‌های خود آموزی و تسهیل توانایی‌های یادگیری می‌باشند. بنابرای ...

پژوهش حاضر، به عنوان پژوهشی توصیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا در تلاش بوده است تا میزان وجود مهارت‌ها و مولفه‌های تفکر انتقادی از دیدگاه ریچارد پل را در داستان‌های کودکان شناسایی و بررسی کند. ابزار پژوهشگر برای این بررسی سیاهه وارسی‌ مکتبی فرد (1389) بود. در این سیاهه هفده مهارت تفکر انتقادی در دو دسته کلی مهارت‌های عام و مهارت‌های ذهنی تعیین و به نوعی با عناصر داستانی، مرتبط تشخیص داده شده. مهارت‌های عام شامل هدف، طرح پرسش، اطلاعات، داده، شاهد، و تجربه، استنباط‌ها و تفا ...

پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه تهران مرکز واحد ولی عصر در سال تحصیلی92-91 بوده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (مجتمع ولی عصر)می باشد .حجم جامعه آماری دانشجویان 330نفربود که بر اساس جدول مورگان تعداد180نفربه صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه به آنها داده شد.ابزار گردآوری داده های پژوهش متشکل از دو پرسشنامه استانداردتفکر انتقادی کالیفرنیا ...

در راستای مطالعاتی که رابطه ی بین هوش هیجانی و توانایی تفکر انتقادی را با میزان تسلط بر زیان دوم را تایید کرده اند، این تحقیق کوششش کرد تا به بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی، توانایی تفکر انتقادی با میزان دانش لغت زبان دوم و نیز استفاده از استراتژیهای یادگیری لغت زبان دوم در بین زبان آموزان سطح پیشرفته زبان انگلیسی در ایران بپردازد. بدین منظور، آزمون تعیین سطح لغت لوفر و نیشن در ابتدا بصورت غیر تصادفی به 86 زبان آموزان پسر و دختر سطح پیشرفته زبان انگلیسی در چهار موسسه ی زبان ها ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اموزش مهارتهای تفکر خلاق و نقادانه بر هویت و تعهد هویت ،مکانیسم های دفاعی و بهزیستی روانشناختی در نوجوانان پسر پایه اول دبیرستان شهر تهران بود. دراین پژوهش ،روش نمونه گیری در دسترس به کار رفت. جامعه اماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان پسر پایه اول دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی88- 1387 می باشند. به روش نمونه‌گیری در دسترس 40 نفر دانش اموز پایه اول از یک دبیرستان غیر انتفاعی پسرانه داوطلب واقع در منطقه 6 اموزش و پرورش تهران که در دو کلاس 20 نفره قرار ...

پژوهش حاضر به منظور بررسي قابليتهاي كتابهاي داستاني تاليفي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در گروه سني نوجوان در پرورش مهارتهاي تفكر انتقادي انجام شد. روش پژوهش تحليل محتواي كيفي بود. براي جمع آوري اطلاعات از روش مثلث سازي استفاده شد. منابع اطلاعات اين پژوهش كتابهاي داستاني، نويسندگان، اساس نامه و مسئولين كانون بودند. به صورت هدفمند از ميان 14 داستان مجموعه رمان نوجوان امروز 4 داستان انتخاب شد. تحليل داستانها براساس مولفه هاي نظريه تفكر انتقادي ريچارد پال انجام شد. مولفه ه ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت های تفکر انتقادی با گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیام نور شیراز می باشد. در این مطالعه علاوه بر بررسی وضعیت مهارت های تفکر انتقادی و تعیین میزان گرایش پاسخگویان به تفکر انتقادی، رابطه بین هر کدام از این متغیرها و ابعاد آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر متغیر جنسیت در هر کدام از متغیرها بررسی شد و در نهایت به بررسی این موضوع پرداخته شد که کدامیک از مؤلفه های گرایش به تفکر انتقادی، قدرت پیش بینی کننده قوی تری برای مه ...

پژوهش‌های زیادی در زمینه رابطه تفکر انتقادی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی صورت گرفته‌اند. تعدادی از این تحقیقات موید رابطه این دو متغیر با پیشرفت تحصیلی شده‌اند و تعدادی نیز وجود این رابطه را تأیید نکرده‌اند. لذا هدف پژوهش حاضر ‌بررسی رابطه تفکر انتقادی و خلاقیت با شاخص‌های پیشرفت تحصیلی فراگیران با استفاده از روش فراتحلیل بود. سوال‌های این تحقیق عبارت بودند از: 1- وضعیت اندازه اثر رابطه تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی چگونه است؟ 2- وضعیت اندازه اثر رابطه خلاقیت با پیشرفت تحصیلی چگ ...