عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 70

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور بررسي قابليتهاي كتابهاي داستاني تاليفي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در گروه سني نوجوان در پرورش مهارتهاي تفكر انتقادي انجام شد. روش پژوهش تحليل محتواي كيفي بود. براي جمع آوري اطلاعات از روش مثلث سازي استفاده شد. منابع اطلاعات اين پژوهش كتابهاي داستاني، نويسندگان، اساس نامه و مسئولين كانون بودند. به صورت هدفمند از ميان 14 داستان مجموعه رمان نوجوان امروز 4 داستان انتخاب شد. تحليل داستانها براساس مولفه هاي نظريه تفكر انتقادي ريچارد پال انجام شد. مولفه ه ...

پژوهش حاضر به بررسی تفکر انتقادی در نزد دانش آموزان دختر و پسرمقطع متوسطه منطقه 6 شهر تهران پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و از نظر طرح جزء طرح های توصیفی پیمایشی قرارمی گیرد.جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر منطقه 6 دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 می باشد. حجم نمونه در این پژوهش 300 نفر از دانش آموزان دختر و پسر است. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها و بررسی آنها تعداد نمونه ها به 265 نفر کاهش یافت که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب ...

تفکر انتقادی از جمله برون‌دادهای اصلی آموزش عالی است؛ با گسترش روزافزون اشتغال به تحصیل در دوره‌های مجازی، ارتقاء تفکر انتقادی در نظام آموزش از دور، مدنظر دست‌اندرکاران می‌باشد.پژوهش حاضر، پژوهشی با راهبرد ترکیبی کیفی و کمی است، که با هدف کلی طراحی الگوی توسعه فرآیند آموزش تفکر انتقادی در رشته "آموزش پزشکی از دور" انجام شد. در این پژوهش7 نفر از مدرسین و 11 نفر از دانشجویان دوره آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران (مقطع کارشناسی ارشد) مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج بدست ...

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه ماهیت تفکر انتقادی از دیدگاه اسلام و پساساختارگرایی می پردازد. تفکر انتقادی ،با بن مایه ی سنجش آرا ،افکار و ادعاها و همچنین تصمیم گیری صحیح،مورد مطالبه ی فیلسوفان و جامعه شناسان است و از طریق این دو گروه به علوم تربیتی و روان شناسی وارد شده و در کنار مفاهیم دیگری چون روش حل مساله و تفکر خلاق قرار گرفته است.فیلسوفان ،ذات فلسفه را تفکر انتقادی می دانند. پساساختارگرایی به عنوان یکی از شاخه های پست مدرنیسم د رپی نقد ساختارها و بنیان ها و مفروضات ساختا ...

در این پایان نامه قصد بر این بوده تا بر اساس مدل گیرتسن2003تمرین هایی ارایه شود تا درس خواندن متون انگلیسی عمومی را تبدیل به وسیله ای برای تدریس تفکر انتقادی کند. بدین منظور، در ابتدا سه درس از یکی از کتب انگلیسی عمومی مورد تحلیل فرار گرفت و پس از اثبات عدم تمرین های مناسب، محقق تمرین های مورد نظر خود را ارایه داد. گیرتسن 2003دو مدل را در اختیار محقق قرار داد. یکی از آن ها رده بندی سطوح فکری بود که بر اساس تعاریف ارایه شد آن برای هر سطح فکری، می توان تمرین ها و سوالات را د ...

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش عالی بر رشد مهارت تفکر انتقادی دانشجویان بود. با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 500 دانشجوی کارشناسی (100 نفر از ورودی بهمن 87، 100 نفر از ورودی مهر 87، 100 نفر از ورودی سال 86، 100 نفر از ورودی سال 85 و 100 نفر از ورودی سال 84) از دو دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی و علوم پایه دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند و با تکمیل آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTST) اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. بر اساس ی ...

پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی نظرات اساتید دانشگاه پیام‌نور تبریز درباره تفکر انتقادی و چگونگی اعمال آن در تدریس انجام شده‌است. به همین منظور از پژوهش کیفی از نوع مطالعه موردی اکتشافی استفاده گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاه پیام‌نور تبریز که در سال تحصیلی89-1388 در دانشگاه مذکور درحال تدریس بودند می‌باشد و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تعداد 12 نفر از این اساتید جهت شرکت در این پژوهش انتخاب گردید. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه سازمان‌یافته و عم ...

تفکر خلاق و انتقادی به طور سنتی به عنوان مهارت ها و گرایش های مستقل از هم بررسی شده اند. مطالعات تجربی به ندرت بر روابط بین تفکر خلاق و انتقادی متمرکز شده‌اند. این مطالعه مربوط به توانایی تشخیص غیر منطقی است، توانایی که منتقدانه ارزیابی می‌کند که آیا اطلاعات ویژه ادعاهای متفاوت را حمایت می‌کند. این توانایی مربوط به تفکر انتقادی است. فرض شده که توانایی تشخیص غیر منطقی رابط بین تفکر انتقادی و تفکر خلاق است. به همین خاطر هدف این پژوهش بررسی رشد تفکر انتقادی، تفکر خلاق و توانایی ...

تحقیق حاضر پژوهشی بر تاثیر تکنیکهای تفکر انتقادی، یادگیری سازنده گرا و ترکیبی از تکنیکهای تفکر انتقادی و یادگیری سازنده گرا بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی میباشد. بدین منظور پس از برگزاری آزمون PET در ابتدای مطالعه به منظور همسان سازی از میان 120 نفر زبان آموز مشغول به تحصیل در سطح متوسطه در موسسه زبان ایرانمهر در تهران، 90 نفر(45 نفر مونث و 45 نفر مذکر) برای تحقیق انتخاب شدند. سپس زبان آموزان به 3 گروه آزمایشی تقسیم شدند و درهر گروه مهارت نوشتاری از طریق یکی از تکنیکها ...