عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله شامل یک مقدمه و 11 فصل می‌باشد. فصل اول «کلیات» شامل مباحث: علوم قرآن، معرفی تفسیر قرطبی و مولف آن و معرفی تفسیر منهج الصادقین و مولف آن می‌باشد. فصل دوم تا یازدهم شامل مباحث علوم قرآنی دو تفسیر مذکور با عناوین زیر می‌باشد: نزول قرآن، محکم و متشابه، اعجاز، قرائت، نسخ، جمع و تدوین، سبب نزول، تحریف، تفسیرو فواتح سور. در بیان مطالب دو مفسر سعی شده است که عین کلام به صورت کامل ذکر شود و جهت تکمیل و تایید و یا احیاناً ردّ نظرات دو مفسر، از کلام صاحبنظرانی چون آیت ال ...

بحث در دلالت الفاظ زبان عربي، تحوّل و تطور معنايي و علل آن ها، شناخت قوانين اين زبان و سنّت هاي حاكم بر آن، ما را در فهم عميق زبان قرآن ياري مي رساند. از اين رو بازشناسي ريشه و بُن واژه ها و تفاوت هاي معنايي كه اشتقاقات مختلف پديد مي آورد، هوشمندي در تمييز و تشخيص معنا در مشتركات لفظي، اضداد و مترادفات، عوامل مهمي در امر تفسير محسوب مي شوند. پژوهش حاضر در نظر دارد به « بررسي جنبه هاي لغوي تفسير قرطبي » بپردازد. لذا مي كوشد تاضمن بيان اهميت لغت در تفاسير، به تشريح ميزان ارتباط ...