عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر که در حوزه باروری افتراقی انجام می‌شود، بدنبال یافتن پاسخی به این پرسش بوده است : "الگوی نابرابر باروری در مناطق بیستگانه شهر تهران و در 24 استان ایران (مبتنی بر تقسیمات سرشماری 1365) تحت تاثیر چه عواملی و چگونه شکل گرفته است ؟" محقق در بررسیهای اکتشافی خود دربارهء باروری خانواده‌های ساکن مناطق بیستگانه شهر تهران و استانهای ایران به این نکته می‌رسد که الگوی باروری، منطقه به منطقه در شهر تهران و استان به استان در کل ایران متفاوت است . پرسش تحقیق نیز براساس این یافته ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با جدایی عاطفی در تازه عروسان با استفاده از نظریات همسان همسری، شبکه‌، منزلت اجتماعی، تشابه و آنومی بوده است. در پژوهش حاضر، از روش پیمایشی از نوع توصیفی استفاده شده است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش زنان متأهل می‌باشند که به مراکز مشاوره در منطقه 11 تهران مراجعه کرده بودند. با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، حجم نمونه برابر با 150نفر به عنوان پاسخگویان تحقیق انتخاب شدند. متغیر وابسته ی ...