عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ابعاد عشق و طرحواره های جنسی در دوران نامزدی، عقد و ازدواج بوده است. این پژوهش از نوع علمی – مقایسه ای بود که در آن ابعاد عشق و طرحواره های جنسی در 270 زوج شامل (180 زن و 90 مرد) موردمقایسه قرار گرفته است. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود و گردآوری داده ها با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه نگرش به عشق هندریک و هندریک و پرسشنامه طرحواره جنسی زنان و مردان اندرسون و سیرانوسکی صورت گرفت و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و از آزمون ...

یکی از برجسته‌ترین تفاوت‌های اجتماعی تفاوت میان زنان و مردان است که این تفاوت به ویژه در گفتار آنها نمود پیدا می‌کند. برای مثال زبان زنان به زبان استاندارد و افراد سطح بالای جامعه و زبان مردان به زبان افراد سطح پایین جامعه نزدیک است. تفاوت‌های گفتاری در رشته ای به نام زبان شناسی جنسیت که یکی از زیرشاخه‌های زبان شناسی اجتماعی است مورد بررسی قرار می‌گیرد. گرچه این تفاوت‌ها گاهی کم و نامحسوس است ولی گاهی آنقدر زیاد و فاحش می‌شود که عملاً مردان و زنان از تلفظ‌های متفاوت، واژه‌ها ...

این پژوهش به بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون ترسیم داستان در کودکان افسرده و بهنجار پرداخته است. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 60 دانش آموز ( 34 دختر، 26 پسر) در پایه چهارم و پنجم بودند که دو گروه افسرده ( 30 نفر) و بهنجار ( 30 نفر) را تشکیل دادند و سپس هر گروه به وسیله آزمون ترسیم داستان سیلور ( 2005) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت دو گروه افسرده و بهنجار با استفاده از تحلیل واریانس دوطرفه در تصویر خود و محتوای هیجانی معنادار بود. گروه بهنجار به طور معن ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت‌های جنسیتی در مصرف فرهنگی و هویت شخصی و اجتماعی جوانان گرگانی و سنجش رابطه‌ی انواع هویت و مصارف فرهنگی در بین دختران و پسران جوان است. در این پژوهش از نظرات گیدنز و جنکینز برای تعریف مفهوم هویت و بررسی رابطه بین دو متغیر استفاده شده است.روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق را کلیه‌ی دختران و پسران 18 تا 29 ساله‌ی شهر گرگان تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 386 نفر است که برای انتخاب آنها از نمونه گیری خوشه‌ای با احتمال متناس ...

در سال‌های اخیر با گسترش و نفوذ جریان فمینیسم با ویژگی تلاش برای کسب حقوق مساوی زن و مرد یا برتری ارزش‌های زنانه با صرف نظر از تفاوت‌های جنسیتی، که ادعا می‌کرد به دنبال برابری منزلت و نقش زن در مقابل مرد است، در جوامع مختلف، خانواده سنتی و نقش‌ همسری و مادری زنان به چالش کشیده شد و زنان در موقعیتی نابرابر با مردان قرار گرفتند. نقش همسری زن با ادعای ایجاد زندگی بهتر و اعطای انواع آزادی‌ها به زنان، سرکوب شد و مادری نیز با تشویق زنان به کار خارج از خانه و مشابه‌سازی زندگی با مرد ...

هدف اصلی تحقیق بررسی سواد ریاضی دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان می‌باشد. منظور از سواد ریاضی توانایی دانش‌آموزان در به کارگیری ریاضی برای حل مسائل زمینه‌مدار دنیای واقعی است. یافته‌های این تحقیق نشان داد که دانش‌آموزان ابتدایی در حل مسائل زمینه مداربه طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان بهتر عمل کردند. دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان تفاوت قابل ملاحظه‌ای نشان ندادند . در این تحقیق نقاط ضعف و قوت دانش‌آموزان در چهار شاخه ریاضی فضا وشکل، ...

هدف از این مطالعه بررسی اثر جنسیت و محتوای عاطفی بر عملکرد حافظه آشکار و ناآشکار است. در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای 90 نفر از دانشجویان انتخاب شدند.برای تکالیف حافظه ناآشکار ،از متونی با محتوای مثبت ،منفی و خنثی استفاده شد.وقتی که شرکت کنندگان متون را با صدای بلند و تاحد امکان با سرعت می خواندند، البته نه آنقدر با سرعت که از متون چیزی نفهمند، زمان خواندن اندازه گرفته می شد.تکالیف آشکار در پایان آزمون حافظه ناآشکار اجرا می شد،و شامل سوالات چند گزینه ای(ب ...

هدف این پژوهش بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‎های صمیمیت و پذیرش زناشویی بین زوجین رضایت‎مند و دارای تعارض زناشویی بود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل زوجین شهرستان بندرعباس از ابتدای بهمن ماه 88 تا پایان اردیبهشت 89 بوده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش در دسترس، که شامل 50 زوج رضایت‌مند و 50 زوج دارای تعارض زناشویی بوده است. طرح تحقیق پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای بوده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت از، مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و واکر، مقیاس محقق ساخته پذیرش زناشویی ...

نظام ارزشی اسلام، سلسله مراتبی از ارزش ها را شامل می شود که بر مبنای جهان بینی اسلامی و تعریفی که این دین از انسان ارائه می دهد، یک ارزش غایی و تعدادی ارزش واسطی را در بردارد. ارزش های جنسیتی، که در زمره ارزش های واسطی نظام ارزشی اسلام می باشند، عبارتند از: خوب و بدها و بایدها و نبایدهایی که، مطلوبیت یا خیر و فضیلت جنسیتی دارند. این ارزش ها از لحاظ میزان گستردگی، در مقابل ارزش های انسانیِ عام و فراجنسیتی قرار می گیرند. دیدگاه مکمّلی اسلام، بر مبنای پذیرش تمایزهای زیست شناختی ...