عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر مقایسه‎ی میزان تمایزیافتگی بین دوگروه زوجین رضایت‎‎‎‎‎‎مند و دارای‎تعارض‎زناشویی در شهر بندرعباس بود. چهار مولفه‌ی تمایزیافتگی (‌واکنش‎پذیری‎عاطفی، گسلش‎عاطفی، آمیختگی‎عاطفی، موقعیت‌من) مورد بررسی قرار گرفت.120زوج به روش نمونه‎گیری دردسترس انتخاب شدند. در هر گروه به طور مساوی 60 زوج حضور داشتند. از پرسشنامه 46سوالی تمایزیافتگی (DSI) و پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن برای جمع آوری یافته‎ها، و برای تحلیل یافته‏های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل رگرس ...

هدف از این پژوهش مقایسه‌ی طرحواره های ناسازگاراولیه و تمایزیافتگی درمیان زوجین متعارض وزوجین عادی شهرشیراز‌بوده است . این پژوهش ازنوع علی - مقایسه ای بودکه درآن میزان طرحواره های ناسازگاراولیه وتمایزیافتگی در106زوج شامل(60زوج عادی و46زوج متعارض)مورد مقایسه قرار گرفت . روش نمونه گیری برای زوجین عادی خوشه ای چندمرحله ای و برای زوجین متعارض از نوع تصادفی خوشه ای بوده است .گردآوری داده‌ها ازپرسشنامه طرحواره ناسازگاراولیه وپرسشنامه تمایزیافتگی صورت گرفت وداده‌هابااستفاده ازنرم افز ...

هدف: این پژوهش به منظور مقایسه رضایت زناشویی، تمایز یافتگی و الگوهای ارتباطی در زوجین همسان و مکمل انجام یافت. روش: پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری زوجین ساکن در شهر تهران و گروه نمونه 404 زوج (808 نفر) بودند که به صورت در دسترس از سه مرکز (مهدهای کودک، سرای محلات و حوزه های علمیه) انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI، رضایت زناشویی ENRICH، الگوهای ارتباطی (CPQ)، تمایزیافتگی خود (DSI-R) جمع آوری و از طریق آزمون های آماری تحلیل واریانس ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتارمتقابل بر افزایش تمایزیافتگی و خودکارآمدی مشاوران انجام پذیرفت. نمونه پژوهش شامل، 28 نفر از مشاوران شاغل در آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 89-90 بودند (21 زن و 7 مرد) که پایین ترین نمرات را در پرسشنامه تمایزیافتگی کسب نمودند. فرضیه اصلی پژوهش عبارت بود از اینکه بین میانگین نمرات تمایزیافتگی مشاورانی که در گروه آموزش تحلیل رفتارمتقابل شرکت کردند و مشاورانی که در این گروه شرکت نکردند تفاوت معنی داری وجود دارد. ر ...

مقدمه: با توجه به اهمیت خودمتمایزسازی و کیفیت زندگی در زندگی فردی و اجتماعی، پژوهش حاضر به شناخت رابطه بین تمایزیافتگی و کیفیت زندگی پرسنل دانشگاه علوم پزشکی شهر کاشان می پردازد. روش:این مطالعه توصیفی (همبستگی) بود که با روش نمونه گیری خوشه ای 200 کارمند بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.فرضیه پژوهش این بود که بین تمایزیافتگی و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد .ابزار پژوهش دو پرسشنامه ،تمایزیافتگی اسکورون و فریدلندر(46 گویه) و کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت(26 گویه ...

وابستگی به عنوان یک اختلال یا یک صفت شخصیتی، ارتباط زیادی با اختلال بی اشتهایی عصبی دارد. احتساب وابستگی به عنوان یک صفت شخصیتی طبق سیستم تشخیصیDSM-V، به رفتارهای سلطه پذیر و تأییدخواهانه منجر می شود. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای تمایزیافتگی و قاطعیت در افراد دارای شخصیت وابسته و مبتلایان به اختلال بی اشتهایی عصبی در بین دانشجویان دختر انجام شد. پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه ای بود. نمونه پژوهش 420 نفر از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران ...

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی خانواده درمانی سیستمی بوئن و درمان شناختی- رفتاری در افزایش کیفیت زندگی، بهزیستی روانی و تاب‌آوری در زنان با تمایزیافتگی پایین می‌باشد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش-آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بوده است. در این پژوهش زنان متأهل مراجعه کننده به خانه‌های سلامت شهرداری تهران با تمایزیافتگی پایین که بین 20 تا 50 سال داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند از بین خانه‌های سلامت مناطق 2 و 5 شهرداری تهران از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای 5 خانه سلامت انتخاب شد، ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین و تمایزیافتگی خود بر میزان تعارض زناشویی می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف 100 زوج (200 نفر) از میان متاهلین دانشگاه‌های شهر تهران (ازجمله دانشگاه تهران، علوم و تحقیقات) انتخاب شدند و به کلیه گویه‌های پرسشنامه‌های دموگرافیک، روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین، تمایزیافتگی و تعارض زناشویی پاسخ دادند. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل داده‌ها توسط نسخه شانزدهم نرم‌افزار آماری SPSS و نسخه هجده و نیم نرم‌افزار آماریLISREL و با استفاده ...

در اين رساله با هدف بيان تمايز نظر آيت الله خوئي در قصاص نفس با قول مشهور، تلاش شده است تا ضمن بيان بارزترين مصاديق اختلافي قصاص نفس، احکام و آثار اين موراد بررسي و تبيين شود؛ در اين راستا با تکيه بر منابع و مباحث فقهي، ده مورد از مصاديق اختلافي بازشناسی شد که عبارتند از سرايت جراحت عمدي به نفس،‌ اکراه بالغ به قتل، اذن در قتل توسط مقتول، تداخل دیه عضو در دیه نفس، قتل کودک توسط بالغ، قصاص قاتل مست، قتل در فراش، تعارض اقاریر در اثبات قتل عمد، وراث حق قصاص و عدم جواز قصاص زن بار ...