عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مباحث اساسی و مهم‌ همه اقـتصادها، سطح نـرخ سود تسهیلات بانکی و تغییرات آن است. مطالعات انجام شده در اقتصاد‌ توسعه‌ بیانگر‌ دخیل بودن متغیرهای‌ مختلفی‌ در رشد و تـوسعه اقتصادی‌ اسـت که یکی‌ از متغیرهای مهم که اخیرا مورد توجه خـاص مـتفکران اقـتصادی قرار گرفته همان متغیر نرخ سود(تسهیلات)است. نظام بانکی به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین بخشهای اقتصاد جامعه در قالب بازارهای مالی نقش و جایگاه بسزایی را در فعالیتهای اقتصادی ایفا می نماید . یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه ...