عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از مهمترین اهداف اجرای طرح عظیم پخش سیلاب بر آبخوان، بهبود وضعیت منابع طبیعی تجدیدشونده تحت تاثیر افزایش ذخیره نزولات آسمانی می‌باشد. از نتایج قابل پیش‌بینی در اجرای طرح می‌توان به تقویت کمی و پوشش گیاهی (از جمله افزایش درصد پوشش ، تراکم و تولید) و کیفی پوشش گیاهی (شامل تغییر ترکیبات شیمیایی و غیره، از بین رفتن تعدادی از گیاهان و جایگزینی گیاهان جدید (تغییر ترکیب گیاهی) در اثر تغییرات بافت خاک و بار رسوب ) اشاره نمود. فاکتورهای مورد ارزیابی جهت بررسی تحولات پدید آمده در پوشش ...

مطاله کیفیت آب در استفاده و بهره برداری از منابع آب به طور اعم و منابع آبهای زیر زمینی بطور اخص حائز اهمیت ویژه ای است . مطالعه تغییرات کیفی آب ، میتوان نحوه تغذیه آبخوانهای یک منطقه و تغییرات ترکیب شیمیایی آب را از نظر زمانی و مکانی مشخص کرد. طبیعت و اهمیت املاح موجود در آکیفرها در ارتباط با جنس سنگلهای مخزن آب است . در هر یک آکیفر نیز پدیده های مختلفی می توانند به طور نسبی و یا به طور کامل ترکیب شیمیایی آب را تغییر دهند بنابراین مطالعه تغییرات کیفی آکیفرهای منطقه چه از دیدگ ...

از مهمترین اهداف اجرای طرح عظیم پخش سیلاب بر آبخوان، بهبود وضعیت منابع طبیعی تجدیدشونده تحت تاثیر افزایش ذخیره نزولات آسمانی می‌باشد. از نتایج قابل پیش‌بینی در اجرای طرح می‌توان به تقویت کمی پوشش گیاهی (از جمله افزایش درصد پوشش ، تراکم و تولید) و کیفی پوشش گیاهی (شامل تغییر ترکیبات شیمیایی و غیره، از بین رفتن تعداد از گیاهان و جایگزینی گیاهان جدید (تغییر ترکیب گیاهی) در اثر تغییرات بافت خاک و بار رسوب ) اشاره نمود. فاکتورهای مورد ارزیابی جهت بررسی تحولات پدید آمده در پوشش گیا ...

از مهمترین اهداف اجرای طرح عظیم پخش سیلاب بر آبخوان، بهبود وضعیت منابع طبیعی تجدیدشونده تحت تاثیر افزایش ذخیره نزولات آسمانی می‌باشد. از نتایج قابل پیش‌بینی در اجرای طرح می‌توان به تقویت کمی پوشش گیاهی (از جمله افزایش درصد پوشش ، تراکم و تولید) و کیفی پوشش گیاهی (شامل تغییر ترکیب شیمیایی و غیره، از بین رفتن تعداد از گیاهان و جایگزینی گیاهان جدید (تغییر ترکیب گیاهی) در اثر تغییرات بافت خاک و بار رسوب ) اشاره نمود. فاکتورهای مورد ارزیابی جهت بررسی تحولات پدید آمده در پوشش گیاهی ...

از مهمترین اهداف اجرای طرح عظیم پخش سیلاب بر آبخوان، بهبود وضعیت منابع طبیعی تجدیدشونده تحت تاثیر افزایش ذخیره نزولات آسمانی می‌باشد. از نتایج قابل پیش‌بینی در اجرای طرح می‌توان به تقویت کمی پوشش گیاهی (از جمله افزایش درصد پوشش ، تراکم و تولید) و کیفی پوشش گیاهی (شامل تغییر ترکیبات شیمیایی و غیره، از بین رفتن تعدادی از گیاهان و جایگزینی گیاهان جدید (تغییر ترکیب گیاهی) در اثر بافت خاک و بار رسوب اشاره نمود. فاکتورهای مورد ارزیابی جهت بررسی تحولات پدید آمده در پوشش گیاهی تحت تا ...

از مهمترین اهداف اجرای طرح عظیم پخش سیلاب بر آبخوان، بهبود وضعیت منابع طبیعی تجدیدشونده تحت تاثیر افزایش نزولات آسمانی می‌باشد. از نتایح قابل پیش‌بینی شده در اجرای طرح می‌توان به تقویت کمی پوشش گیاهی (از جمبه افزایش درصد پوشش ، تراکم و تولید) و کیفی پوشش گیاهی (شامل تغییر ترکیبات شیمیایی و غیره، از بین رفتن تعدادی از گیاهان و جایگزینی گیاهان جدید (تغییر ترکیب گیاهی) در اثر تغییرات بافت خاک و بار رسوب اشاره نمود. فاکتورهای مورد ارزیابی جهت بررسی تحولات پدید آمده در پوشش گیاهی ...

از مهمترین اهداف اجرای طرح عظیم پخش سیلاب بر آبخوان، بهبود وضعیت منابع طبیعی تجدیدشونده تحت تاثیر افزایش ذخیره نزولات آسمانی می باشد. از نتایج قابل پیش بینی در اجرای طرح می توان به تقویت کمی پوشش گیاهی (از جمله افزایش درصد پوشش تراکم و تولید) و کیفی پوشش گیاهی (شامل تغییر ترکیبات شیمیایی و غیره از بین رفتن تعدادی از گیاهان و جایگزینی گیاهان جدید (تغییر ترکیب گیاهی) در اثر تغییرات بافت خاک و بار رسوب) اشاره نمود. فاکتورهای مورد ارزیابی جهت بررسی تحولات پدید آمده در پوشش گیاهی ...

توسعه کمی آموزش پزشکی در سطوح گوناگون رشته های علوم پزشکی در دهه گذشته منجر به ارتقای پژوهش پزشکی شده است. هدف از این تحقیق ارزیابی برون داد پژوهش پزشکی در ایران از نظر تعداد و کیفیت مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی و مقایسه آن با مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران پاکستانی و مصری است. مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی از طریق جستجوی بانک اطلاعاتی ‏‎Pub med‎‏ به دست آمد. جهت ارزیابی کیفیت مقالات از شاخص ‏‎(If)‎‏ ‏‎Impact factor‎‏ استفاده شد. Ifمجلات برای سالهای 1999،199 ...

برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای فرش دستباف یکی از برنامه‌های مهم جهت ارتقاء مهارتهای روستائیان و گسترش اشتغال و تقویت و حفظ جایگاه فرش در بازارهای ملی و فراملی است . لذا بررسی این برنامه‌ها و اثرات آنها، نقاط ضعف و قوت این برنامه‌ها را مشخص و سیاست‌گذاران را در سازماندهی و منطقی فعالیتهای مرتبط یاری خواهد کرد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای غیررسمی بر افزایش کمی و کیفی تولید فرش در استان آذربایجان‌شرقی و فارس است و فرض اساسی این است این دوره‌ها تاثیر م ...