عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نویسنده مقاله، مباحث چرخه جهانی کربن و نقش جنگل‏‎‎‏ها در بودجه جهانی آن، جریان کربن در اکوسیستم‏‎‎‏های جنگلی، تغییر آب و هوا و جنگل‏‎‎‏ها، استراتژی مدیریت کربن و تثبیت کربن را مطرح نمود. ایشان آخرین بخش مقاله را تحت عناوین جانشین کربن، تجاربی در پروژه کاربردی زمینی و جنگلداری و نتایج و موضوعات آینده، پی می‏‎‏‎‎‏گیرد. ...

در این پایان نامه نحوه تعیین بخار آب موجود در جو با استفاده از مشاهدات ‏‎GPS‎‏ مورد بررسى و نهایتا در مورد چهار ایستگاه دائمى ‏‎PERM‎‏ (واقع در ایران)،‏‎BAHR‎‏ (واقع در بحرین)، ‏‎KIT3‎‏ (واقع در قزاقستان)،‏‎NSSP‎‏ (واقع در ارمنستان) بکارگیرى شده است. همچنین جهت کنترل صحت، دقت، تاخیر کلى قائم حاصل در ایستگاههاى ‏‎BAHRو KIT3‎‏ با تاخیر کلى قائم متناظر در همین ایستگاهها که از طریق ‏‎IGS‎‏ پردازش و برآورد شده مقایسه گردیده است. نتایج حاصل اطمینان کامل در قابلیت بکارگیرى روش در ت ...
 
تغییرات زمانی و مکانی بارش از ویژگیهای اصلی اقلیم ایران می باشد. طبق آمارهای موجود، ایران بین سالهای 1966تا1974 دوره خشکی راپشت سر گذاشته، در حالی که بین سالهای 1974تا1983 دوره ترسالی داشته است. در مقاله حاضر تغییرات زمانی و مکانی مذکور برای سالهای 1966تا1998 محاسبه و ترسیم شده است. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که سالهایی که میانگین بارش سالیانه برابر میانگین کل یا بیشتر است 14 سال و سالهایی که میانگین بارش سالیانه کمتر از میانگین کل است 19 سال می باشد. به عبارت دیگر، چگونگی ...

بررسی رفتار و پیش بینی آینده دمای حداقل و حداکثر و متوسط ماهانه منطقه شمالغرب ایران هدف اصلی این پژوهش می باشد. به همین منظور آمار ماهانه دمای ایستگاههای تبریز و ارومیه (از سال 1959 تا 1998) ایستگاه اردبیل (از سال 1977 تا 1998) انتخاب گردیدند. در مرحله بعد آمار توصیفی و مولفه های اصلی (روند، چرخه ای، تصادفی و فصلی) سری زمانی بطور فصلی و سالانه بررسی گردید و با استفاده از روش مدلسازی میانیگن متحرک جمع بسته خود بازگشت آریما‏‎ARIMA‎‏ و آریمای فصلی‏‎SARIMA‎‏ برای هر یک از ایستگاه ...