عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از هنگام شروع عصر فضا، اندازه‌گیریهای فعایت خورشید در بالای جو زمین، تغییرات کوچکی را در کل تابش خورشید نشان داده است . این تغییرات کوچک انرژی را شاید بتوان "سنگ روزتای" رابطه بین فعالیت خورشیدی و تغییرات آب و هوای زمین پنداشت . تا زمانی که رابطه نوسانات مغناطیسی خورشید با انرژی ارسالی خورشید (کوهن و همکاران 1988) اثبات نشده بود، علت مستندی وجود نداشت که دلالت بر اعمال یک نیروی خارجی در ارتباط با تغییر دوره چندساله آب و هوا کند. اندازه‌گیریهای نیمبوس - 7 که از سال 1978 ادامه ...

با توجه به نیمه مرطوب بودن منطقه مورد مطالعه و آمار موجود از سه مدل پنمن مانتیث، بلانی کریدل و هارگریوز استفاده گردید. پس از مقایسه نتایج حاصله ، از مدل بلانی کریدل ‏‎(BC)‎‏ جهت ادامه کار بهره برداری گردید. با کالیبره نمودن مدل انتخابی و آزمایش آن نسبت به تولید مصنوعی داده های کنترل اقدام شد . برای تولید مصنوعی داده ها ی تبخیر و تعرق پتانسیل تحت شرایط کنترل(‌بدون وقوع تغییر اقلیم ) پس از تعیین توزیع آماری باقیمانده ها و تعیین ضرایب نسبت به تولید مصنوعی 100 رشته داده ،‌هر کدام ...