عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور افزایش کمیت وکیفیت توتون باسما درمنطقه ارومیه بطریق تغذیه ازراه اندامهای هوائی آزمایشی بایک شاهد ودوتیمار شامل محلول یک درهزار ودودرهزار یکنوع کودکامل اجراگردیدباتوجه به اختلالات زیادبین بلوکها وبررسیهای انجام شده کمیت توتونهای حاصله ازدوتیمار درمقایسه باشاهدبهتروکیفیت ظاهری آنهانیزازنظر رنگ آوری بهبودیافته بود. ...

میکوریزا نوعی قارچ می باشد که درجذب فسفروگاهی درجذب عناصری ازقبیل مس روی وغیره به گیاه کمک نموده وباعث افزایش رشدآن می گردداین قارچها باریشه بعضی ازگیاهان همزیستی دارنددراین طرح اثرضدعفونی خاک ، وایام وبرمورد ومتیل ونیزافزایش قارچ میکوریزا (Glumus Fasciculatse) به خاک ضدعفونی شده درجذب فسفرورشد توتون مورد مطالعه قرارگرفته است طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی با 8 تیمار درچهارتکراراجرا وبررسی نتایج حاصله حاکی است که اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایش وشاهد وجود ندارد واصولا درص ...
نمایه ها:
توتون | 

گیاه کلزا به عنوان یک گیاه روغنی برای کشت در شرایط آب و هوایی ایران مورد توجه قرار گرفته است. نیاز بالای کلزا به عناصر غذایی در بسیاری از خاک‌ها به خصوص در نواحی خشک و گرمسیری به دلیل حاصلخیزی پایین خاک‌ها تأمین نمی‌گردد. لذا در مناطق خشک افزودن مواد آلی به عنوان کود جهت بارور کردن خاک و افزایش بازدهی محصولات ضروری به نظر می‌رسد. یکی از انواع کودهای آلی، کود حیوانی می‌باشد که جهت افزایش کارایی استفاده از آن در بخش تغذیه گیاه می‌توان آن را به شیرابه تبدیل نمود. این آزمایش گلد ...

از دو واریته امید و بزوستایا درایستگاه بذر ونهال طرق مشهد و مزرعه نمونه که خاک آنها قبلا تجزیه شیمیائی شده بودازآذرماه مرتب بفاصله 15 روزنمونه گیاه کامل گندم ارسال وپس‌ازتوزین خشک شده خوشه وساقه وبرگ جداگانه تجزیه و منحنی تغییرات مقدار وغلظت مواد غذایی برحسب زمان مشخص و دوره جذب و حرکت ومصرف موادغذایی درقسمتهای مختلف مشخص و باهم دو واریته و دو ایستگاه مقایسه شدند. ...

بمنظور بررسی اثر حاصلخیزی خاک و تاثیر ان بر اکوسیستم زراعی این تحقیق در سالهای زراعی 76 و 1375 در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع مجتمع تحقیقاتی البرز کرج انجام شد. در این تحقیق از گیاه دارویی رازیانه استفاده گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل سطوح مختلفی از کودهای شیمیایی ‏‎NPK‎‏ مقادیر مختلفی از کود دامی و نیز ترکیبی از نسبتهای مختلف کودهای دامی و شیمیایی در مقایسه با تیمار شاهد بود. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا در آمد. طبق نتایج این پژوهش تیمار م ...

بمنظور بررسی وضعیت تغذیه مرکبات و خصوصیات خاک باغات مرکبات منطقه از برگهای 10-4 ماهه شاخه های انتهائی بارده نمونه تهیه وازنظر Ca,Na,Cl,Mn,Eu,Zn,Fe,K,P,N B,S,M, تجزیه میگردد.بدینترتیب وضعیت عناصر مختلف (کمبود،کافی ،زیادبود)در گیاه مشخص میشود.همچنین در باغات مشابه نمونه خاک نیز تهیه وازنظرCl,CaCo3,ESP,Ec,PH بافت خاک و قابلیت جذب عناصر مختلف تجزیه میگردد.نتایج حاصله میتواند اساس مطالعات و تحقیقات آتی در زمینه رفع مسائل و مشکلات تغذیه مرکبات قرار گیرد. ...

با توجه به اهمیت و گستردگی شوری آب و خاک در کشاورزی و نیاز به تولید روغنهایی با منشاء گیاهی در کشور، پژوهشی در راستای شناخت سازوکارها و روشهای تحمل به نمک در گیاه کلزا انجام گرفت . از آنجائی که به هنگام شروع پژوهش هیچگونه گزارشی در رابطه با درجه تحمل به شوری واریته‌های کلزای رایج در کشور وجود نداشت ، پس از انجام آزمایشهای مقدماتی و گزینش واریته‌های مورد نظر آزمایشهای اصلی انجام پذیرفت . آزمایشهای مقدماتی شامل آزمایش جوانه‌زنی و رشد گیاهان در خاکهای حاوی خاک شور بود. در آزمایش ...
نمایه ها:
شوری | 
رشد | 
کلزا | 

به منظور بررسی تاثیر مادهء تنظیم‌کنندهء رشد کلروکلین کلراید(CCC) بر تحمل گندم رقم سرخ تخم در مقابل شوری و تغذیه فسفات ، چند آزمایش مجزا در اطاقک رشد و فضای آزاد مطابق طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در کلیه آزمایشها مصرف ccc بر افزایش میزان کلروفیل برگ بطور معنی‌دار موثر نیست . مصرف ccc باعث کاهش وزن خشک بخش هوایی گردیده ولی در قسمت ریشه منجر به افزایش وزن خشک می‌گردد. شوری حدود 20 میلی مول در لیتر کلروسدیم در غلظتهای صفر و 5 میلی‌گرم p2-o5 به ازاء یک کیلوگرم خ ...

به فاصله 15روزاز10باغ 4 درخت نمونه برداری وتجزیه کامل‌برگانجام وتغییرات موادغذایی برحسب زمان باتوجه به تغییرات درجه حرارت وضع خاک درهرمنطقه سنجیده شد. ...
نمایه ها: