عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر درصدهای مختلف غذادهی غذادهی بر شاخص های رشد و تغذیه و ترکیب لاشه در تاس ماهی سیبری پرورشی طراحی گردید. تعداد 48 عدد تاس ماهی سیبری با میانگین وزن 80/9 ±1035/4 گرم و میانگین طول 1/8±67/6سانتی متر انتخاب شدند و به مدت 8 هفته در 12 تانک فایبر گلاس 500 لیتری با تراکم 4 عدد ماهی در هر تانک با 3 درصد مختلف غذادهی 1، 2 و 3 درصد وزن بدن در روز نگهداری شدند. غذادهی هر تانک، 3 نوبت در شبانه روز و با دست انجام شد. فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب (دما و DO) بصورت ...

ورود پساب ها به اکوسیستم ها باعث برهم خوردن شرایط اکولوژیکی شده است. به گونه ای که در بسیاری از اکوسیستم های آبی مسأله غنی شدن ( Eutrophication) حیات اکوسیستم ها را به مخاطره انداخته است. ارائه یک روش کنترل بیولوژیک به منظور رفع این مشکل، دلیل اصلی انجام این تحقیق بوده است. جهت مقایسه نرخ فیلترکنندگی ماهی فیتوفاگ و دافنی ماگنا در تراکم های متفاوت جلبک Scenedesmus quadricauda، گونه خالص جلبک از آزمایشگاه کشت و پرورش جلبک پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تهیه گردید و در آزمایشگاه کش ...

کمبود منابع پودر ماهی، قیمت بالای این فرآورده و افزایش تولید آبزیان در جهان موجب گشته تا محققین به فکر جایگزینی اقلام غذایی دیگر به جای آن باشند. این تحقیق نیز با همین رویکرد از پودر گوشت و استخوان به جای پودر ماهی همراه با مکمل پودر سیر به منظور کاهش اثرات سوء احتمالی پودر گوشت و استخوان در غذای بچه میگوی پاسفید‌غربی استفاده نموده است. برای این منظور شش جیره غذایی با پروتئین( 35درصد) و انرژی ( Kj/g 17) یکسان استفاده شد. پودر گوشت و استخوان به میزان صفر، 25 و 50 درصد جایگزین ...

مطالعه حاضر جهت تعیین نیازمندی پروتئین ماهي دورگه ماش ماده (Aspius aspius ♀) و ماهی سفيد نر (Rutilus frisii ♂) و بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين جيره بر شاخص‌هاي رشد، ترکيبات بيوشيميايي لاشه و شاخص‌هاي هماتولوژیک این ماهی طراحي شد. در اين آزمايش تاثير شش جيره حاوي سطوح مختلف پروتئين (28، 32، 36، 40، 44 و 48 درصد) و سطح انرژي يکسان به مدت 60 روز در سه تکرار بر روي اين ماهي مورد بررسي قرار گرفت. 252 قطعه ماهی جوان با ميانگين وزني 0/72 ± 28/5 گرم ازنظر وضعیت سلامت ظاهری بررسی و پ ...

مدیریت تغذیه و همچنین کنترل کیفی آب (مانند شوری) بعنوان عامل اصلی در مدیریت رشد شناخته شده است. بر این اساس اعمال رژیم های مختلف غذادهی شامل دوره های خاصی که محرومیت یا محدودیت غذایی بعنوان ابزاری در جهت دستکاری رشد و تحریک پاسخ جبرانی در ماهیان مطرح است. در این مطالعه اثرات تناوب غذایی با دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت و شوری آب (1<، 1/95 و 4/00گرم در لیتر) بر روی رشد جبرانی و ترکیبات بدن لارو ماهیان مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش بصورت فاکتوریل (3×3) و در قالب طرح کاملا تصادفی ...

در این پژوهش جهت فرمولاسیون جیره های غذایی عاری از آرد ماهی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان از منابع پروتئین گیاهی شامل کنجاله پنبه دانه و کانولا و نیز از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور به عنوان منبع پروتئینی حیوانی استفاده گردید. چهار جیره غذایی آزمایشی که از لحاظ انرژی و پروتئین همسان بودند فرموله گردیدند. جیره اول به عنوان گروه شاهد بر اساس پودر ماهی تنظیم گردیده بود، جیره شماره دو حاوی سطح جایگزینی 25/34% پودر ضایعات کشتارگاهی طیور به جای پودر ماهی، جیره شماره سه شامل سطوح ...

هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثرات رژیم غذایی مکمل شده با کاروتنوئید بر عملکرد رشد، بقا و رنگی‏شدن در ماهی ردپیکوک Aulonocara hansbaenschi از ماهیان زینتی بود. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. دو نوع کاروتنوئید، آستاگزانتین و بتاکاروتن در دو سطح 40 و 100 میلی‏گرم به ازای هر کیلوگرم غذا روی جیره تجاری اسپری شد. یک جیره بدون کاروتنوئید به‏عنوان جیره شاهد در نظر گرفته شد. ماهیان به‏مدت 8 هفته مورد غذادهی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ماهیان تغذی ...

ماهی آمور یکی از ماهیان با ارزش در پرورش توأم ماهیان گرم آبی می‌باشد که بیشتر از غذای گیاهی در استخر تغذیه می‌کند. به منظور بررسی مقایسه ای تأثیر غذاهای گیاهی مختلف و پلت بر شاخص‌های رشد ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) ، آزمایشی به مدت 90 روز در مرکز تحقیقات آبزی پروی شهید فضلی برآبادی، دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. در این تحقیق از سه نوع غذای گیاهی یونجه، عدسک آبی و آزولا (روزانه به میزان 20 درصد وزن بدن) و دو نوع پل ...

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نوع غذا بر میزان افزایش رشد و بازماندگی لارو ماهی سفیدک سیستان Schizothorax zarudnyi)) طی 6 هفته بود. به این منظور لارو تازه به تغذیه افتاده‌ی ماهی سفیدک سیستان با میانگین وزن0/021 ± 4 میلی گرم و طول 0/026±9 میلی متر در قالب طرح کاملاً تصادفی در4 گروه تیماری (غذای کنسانتره‌ی آغازین کپور معمولی، روتیفر، سیست کپسول زدایی شده‌ی آرتمیا و استخرخاکی به عنوان شاهد) با 3 تکرار در تراف های کالیفرنیایی و استخرهای خاکی تغذیه شدند. نتایج نشان داد بیشترین افزا ...