عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2829

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسیاری از مردم در مورد تغذیه و سوء تغذیه برداشت نادرستی دارند و می‌پندارند که اگر برای فرد و جامعه غذای کافی در دسترس باشد ، مسئله‌ای به نام سوء تغذیه وجود نخواهد داشت ، در صورتی که چنین نیست . در بسیاری از جوامع که مواد غذایی به فراوان در دسترس عموم است ، انواعی از سوء تغذیه دیده می‌شود. از این رو ، می‌توان دریافت که سوء تغذیه را هم می‌توان در جوامع فقیر که دستیابی کافی به مواد غذایی ندارند و هم در جوامع مرفه به رغم وفور مواد غذایی مشاهده کرد. مقاله حاضر به این موضوع می‌پردا ...
نمایه ها:
تغذیه | 
انسان | 

تغذیه مناسب پایه و اساس عملکرد جسمانی را تشکیل می‌دهد؛ زیرا علاوه بر فراهم کردن سوخت برای اعمال زیستی، مواد شیمیایی مورد نیاز برای استخراج و استفاده از انرژی بالقوه موجود در این سوخت را نیز مهیا می‌کند. غذا، همچنین تأمین‌کننده عناصر ضروری برای تشکیل بافت جدید و ترمیم یاخته‌های موجود است. این موضوع مورد تأکید است که وقتی مطالعه تمرینهای ورزشی از بعد ظرفیتهای انرژی مورد توجه قرار می‌گیرد، باید از منابع انرژی غذایی و نقش مواد غذایی در مراحل آزادسازی انرژی آگاه بود با این دیدگاه ...
نمایه ها:
تغذیه | 
انرژی | 

موضوع مورد مطالعه در این پژوهش بررسی میزان تاثیر اجرای برنامه آموزش تغذیه بر آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان در مورد تغذیه مادر و کودک در شهرستان بهبهان می‌باشد. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که روی 75 نفر از بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت روستاهای بهبهان انجام شده است . در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه، مشاهده و چک لیست آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان قبل و بعد از آموزش سنجیده شد. برنامه آموزشی شامل 8 جلسه سخنرانی همراه با استفاده از رسانه‌های آموزشی دیداری و 2 جلسه آموزش ...
نمایه ها:
کودک | 
مادر | 
نگرش | 
آگاهی | 
بهورز | 
آموزش | 
تغذیه | 

با هدف اطلاع یافتن از میزان آگاهیهای دختران سال آخر دبیرستانهای کرمان که در واقع بخش عمده‌ای از مادران تحصیل کرده آینده را تشکیل می‌دهند، از اصول تغذیه شیرخوار به انجام این طرح تحقیقاتی اقدام نمودیم علاوه بر این در جستجو رابطه بین رشته تحصیلی و معدل نمرات و تحصیلات والدین این دختران با آگاهیهای آنان در مورد تغذیه شیرخوار و نیز یافتن نقش منابع اطلاعاتی در جهت آگاهی رساندن به آنها در این زمینه بودیم. برای انجام این تحقیق پرسشنامه‌ای به 390 دختر سال آخر دبیرستانی کرمان که به عنو ...
نمایه ها:
کرمان | 
تغذیه | 
کودک | 
آگاهی | 
دختر | 

نارس بودن شایعترین علت پذیرش در واحدهای مراقبت ویژه می‌باشد، بطوریکه در طی 10-15 سال گذشته پذیرش آنان در این بخشها روزافزون افزایش داشته است . این نوزادان با مشکلات چندی از جمله اختلالات تنفسی، عصبی، قلبی، تغذیه‌ای، گوارشی، کلیوی، متابولیکی، تنظیم درجه حرارت بدن و ایمونولوژیکی دست به گریبان هستند و یکی از عوامل موثر بر این وضعیت عدم تکامل کافی دستگاه گوارش و اختلال در عمل مکیدن، بلع و نحوه تغذیه آنان یعنی تغذیه بینی - معدی است . در اینگونه نوزادان تغذیه لوله‌ای بک ...

هدف اصلی از اجرای این طرح ( مداخله تغذیه ای از نوع توصیفی ‏‎،‎‏ تحلیلی ) تعیین اثر مداخله آموزش تغذیه بر وضع تغذیه کودکان 48-6 ماهه خانوارهای حاشیه نشین شهر کرمان در منطقه شهید باقدرت جوپاری بود . داده ها در منطقه آزمایش و منطقه شاهد با استفاده از روشهای تکمیل پرسشنامه ، معاینات بالینی تغذیه ای و اندازه گیری های تن سنجی از هر دو جمعیت آزمایش و شاهد در آغاز و پایان مداخله گردآوری گردید . برنامه آموزش بهداشت تغذیه با توجه به یافته های بدست آمده از گردآوری داده های پایه ودر جمع ...
نمایه ها:
مادر | 
تغذیه | 
کودک | 
کرمان | 
آگاهی | 

1 - گردآوری داده‌های پایه در باره چگونگی وضع تغذیه و ارائه خدمات اولیه بهداشتی به مادران و کودکان استان کرمان 2 - پایش تغذیه‌ای مادران و کودکان شیرخوار در کل استان کرمان 3 - ارزیابی دقیق وضع تغذیه مادران و کودکان زیر پنج سال 4 - مقایسه وضع تغذیه گروههای مورد بررسی با یکدیگر ، با یافته‌های به دست آمده از گروههای مشابه در سالهای گذشته در این استان 5 - کوشش در ریشه‌یابی علل سوء تغذیه و تدوین برنامه‌های در دست تغذیه در استان کرمان 6 - یافتن بهترین روش رساندن ید به ساکنان شهرهای ا ...
نمایه ها:
مادر | 
کودک | 
تغذیه | 

تغذیه نامناسب باعث بروز ناهنجاریهایی در انسان می‌شود که اگر به موقع مورد توجه قرار نگیرد علاوه بر صرف مخارج درمانی زیاد - موجب پایین آمدن قدرت تولید بازدهی کار می‌شود که این امر روی اقتصاد کشور هم تاثیر دارد. با توجه به این مسائل تغذیه کودکان روز به روز از اهمیت زیادی برخودار شده است و برنامه‌ها وتحقیقات بیشتری را ویژه خود می‌سازد. مادر در تغذیه کودک نقش اساسی و مهمی را اجرا می‌کند. از عوامل متعددی که در سوء تغذیه کودک دخالت دارند مهمترین آنها آگاهی مادر و اطلاعات او راجع به ...
نمایه ها:
رشد | 
کودک | 
تغذیه | 
مادر | 

این تحقیق بر روی 2258 کودک صفر تا 5 ساله انجام گرفت . نتایج نشان داد که Underweight (پائین بودن وزن بایسته برای سن) فرم غالب سوء تغذیه (9/6) درصد در بین کودکان مورد مطالعه بوده است . اگر چه 4 درصد کودکان Stunted (پایین بودن قد بایسته برای سن) و 2 درصد کودکان Waisted (پایین بودن وزن بایسته برای قد) بوده‌اند. روی هم رفته میزان شیوع تغذیه با توجه به سه شاخص مورد استفاده پائین بوده است . بیشترین میزان شیوع سوء تغذیه با توجه به سه شاخص مورد استفاده مربوط به 2 سال اول زندگی کود ...